Edukacja

  • 22 lutego 2023
  • 2 marca 2023
  • wyświetleń: 5985

Będzie podwyżka stawek w Żłobku Miejskim. Powodem wzrost kosztów

Podczas lutowej sesji czechowickiej Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach. Ponadto dokument określił maksymalną opłatę za wyżywienie oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

żłobek miejski
Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach


Jak czytamy w projekcie uchwały, opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim ma wynosić 550 zł miesięcznie, z kolei maksymalna dzienna stawka żywieniowa - 20 zł. Ponadto uchwała ma ustalić opłatę dodatkową za wydłużony pobyt dziecka w żłobku, za każdą godzinę wykraczającą poza 10 godzin dziennego pobytu dziecka, w wysokości 35 zł, a także odpłatność za miesiąc, w którym obowiązuje coroczna przerwa remontowo-porządkowa - ma ona wynosić 50% opłaty ustalonej, czyli 275 zł.

Jakie są powody podwyżki?Jak możemy przeczytać w uzasadnieniu do uchwały, w latach 2012 - 2018 opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach wynosiła 20% minimalnego wynagrodzenia pracowników, obowiązującego w dniu 31 grudnia poprzedniego roku. Ze względu na częste i znaczące podwyżki kwoty minimalnego wynagrodzenia czechowiccy radni w 2018 roku postanowili ustalić opłatę na stałym poziomie, niezależnym od wzrostu płacy minimalnej. I tak w latach 2018 - 2020 opłata wynosiła 400 zł, a od roku 2021 do chwili obecnej - 450 zł.

- Zmiana wysokości opłaty do 550 zł została wymuszona przez znaczny wzrost cen. I tak w stosunku 
do roku 2022, w 2023 roku na wzrost kosztów utrzymania w żłobku wpłynęły następujące czynniki: podwyżka cen mediów: wzrost ceny energii o 27%, ogrzewania o 21% + 15% wzrost podatku VAT i 12% opłaty przesyłowej; wzrost wysokości płacy minimalnej: w I półroczu o 15,9 %, w II o 19,6%, za podwyżką stawki zasadniczej idzie również wzrost innych składników wynagrodzenia i pochodnych; podwyżki cen środków czystości, wyposażenia oraz bieżących napraw niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania żłobka. Ma to bezpośredni, znaczący wpływ na wzrost kosztów utrzymania placówki - dodają autorzy dokumentu.

Nowe stawki opłat za pobyt dzieci w Żłobkach Miejskich uwzględnią wkład ze strony rodzica, 
jak i finansowy udział budżetu państwa w wydatkach związanych z wychowaniem dziecka (rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie do obniżenia opłaty za żłobek).

Uzasadnienie do uchwały wyjaśnia, że biorąc pod uwagę dofinansowanie z budżetu państwa (czyli 500 zł miesięcznie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego, który przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, lub też 400 zł miesięcznie w ramach dofinansowania do obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, które przysługuje na dziecko, na które nie przyznano rodzinnego kapitału opiekuńczego), faktyczne obciążenie budżetu rodziny, wynikające z podwyższenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, będzie się przedstawiał następująco:
  • jeśli na dziecko przyznano rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) - to realne obciążenie budżetu rodziny z tytułu pobytu dziecka w żłobku zmaleje z 550 zł do 50 zł (wynika to z wyliczenia: 550 zł opłaty za pobyt - 500 zł RKO = 50 zł);
  • jeśli na dziecko nie przyznano rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO) - to realne obciążenie budżetu rodziny z tytułu pobytu dziecka w żłobku zmaleje z 550 zł do 150 zł  (co wynika 
z wyliczenia: 550 zł opłaty za pobyt - 400 zł dofinansowania z budżetu państwa = 150 zł). 


- Całkowity koszt przygotowania posiłków (tj. koszt wynagrodzeń pracowników i ich pochodnych, koszt energii elektrycznej i gazowej, dostawy wody i odbioru ścieków) ponosi Żłobek. Rodzice obciążani są wyłącznie za zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowania posiłków (tzw. wsad do kotła). W związku ze znacznym wzrostem cen artykułów spożywczych, w uchwale zapisano także podniesienie stawki maksymalnej opłaty za wyżywienie z 10 zł do 20 zł za dzień. Faktyczna opłata pobierana od rodzica wynikać będzie z analizy wydatków ponoszonych przez żłobek na zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków dla dzieci - podsumowują radni.

Uchwała została poddana pod głosowanie podczas sesji Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, która odbyła się we wtorek, 28 lutego. Poparło ją 19 radnych, przeciw był radny Mariusz Sekta, a radna justyna Rzepecka wstrzymała się od głosu. Uchwała wejdzie w życie 1 kwietnia.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.