Foto

  • 18 lipca 2023
  • wyświetleń: 1643

Ul. Tartaczna będzie miała asfalt? Jest odpowiedź burmistrza

Ulica Tartaczna w Ligocie - 20.04.2023 · fot. wpk / czecho.pl
Powracamy do sprawy ulicy Tartacznej w Ligocie. Przypomnijmy, do burmistrza Czechowic-Dziedzic trafiła petycja w sprawie przebudowy tej drogi. O przeprowadzenie inwestycji apelują mieszkańcy, właściciele działek oraz pracownicy i klienci firm leżących przy tej drodze. Jest odpowiedź burmistrza Mariana Błachuta.

Przypomnijmy, jak czytamy w treści petycji, przebudowa miałaby polegać na zaprojektowaniu i budowie jednojezdniowej, asfaltowej drogi dojazdowej wraz ze zjazdem z ulicy Burzej, w postaci ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5 metrów, umożliwiającej ruch pojazdów ciężkich. W celu podniesienia stopnia bezpieczeństwa pieszych zawnioskowano również o budowę progu zwalniającego pod istniejącą lampą uliczną.

- Droga, o której mowa, znajduje się w fatalnym stanie technicznym i wszelkie próby poprawy jej stanu poprzez "łatanie" kruszywem przynosi jedynie kilkudniowe polepszenie jej stanu. Po wystąpieniu nawet niewielkich opadów deszczu pojawia się błoto, pogłębiają się dziury, natomiast w okresie suchym po przejechaniu samochodów pojawiają się tumany kurzu, który osiada na budynkach. W takich warunkach mieszkanie przy takiej ulicy i poruszanie się na niej zwłaszcza pieszo jest po prostu uciążliwe i szkodliwe - relacjonują autorzy petycji.

Ulica Tartaczna w Ligocie - 20.04.2023
Ulica Tartaczna w Ligocie - 20.04.2023 · fot. wpk


- Droga na ulicy Tartacznej od kilkudziesięciu lat jest używana przez jej mieszkańców jak również stanowi dojazd do firm przy niej leżących. Z tego względu temat jej przebudowy był już wielokrotnie poruszany zwłaszcza, że jej użytkownicy ponoszą spore opłaty różnego rodzaju na rzecz gminy. Do tej pory jedyną przeszkodą do rozpoczęcia prac, według urzędników, były nieustalone, sporne granice drogi i wobec tego faktu mieszkańcy ulicy Tartacznej podjęli działania, na własny koszt, zmierzające do uregulowania jej stanu, co zakończyło się w styczniu pozytywnie poprzez wydzielenie jej granic. Prace przeprowadziła firma z Czechowic-Dziedzic - dodają.

Jak podsumowali, "ze względu na małą szerokość ulicy Tartacznej właściciele sąsiadujących działek wyrażają zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy terenu niezbędnego do przebudowy drogii".

Warto dodać, że ulica Tartaczna w Ligocie jest drogą wewnętrzną. Co to oznacza? To typ drogi, który nie jest zaliczany do kategorii dróg publicznych, często spotykamy je na osiedlach. Zarządzają nimi zarządcy, spółdzielnie mieszkaniowe lub firmy prywatne.

Ulica Tartaczna w Ligocie - 20.04.2023
Ulica Tartaczna w Ligocie - 20.04.2023 · fot. wpk / czecho.pl


Jak możemy przeczytać w odpowiedzi burmistrza Mariana Błachuta, przedmiotowa droga wewnętrzna przebiega po gminnej działce nr 2039 oraz po niewydzielonych gruntach prywatnych, co uniemożliwia rozpoczęcie procesu inwestycyjnego bez uprzedniego wydzielenia niezbędnych gruntów i ich przejęcia przez gminę.

- Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe grunty położone są w terenie dróg wewnętrznych (niepublicznych) co skutkuje tym, że Gmina nie ma możliwości dokonania z urzędu podziału prywatnych gruntów. Dlatego też, pomimo złożonej deklaracji właścicieli ww. gruntów o woli ich nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy Czechowice-Dziedzice, tutejszy Urząd nie może podjąć działań związanych z ich wydzieleniem, a ich przekazanie może nastąpić dopiero po geodezyjnym wydzieleniu - stwierdził burmistrz.

Ulica Tartaczna w Ligocie - 20.04.2023
Ulica Tartaczna w Ligocie - 20.04.2023 · fot. wpk / czecho.pl


W związku z powyższym wyjaśnił, że w celu realizacji przebudowy/budowy ulicy Tartacznej w Ligocie należy w pierwszej kolejności dokonać wydzielenia, a następnie nieodpłatnie przekazać grunty gminie Czechowice-Dziedzice. To umożliwi utworzenie pasa drogowego o minimalnej szerokości 7 m, pod budowę jezdni o szerokości 5 metrów z obustronnym poboczem o minimalnej szerokości 0,75 metra. Z uwagi, że ulica Tartaczna posiada nieprzelotowe zakończenie drogi, należy uwzględnić konieczność wykonania placu do zawracania samochodów ciężarowych o minimalnych wymiarach 12,5 x 12,5 metra.

- Z chwilą wydzielenia i nieodpłatnego przekazania gruntów przez mieszkańców ulicy Tartacznej na utworzenie pasa drogowego wraz z placem do zawracania w kolejnym roku budżetowym gmina Czechowice-Dziedzice przystąpi do zabezpieczenia środków finansowych i ogłoszenia przetargu, wyłaniającego projektanta. Następnym krokiem po uzyskaniu pozytywnej opinii organu architektoniczno-budowlanego i uzyskaniu decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, będzie zabezpieczenie finansowania inwestycji budowlanej i realizacja zadania pod nazwą "Budowa drogi wewnętrznej ulicy Tartacznej w Ligocie" - podsumował samorządowiec.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.