czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Najnowsze

  • 26 listopada 2022
  • 28 listopada 2022
  • wyświetleń: 1223

Nowe mieszkanie chronione w zasobach gminy

Gmina Czechowice-Dziedzice ma nowe mieszkanie chronione. Lokal, znajdujący się przy ulicy Narutowicza 4, pomoże w przystosowaniu się do samodzielnego życia.

Reklama

Nowe mieszkanie chronione w zasobach gminy
Nowe mieszkanie chronione w zasobach gminy · fot. Pixabay


Mieszkanie może przysługiwać osobie pełnoletniej, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy może być przyznane wsparcie w mieszkaniu chronionym.

Jest ono formą pomocy społecznej przygotowującą - pod opieką specjalistów - osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu, stąd nazwa mieszkanie "treningowe".

Nowo utworzone mieszkanie w gminie przeznaczone jest dla 4 osób. W mieszkaniu są dwa pokoje dwuosobowe. Przedpokój, kuchnia oraz łazienka stanowią części wspólne. Wszystkie pomieszczenia, wyposażone w niezbędne meble i sprzęty zostały dostosowane do osób niepełnosprawnych i są wolne od barier architektonicznych. Została również zamontowana winda zewnętrzna. W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia.

Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach po uprzednio przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym i dokonaniu uzgodnień z osobą ubiegającą się o taką formę pomocy.

Przedmiotowe uzgodnienia mają formę pisemną i dotyczą celu pobytu; okresu pobytu; rodzaju i zakresu świadczonego wsparcia; odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia; sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym; zasad i sposobu realizacji programu usamodzielniania osoby korzystającej ze wsparcia lub programu wspierania osoby.

Wsparcie świadczone w mieszkaniu chronionym nie stanowi zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób lub rodzin. Osoba korzystająca ze wsparcia w mieszkaniu ponosi odpłatność, której wysokość jest uzależniona od posiadanego dochodu.

Jak poinformował czechowicki Urząd Miejski, pierwsze osoby korzystają już ze wsparcia w mieszkaniu chronionym.

Szczegółowe informacje dotyczące mieszkania chronionego można uzyskać pod nr tel. 32/214 51 37, Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół ds. usług, Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białką 1b.

Mieszkanie chronione - tzw. treningowe, mieszczące się w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Narutowicza 4, zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego po uzyskaniu dofinansowania wniosku złożonego w trybie konkursowym oraz ze środków własnych gminy.

Projekt zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.