Najnowsze

  • 19 listopada 2023
  • wyświetleń: 1921

Samorząd szuka firmy, która przygotuje Program Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice

Czechowicki samorząd poszukuje firmy, która opracuje Gminny Program Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice. Opublikowano zapytanie ofertowe w tej sprawie.

Czechowice-Dziedzice, centrum, dron, mdk, beskidy, niepodległości
Samorząd szuka firmy, która przygotuje Program Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice - zdj. ilustracyjne · fot. wpk / czecho.pl


Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w trzech etapach. W pierwszym wykonawca będzie musiał przeprowadzić pełną diagnozę obszaru gminy Czechowice-Dziedzice. ma ona zostać przygotowana przy "wykorzystaniu obiektywnych i weryfikowalnych mierników i metod badawczych dostosowanych do lokalnych uwarunkowań".

W ramach drugiego etapu zamówienia do zadań wykonawcy będzie należało m.in.: wskazanie obszaru będącego w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych oraz co najmniej jednego negatywnego zjawiska w sferze gospodarczej lub środowiskowej, lub przestrzenno-funkcjonalnej, lub technicznej.

Wykonawca powinien również uwzględnić lokalne potencjały występujące na danych obszarach, a także możliwość podziału obszaru zdegradowanego na podobszary, w tym nieposiadające ze sobą wspólnych granic. Obszar zdegradowany zostanie wyznaczony na podstawie wcześniej przeprowadzonej przez wykonawcę analizy i diagnozy gminy.

Ponadto w tym etapie wykonawca przeprowadzi debaty m.in. z członkami Zespołu ds. rozwoju Czechowic-Dziedzic, Radnymi Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach, ekspertami zaproszonymi przez Zamawiającego, dotyczącej omówienia wyników diagnozy miasta i wyznaczenia obszaru rewitalizacji.

Ważnym elementem drugiego etapu zamówienia jest wyznaczenie obszaru rewitalizacji w porozumieniu z gminą - wskazanie obszaru obejmującego całość lub część obszaru zdegradowanego, cechującego się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk.

Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby jej mieszkańców. Ponadto na etapie delimitacji firma, która zostanie wyłoniona w przetargu, powinien uwzględnić możliwość podziału obszaru na podobszary, w tym nieposiadające ze sobą wspólnych granic, a także uwzględnić możliwość włączenia do obszaru rewitalizacji niezamieszkałych obszarów poprzemysłowych (poportowych i powydobywczych), terenów powojskowych lub pokolejowych. Wskazanie powierzchni obszaru i liczby mieszkańców (w przypadku podobszarów osobno dla każdego z nich) oraz ich stosunek % względem gminy.

Z kolei w ramach 3. etapu zamówienia, do zadań wykonawcy należeć będzie m.in.: przygotowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice wraz z uzasadnieniem.

Ponadto w tej części wykonawca będzie musiał przeprowadzić analizę, czy na obszarze rewitalizacji ma zostać ustanowiona "Specjalna Strefa Rewitalizacji" oraz "Miejscowy Plan Rewitalizacji" wraz z uzasadnieniem, a także przeprowadzić konsultacje społeczne z interesariuszami rewitalizacji oraz przygotować formularze zgłaszania wniosków, uwag i sugestii.

Wykonawca będzie zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z zakresem i harmonogramem realizacji przedmiotu zamówienia nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i przy zachowaniu terminów cząstkowych dla 3 etapów:
  • etap I w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
  • etap II w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
  • etap III w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 umowy.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.