czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Najpopularniejsze

  • 7 lipca 2021
  • wyświetleń: 939

Rada Miejska przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Na czerwcowej sesji czechowickiej Rady Miejskiej radni przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Czechowice-Dziedzice w roku 2021". Dokument określa m.in. zasady ograniczania populacji zwierząt bezdomnych i kotów wolno żyjących.

pies
Rada Miejska przyjęła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi · fot. Mam kota na punkcie psa


Program obejmuje realizację zadań polegających na zapewnieniu bezdomnym zwierzętom miejsca w Schronisku "Reksio" w Bielsku-Białej, opiece nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianiu, odławianiu bezdomnych zwierząt, obligatoryjnej kastracja zwierząt w bielskim schronisku, poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianiu ślepych miotów, wskazaniu gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz kastracji zwierząt właścicielskich i ich oznakowaniu.

Program realizowany będzie we współpracy ze strażą miejską, policją, organizacjami społecznymi, Państwową Inspekcją Weterynaryjną w Bielsku-Białej, dzierżawcami lub zarządcami obwodów łowieckich działającymi na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących.

Dokument określa m. in. zasady opieki nad kotami wolno żyjącymi. Sprawują ją:
  • gmina Czechowice-Dziedzice poprzez zakup budek dla kotów, karmy i niezbędnych suplementów diety oraz ich przekazanie społecznym opiekunom kotów wolno żyjących lub organizacjom społecznym
  • społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących poprzez ustalanie miejsc bytowania oraz dokarmianie kotów wolno żyjących, rozmieszczanie budek w wyznaczonych miejscach uzgodnionych z właścicielem lub zarządzającym terenem, ich nadzorowanie i utrzymywanie w czystości oraz czynne uczestnictwo w ograniczaniu liczebności ich populacji w środowisku,
  • organizacje społeczne poprzez podejmowanie interwencji w zakresie kotów wolno żyjących, ustalanie miejsc ich bytowania oraz dokarmianie, czynne uczestnictwo w ograniczaniu ich populacji w środowisku, pomoc Społecznym opiekunom kotów wolno żyjących w wyłapywaniu kotów oraz ich transporcie do wyznaczonej lecznicy celem ich kastracji oraz oznakowania.


Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Czechowice-Dziedzice ma charakter stały. Prowadzony on będzie przez służby Schroniska "Reksio" w Bielsku-Białej przy użyciu sprzętu nie stwarzającego zagrożenia dla życia lub zdrowia wyłapywanych zwierząt. Zwierzęta bezdomne odławiane będą ze wskazanego miejsca po przyjęciu przez schronisko zgłoszenia od pracowników straży miejskiej, Urzędu oraz policji.

W jednym z rozdziałów określone są również zasady ograniczenie populacji zwierząt bezdomnych oraz kotów wolno żyjących. Zadania te będą realizować:
  • Schronisko "Reksio" - poprzez obligatoryjne prowadzenie zabiegów kastracji i znakowania zwierząt przyjętych do obiektu, które wykonywane będą przez uprawnionego lekarza weterynarii, z którym schronisko podpisze stosowną umowę na prowadzenie tego typu zabiegów,
  • gmina Czechowice-Dziedzice poprzez zlecanie zabiegów kastracji kotów wolno żyjących oraz ich znakowania w wyznaczonej lecznicy dla zwierząt. Koty dostarczane będą do lecznicy na zabieg a po jego wykonaniu i oznakowaniu odbierane przez społecznych opiekunów kotów lub organizację społeczną, a następnie wypuszczane do środowiska, w którym żyją.


Z kolei usypianie ślepych miotów prowadzone będzie w schronisku przez uprawnionego lekarza weterynarii. Ślepe mioty dostarczane będą do schroniska przez jego pracowników.

Ponadto uchwała określa, że schronisko będzie prowadzić działania zmierzające do pozyskiwania nowych właścicieli i przekazywania do adopcji bezdomnych zwierząt osobom zainteresowanym i zdolnym zapewnić im należyte warunki bytowania. Ponadto gmina Czechowice-Dziedzice udostępni na stronie internetowej www.czechowice-dziedzice.pl informacje dotyczące zwierząt przeznaczonych do adopcji. Organizacje społeczne będą mogły prowadzić akcje adopcyjne mające na celu poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt.

W przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt zadanie polegające na zapewnieniu całodobowej opieki weterynaryjnej będzie realizować Przychodnia Weterynaryjna "MedVet" Wojciech Toczek z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Straconki 182.

Na realizację zadań objętych programem w 2021 roku gmina Czechowice-Dziedzice przeznaczy ze swojego budżetu środki finansowe w łącznej wysokości: 206 463,34 złotych. Pełna treść uchwały o przyjęciu programu znajduje się tutaj.

mp / czecho.pl, źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.