Najpopularniejsze

  • 19 lutego 2024
  • 15 marca 2024
  • wyświetleń: 7332

Wyznaczają obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Można wziąć udział w ankiecie

Za nami:

Od 12 lutego do 18 marca przeprowadzane są konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czechowice-Dziedzice. Za nami otwarta debata dotycząca dokumentu, która odbyła się w czwartek 29 lutego w czechowickim Urzędzie Miejskim. Nadal można wypełnić specjalną ankietę.

Czechowice-Dziedzice, centrum, dron
Wyznaczają obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Można wziąć udział w ankiecie · fot. wpk / czecho.pl


Badanie ankietowe dotyczące obszaru rewitalizacjiW związku z trwającymi obecnie konsultacjami społecznymi uchwały dotyczącej wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, przeprowadzane jest badanie ankietowe. Jego celem jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów wyznaczonego obszaru.

- Zapraszamy do wypełnienia kwestionariusza ankiety oraz do zapoznania się z prezentacją z debaty dla interesariuszy procesu rewitalizacji - zachęca Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.

Ankieta dostępna jest TUTAJ, z kolei prezentacja w formacie pdf (z której pochodzą dwie poniższe grafiki) - W TYM MIEJSCU.

Wyznaczają obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Można wziąć udział w ankiecie
fot. Prezentacja przygotowana przez SWIG Delta Partner


Wyznaczają obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. Można wziąć udział w ankiecie
fot. Prezentacja przygotowana przez SWIG Delta Partner


Konsultacje społeczne trwają do 18 marcaW uzasadnieniu do uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy Czechowice-Dziedzice możemy przeczytać, że czechowicki samorząd przystąpi do sporządzania "Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice" (GPR). Dzięki niemu będzie istniała możliwość ubiegania się o pozyskanie środków zewnętrznych z programów unijnych i krajowych.

Ważnym elementem GPR jest diagnoza przeprowadzana na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, której celem jest zidentyfikowanie tych miejsc w gminie, w których występuje szczególna koncentracja zjawisk kryzysowych.

W związku z wejściem w życie ustawy z 9 października 2015 roku o rewitalizacji, wszelkie zamierzenia gminy związane z przygotowaniem, koordynowaniem i tworzeniem warunków do prowadzenia działań z zakresu rewitalizacji wymagają wyznaczenia w drodze uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Uchwała ta stanowi akt prawa miejscowego.

- Chcąc właściwie ocenić skalę potrzeb w zakresie rewitalizacji oraz określić obszar gminy wymagający interwencji i kompleksowego działania, przeprowadzona została szczegółowa diagnoza całej gminy, obejmująca swoim zakresem pięć sfer, w tym przede wszystkim sferę społeczną oraz sfery: gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną - wyjaśniono w uzasadnieniu.

Wyznaczony obszar cechuje się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk, ma istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju lokalnego gminy, a także zgodnie z przesłankami wynikającymi z ustawy o rewitalizacji stanowi nie więcej niż 20% powierzchni gminy i jest zamieszkał przez nie więcej niż 30% liczby mieszkańców. Wyznaczone obszary są fundamentem przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czechowice-Dziedzice (GPR).

Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji stanowi podstawę wspierania go poprzez programy unijne i instrumenty krajowe lub korzystania z preferencji w innych instrumentach, programach i działaniach sektorowych. Program rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego związanego zarówno z danym Obszarem, jak i jego otoczeniem.

- Celem rewitalizacji jest pobudzenie, uruchomienie mechanizmów rozwojowych, które sprawią, że nawet po zakończeniu interwencji, obszar będzie nadal się rozwijał. Niezbędnym elementem procesów rewitalizacyjnych jest prowadzenie działań o charakterze społecznym ukierunkowanym na mieszkańców - podsumowują autorzy uchwały.

Konsultacje społeczne dotyczące powyższej uchwały są przeprowadzane od 12 lutego do 18 marca w następujących formach:  • otwartej debaty dla interesariuszy procesu rewitalizacji, która odbyła się w czwartek 29 lutego w Urzędzie Miejskim w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice, w sali 305.
  • ustnej do protokołu w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 4/4, 43-502 Czechowice-Dziedzice w godzinach pracy Urzędu.


Wypełnione formularze można dostarczyć:
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rozwoj@um.czechowice-dziedzice.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice;
  • osobiście do Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach, Plac Jana Pawła II 1, 43-502 Czechowice-Dziedzice w godzinach pracy Urzędu;
  • poprzez wypełnienie formularza uwag on-line: https://ankieta.deltapartner.org.pl/czechowicedz_formularz_uwag_or_oz
  • podczas otwartej debaty w dniu 29.02.2024 r.


Załączniki:

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.