czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 5 lutego 2013
  • 6 marca 2013
  • wyświetleń: 2575

Spektakl "Brzydkie Kaczątko"

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Za nami:

6 marca Miejski Dom Kultury zaprasza dzieci na spektakl wg opo­wia­da­nia Hansa Chri­stiana Ander­sena pt. "Brzydkie Kaczątko".

Reklama

mdk, kaczątko


Spek­takl w wykonaniu Teatru Dzieci Zagłę­bia, uczy tole­ran­cji i zwraca uwagę widza na pro­blem odmien­no­ści wska­zu­jąc, że należy ją akcep­to­wać i być wraż­li­wym oraz reago­wać na każdy prze­jaw agre­sji, jaką może wywo­ły­wać fakt, że ktoś jest inny niż wszyscy.

Fabuła spek­ta­klu okra­szona jest skocz­nymi, weso­łymi pio­sen­kami, poetyc­kie obrazy prze­ni­kają się z nasą­czo­nymi humo­rem scen­kami rodza­jo­wymi. Dyna­mikę gwa­ran­tuje cho­re­ogra­fia. Ręcz­nie zdo­biona i malo­wana, drew­niana sce­no­gra­fia wyko­rzy­stuje tra­dy­cyjne wzor­nic­two i kore­spon­duje z moty­wami ludo­wymi two­rząc wie­lo­barwny świat ludzi i zwierząt.

Spek­takl dla dzieci od 4 lat. Czas trwa­nia: 1 godz. 20 min. (w tym 20 min przerwy). Bilety w cenie 13 zł do nabycia w sekretariacie MDK.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj