czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 20 kwietnia 2013
  • wyświetleń: 2437

"Imagine" w czechowickim kinie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Kino Świt" podaj

Kino Świt w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza wszystkich wielbicieli dobrego kina na film "Imagine".

Reklama

Imagine


"Imagine" to wzru­sza­jąca i urze­ka­jąca zja­wi­sko­wymi zdję­ciami histo­ria Iana, cha­ry­zma­tycz­nego instruk­tora nie­wi­do­mych, który przy­bywa do pre­sti­żo­wego ośrodka w Lizbo­nie, by uczyć mło­dych pacjen­tów trud­nej sztuki orien­ta­cji w przestrzeni.

Jego kon­tro­wer­syjne metody przyj­mo­wane są przez pod­opiecz­nych począt­kowo z nie­uf­no­ścią, a potem z rosną­cym entu­zja­zmem. Tym­cza­sem naj­więk­sze zain­te­re­so­wa­nie nauczy­ciela wzbu­dza piękna, zamknięta w sobie Ewa.

Za sprawą nie­kon­wen­cjo­nal­nych wska­zó­wek i ponadzmy­sło­wej wraż­li­wo­ści Iana, Ewa prze­zwy­cięży lęk i spró­buje samo­dziel­nie posta­wić pierw­sze kroki poza kli­niką. Wkrótce prze­kona się, że w życiu każdy akt odwagi rodzi ryzyko, bez któ­rego nie spo­sób poznać smaku wolności.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Kino Świt

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Kino Świt" podaj