czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 7 maja 2013
  • 20 maja 2013
  • wyświetleń: 1103

Majowe "Meandry" w MDK-u

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza w maju na kolejne spotkania w ramach cyklu "Meandry ludzkiego ciała i umysłu".

MDK


Najbliższe spotkanie w Piwnicy Muz odbędzie się w piątek 24 maja o godzinie 19.30. Dr Robert Pysz wygłosi wykład pt.: "Labi­rynty grozy — post­go­ty­cyzm a kul­tura popu­larna". Celem pro­po­no­wa­nej serii wykła­dów jest zgłę­bie­nie taj­ni­ków ludz­kiego funk­cjo­no­wa­nia w aspek­cie bio­lo­gicz­nym, spo­łecz­nym i kulturowym.

Robert Pysz to absol­went filo­lo­gii pol­skiej Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w Kato­wi­cach, dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie lite­ra­tu­ro­znaw­stwa. W ostat­nich latach pro­wa­dził bada­nia nad pol­ską lite­ra­turą fan­tasy i jej miej­scem w kul­tu­rze popu­lar­nej. Obec­nie adiunkt w Kate­drze Teo­rii i Prak­tyk Komu­ni­ka­cji Aka­de­mii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Pro­dzie­kan Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH. Zaj­muje się komu­ni­ka­cją w nowych mediach, zwłasz­cza w kon­tek­ście dzia­łań pro­mo­cyj­nych i reklamowych.

Program majowych wykładów można znaleźć na plakacie, który publikujemy w kolumnie obok.

aka / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj