czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 14 maja 2013
  • 7 czerwca 2013
  • wyświetleń: 1626

Recital muzyki słowiańskiej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Za nami:

Zapra­szamy 7 czerwca o 18.30 na reci­tal muzyki sło­wiań­skiej w wyko­na­niu Maka­rija Pihury (bas). Przy for­te­pia­nie pojawi się Kata­rzyna Rzeszutek, a koncert poprowadzi Piotr Lempa.

MDK


Maka­rij Pihura to absol­went Liceum Muzycz­nego im. S. Lud­kie­wi­cza we Lwo­wie (2004 - dyry­gen­tura chó­ralna). W 2009 ukoń­czył stu­dia magi­ster­skie na Lwow­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej na Wydziale Wokal­nym w kla­sie prof. Wasyla Dudara. Obec­nie kon­ty­nu­uje naukę w Aka­de­mii Muzycz­nej w Kra­ko­wie na Wydziale Wokalno-Aktorskim pod kie­run­kiem dr Marka Rzepki.

Brał udział w wielu kur­sach mistrzow­skich, m.in. u prof. Marvina Kenzi, prof. Evy Blahovej,prof. Ryszarda Kar­czy­kow­skiego. Jest lau­re­atem kon­kur­sów wokal­nych. Zdo­był I nagrodę na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Wokal­nym 21 Cen­tury Art w Worzele na Ukra­inie (2006), wyróż­nie­nie na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Wokal­nym im. S. Kru­szel­nic­kiej we Lwo­wie (2009) oraz I nagrodę na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Wokal­nym Iuven­tus Canti im. Imri­cha Godina we Vra­blach na Sło­wa­cji (2012).

W latach 2006-2010 był soli­stą Stu­dia Ope­ro­wego przy Aka­de­mii Muzycz­nej we Lwowie,a obec­nie jest soli­stą zespołu Don Kosa­ken Chor Serge Jeroff w Niemczech.Od stycz­nia 2013 soli­sta Opery Bał­tyc­kiej ‚gdzie wystę­po­wał w "Gra­czach" D.Szostakowicza w reży­se­rii Andrzeja Chyry pod batutą Michała Klauzy oraz w marcu 2013 w spek­ta­klu "Euge­niusz Onie­gin" P.Czajkowskiego pod batutą Andriya Yurkevycha.

Na zapro­sze­nie Teatru Ban­ska Bystrica w marcu 2013 kre­ował rolę Księ­cia Gre­mina w spek­ta­klu Euge­niusz Onie­gin.W nowo­rocz­nym kon­cer­cie Naro­do­wej Orkie­stry Sym­fo­nicz­nej Pol­skiego Radio w Kato­wi­cach w stycz­niu 2013 roku wystę­po­wał w ope­rze W.A.Mozarta " Wesele Figaro" jako Bar­tolo, u boku tak zna­ko­mi­tych arty­stów jak Ale­xan­der Liebreich,Marek Rzepka,Riccardo Novaro,Christiane Oelze czy Anna Lubańska.

Jesie­nią 2013 będzie inau­gu­ro­wał swoim wystę­pem sezon arty­styczny w Fil­har­mo­nii Praskiej.

aka / czecho.pl, źródło: MDK Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj