czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 14 maja 2013
  • 9 czerwca 2013
  • wyświetleń: 1684

Kurs interpretacji muzyki wokalnej

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Za nami:

W ramach III edy­cji Dobro­dzień Clas­sic Festi­wal Miejski Dom Kultury zaprasza w dniach od 7 do 9 czerwca na kurs inter­pre­ta­cji muzyki wokal­nej, który popro­wa­dzi Piotr Lempa.

MDK


Piotr Lempa
Piotr Lempa


Piotr Lempa (bas) soli­sta Opery Naro­do­wej w War­sza­wie oraz Welsh Natio­nal Opera w Car­diff. Absol­went The Royal Aca­demy of Music w Lon­dy­nie, Car­diff Inter­na­tio­nal Aca­demy of Voice oraz Gdań­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej.

Jako soli­sta wystą­pił na I roku stu­diów w Requ­iem W. A. Mozarta pod­czas festi­walu Tem­pus Pas­chale w Kate­drze Lubel­skiej. Na sce­nie ope­ro­wej poja­wił się po raz pierw­szy na III roku stu­diów w Weselu Figara W. A. Mozarta w Ope­rze Bał­tyc­kiej. Od tej pory regu­lar­nie wystę­puje na deskach oper w Wiel­kiej Bry­ta­nii, Niem­czech, Szwaj­ca­rii, Pol­sce i we Wło­szech. Kon­cer­tuje w kraju i za gra­nicą (Anglia, Walia, Niemcy, Austria, Szwaj­ca­ria, Fran­cja, USA).

W 2001 r. Wystą­pił z solo­wymi kon­cer­tami m. in. W Nowym Jorku dla uczcze­nia ofiar World Trade Cen­ter oraz w Pen­syl­wa­nii. Wystą­pił także na kon­cer­cie upa­mięt­nia­ją­cym I. J. Pade­rew­skiego w Nowo­jor­skiej Car­ne­gie Hall wraz z orkie­strą Sin­fo­nia Var­so­via. Kształ­cił się na mistrzow­skich kur­sach wokal­nych pod kie­run­kiem takich peda­go­gów jak: R. Bonynge (Austra­lia), Dame K. Te Kanawa (Nowa Zelan­dia), M. Freni (Wło­chy), H. Łazar­ska (Wie­deń), J. Neste­renko (Wie­deń), J. Rappe (Pol­ska), R. Kar­czy­kow­ski (Pol­ska), D. O’Neill (Anglia).

W 2011 r. na rynek pol­ski wydana została płyta "Romanse Rosyj­skie A. Wer­tyń­skiego" zawie­ra­jąca naj­pięk­niej­sze romanse rosyj­skie z reper­tu­aru B. Łady­sza z tek­stami Kofty. W 2008 r. nakła­dem Acte Pre­ala­ble uka­zała się płyta CD z pra­wy­ko­na­niem Missa Miseri Cor­dis L. Kuła­kow­skiego, w któ­rej Piotr kreuje par­tie basową obok tak zna­ko­mi­tych śpie­wa­ków jak P. Kusie­wicz. W tym roku nakła­dem wydaw­nic­twa DUX ukaże się płyta, zare­je­stro­wana pod­czas festi­walu Wra­ti­sla­via Can­tans 2009, zawie­ra­jąca ora­to­rium A. Scar­latti - Caino overo Il Primo Omi­ci­dio gdzie Piotr śpiewa par­tię Lucyfera.

W 2004 r. Za rolę Uberto w far­sie ope­ro­wej "La Serva Padrona" G. B. Per­go­lesi został nagro­dzony przez Mar­szałka Woje­wódz­twa Pomor­skiego Nagrodą Teatralną za naj­lep­szy debiut roku. W 2004 roku został także nomi­no­wany do pre­sti­żo­wej nagrody Czer­wo­nej Róży.
W 2005 na XI Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Wokal­nym im. Ady Sari otrzy­mał nagrodę spe­cjalną Dyrek­tora Sta­at­so­per w Ham­burgu. W lutym 2007 otrzy­mał Nagrodę Spe­cjalną a w 2009 IV nagrodę na Mię­dzy­na­ro­do­wym Kon­kur­sie Mozar­tow­skim w Lon­dy­nie, a w maju 2007 roku otrzy­mał II Nagrodę pod­czas kon­kursu pie­śni rosyj­skiej im. Lud­mily Andrew także w Lon­dy­nie.

Ukoń­czył stu­dia wokalno - aktor­skie w Gdań­skiej Aka­de­mii Muzycz­nej w kla­sie dr hab. Leszka Skrla oraz stu­dia ope­rowe w Royal Aca­demy of Music w Lon­dy­nie pod kie­run­kiem Marka Wild­mana i Ingrid Sur­ge­nor. Ukoń­czył rów­nież, wraz z zespo­łem mło­dych śpie­wa­ków, pro­gram Inter­na­tio­nal Aca­demy of Voice w Car­diff ucząc się pod kie­run­kiem świa­to­wej sławy śpie­waka Den­nisa O'Neill.

aka / czecho.pl, źródło: MDK Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj