czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 3 czerwca 2013
  • wyświetleń: 975

Kultura Żywego Słowa w MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza na zajęcia z cyklu "Kultura Żywego Słowa"

MDK


Celem pro­po­no­wa­nych zajęć jest usu­wa­nie wad wymowy oraz nauka budo­wa­nia popraw­nych i swo­bod­nych wypowiedzi.

W zakre­sie spo­tkań mie­ści się mię­dzy innymi: usu­wa­nie wad wymowy, tera­pia nie­płyn­no­ści mowy, nauka popraw­nej wymowy i arty­ku­la­cji, nauka wyko­rzy­sty­wa­nia zasad komu­ni­ka­cji nie­wer­bal­nej.

Każdy z nas codzien­nie znaj­duje się w sytu­acjach wyma­ga­ją­cych komu­ni­ka­cji wer­bal­nej. Czę­sto musimy rów­nież wypo­wia­dać się publiczne. Zapra­szamy dzieci, mło­dzież i osoby doro­słe, które chcą udo­sko­na­lić swoją wymowę, zapo­znać się z zasa­dami pra­wi­dło­wego akcen­to­wa­nia, pod­sta­wami reto­ryki, pracą nad apa­ra­tem odde­cho­wym, nauczyć się pano­wa­nia nad gło­sem i wyko­rzy­sty­wa­nia zasad komu­ni­ka­cji poza­wer­bal­nej w życiu codziennym.

Zaję­cia przy­go­to­wują uczniów do swo­bod­nego wypo­wia­da­nia się, np. pod­czas odpo­wie­dzi ust­nych, aka­de­mii szkol­nych - w tym popraw­nej recy­ta­cji wier­szy. Doro­słym opa­no­wa­nie sfery posłu­gi­wa­nia się sło­wem uła­twi rela­cje inter­per­so­nalne w pracy, poprawi komu­ni­ka­cję z pra­cow­ni­kami, pozwoli na jasne prze­ka­zy­wa­nie myśli pod­czas wystą­pień publicz­nych - a wszy­scy wiemy jakie to stresujące...

Swo­bodna, piękna mowa jest pod­stawą w nawią­zy­wa­niu i pod­trzy­my­wa­niu dobrych kon­tak­tów z innymi.

MDK zaprasza na zaję­cia indy­wi­du­alne pro­wa­dzone przez polonistę-logopedę. Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji udziela sekre­ta­riat (tel. 32 215-31-59).

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj