Rozrywka

  • 11 czerwca 2013
  • 16 czerwca 2013
  • wyświetleń: 1952

Koncert "Odlatujące ptaki" w MDK

Za nami:

Miejski Dom Kultury w zaprasza 16 czerwca o godzinie 17.00 na koncert "Odlatujące ptaki". Wystą­pią mło­dzi miesz­kańcy Czechowic-Dziedzic, ubie­ga­jący się o przy­ję­cie na uczel­nie muzyczne oraz adepci ślą­skich szkół muzycznych.

MDK


W poprzed­nich edy­cjach publicz­ność mogła usły­szeć­ mię­dzy innymi Seba­stiana Gabry­sia, Pawła Brożka, Wio­letę i Daniela Mal­cha­rów, Łuka­sza Sta­wow­czyka oraz wielu innych wyko­naw­ców — obec­nie już stu­den­tów i absol­wen­tów uczelni muzycz­nych i teatral­nych, arty­stów scen polskich.

W tym roku po raz pierw­szy w kon­cer­cie wezmą udział nie tylko mło­dzi miesz­kańcy naszego mia­sta, ale rów­nież zaprzy­jaź­nieni adepci sztuki wokal­nej ze ślą­skich szkół muzycz­nych, któ­rzy zaan­ga­żo­wali się w życie wokalne Czechowic-Dziedzic i od pew­nego czasu biorą udział w pro­jek­tach arty­stycz­nych współ­pra­cu­jąc z Cze­cho­wic­kim Teatrem Muzycz­nym Movimento.

Kie­row­nic­two arty­styczne nad kon­cer­tem objęła Bar­bara Bie­la­czyc, a muzycz­nie śpie­wa­ków przy­go­to­wała Kata­rzyna Rzeszutek.

Wstęp wolny.

aka / czecho.pl

źródło: MDK Czechowice-Dziedzice

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj