czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 8 lipca 2013
  • 19 lipca 2013
  • wyświetleń: 1577

Kultury świata w MDKu

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Za nami:

W piątek 19 lipca w Miejskim Domu Kultury w Czechowicach odbędzie się spo­tka­nie z cyklu Kul­tury świata. Wygłoszony zostanie wykład dr Agnieszki Przybyły-Dumin, pt. Piękno i miłość w wybra­nych kul­tu­rach afrykańskich.

Piękno i miłość
W piątek o godzinie 18.00 odbędzie się wykład pt: Piękno i miłość w wybra­nych kul­tu­rach afrykańskich.


Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 18.00 w Piwnicy Muz.

----------------------------

Dr Agnieszka Przybyła-Dumin jest absol­wentką kul­tu­ro­znaw­stwa Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego (spe­cja­li­za­cja: teo­ria i histo­ria kul­tury). Jest także pra­cow­ni­kiem Miej­skiego Domu Kul­tury w Czechowicach-Dziedzicach, zało­ży­cielką Koła Bada­czy Kul­tury od czte­rech lat funk­cjo­nu­ją­cego przy tej pla­cówce, w ramach dzia­łal­no­ści któ­rego powstała książka Świat naszych przod­ków.

W kon­tek­ście zain­te­re­so­wań nauko­wych wymie­nić należy kul­turę tra­dy­cyjną i współ­cze­sną ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem folk­loru. W zakre­sie histo­rii kul­tury zaj­muje ją życie zwy­kłych ludzi, ich wie­rze­nia, oby­czaje, war­to­ści, życie rodzinne i publiczne, ota­cza­jące ich przed­mioty - to, co składa się na codzien­ność męż­czyzn, kobiet i dzieci w róż­nych okre­sach dzie­jów człowieka.

BM / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj