czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 12 lipca 2013
  • 13 lipca 2013
  • wyświetleń: 1571

Wystawa grafiki w MDKu

Grafiki Iwony Winiarczyk, wykonane techniką tektorytu, będzie można oglądać już od soboty 13 lipca w galerii Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach.

plakat
Wystawa grafiki Iwony Winiarczyk już od 13 lipca w galerii MDK


Tek­to­ryt jest tech­niką bar­dzo pra­co­chłonną i trudną. Wymaga wiele wprawy i doświad­cze­nia, które nabywa się latami. Każdy arty­sta wypra­co­wuje sobie swój wła­sny styl. Iwona lubi stosować w gra­fice kolor, który spra­wia, że ta dzie­dzina staje się bar­dziej współ­cze­sna i niepowtarzalna.

Każda z jej gra­fik wyko­nana jest z naj­więk­szą sta­ran­no­ścią i co naj­waż­niej­sze jest jedyna i nie­po­wta­rzalna. Fak­tura, ory­gi­nal­ność i zesta­wia­nie szla­chet­nych barw to główne cechy jej twór­czo­ści, które będziecie mogli zobaczyć i ocenić podczas wystawy.

---

Iwona Winiar­czyk jest absol­wentką Uni­wer­sy­tetu Ślą­skiego w Cie­szy­nie. Dyplom wydziału gra­fiki Insty­tutu Sztuki uzyskała pod kie­run­kiem pro­fe­sora Euge­niu­sza Delekty w 2004 roku. Inte­re­suje się sztu­kami pla­stycz­nymi sze­roko poję­tymi. W gra­fice wyko­rzy­stuje różne tech­niki takie jak tek­to­ryt, lino­ryt, sucha igła, mono­ty­pia i inne. Naj­czę­ściej jednak sto­suje tek­to­ryt. Tech­nikę tę można potrak­to­wać zarówno jako druk wklę­sły jak i wypu­kły.

BM / czecho.pl
źródło: MDK Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.