czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 17 lipca 2013
  • 9 września 2013
  • wyświetleń: 2799

Szkraby umacniają szeregi

Za nami:

Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach organizuje zajęcia dla dzieci, które już od naj­młod­szych lat prze­ja­wiają potrzebę kon­taktu z muzyką, odczu­wają ją w natu­ralny spo­sób i wyra­żają ruchem.

dzieci, szkraby


Szkraby to grupa dzieci, które spo­ty­kają się w kołach liczą­cych do 10 osób, a zaję­cia trwają 55 minut. W ich trak­cie dzieci śpie­wają, tań­czą, bawią się, grają na pro­stych instru­men­tach, uczą się rymo­wa­nek, wier­szy­ków, insce­ni­za­cji muzyczno-ruchowych i trud­niej­szych ukła­dów tanecz­nych.

Głównym celem zabaw i ćwiczeń jest doprowadzenie maluchów do wspól­nego występu na sce­nie wido­wi­sko­wej przed licz­nie zgro­ma­dzoną publicz­no­ścią. Pię­cio­latki dwu­krot­nie pre­zen­tują swoje umie­jęt­no­ści (w maju na Gali MDK i w czerwcu — pod­czas samo­dziel­nego pro­gramu). Układy Szkrabów zostaną w tym roku wzbo­ga­cone o kroki pod­sta­wowe tań­ców laty­no­ame­ry­kań­skich (samba i cha-cha).

Jeżeli dziecko nie może być obecne na zaję­ciach, ma moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w spo­tka­niu innej grupy. Zaję­cia pro­wa­dzi Joanna Distel - peda­gog przed­szkolny, wcze­snosz­kolny, instruk­tor i cho­re­ograf tańca.

Zaję­cia odby­wać się będą w ponie­działki o godzinie 17.30 oraz w czwartki o godzinie 18.00.

Pierw­sze spotkania rozpoczną się już 9 września o godzinie 17.30, a także 12 września o godzinie 18.00.

Zapisy pro­wa­dzi i infor­ma­cji udziela sekre­ta­riat MDK.

BM / czecho.pl
źródło: MDK Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.