czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 19 października 2013
  • 8 listopada 2013
  • wyświetleń: 1954

Teatr Lalki w czechowickim MDK-u

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Za nami:

Opol­ski Teatr Lalki i Aktora im. Aloj­zego Smolki zapra­sza na spek­takl o Dziew­czynce, która znik­nęła... Jej uko­chane zabawki posta­na­wiają ją odna­leźć, a ich histo­ria jest świetną lek­cją przy­wią­za­nia, miło­ści i tęsknoty.

spektakl, mdk


W piątek 8 listopada o godzinie 16.30 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach zaprezentowany zostanie spektakl pt: "Światełko". Bilety w cenie 10 zł i 15 zł można nabyć w sekretariacie MDK. Spek­takl jest przeznaczony dla widzów powy­żej 6 roku życia.

Przed­sta­wie­nie jest opo­wie­ścią o przy­go­dach i emo­cjach przed­mio­tów, które muszą zmie­rzyć się z bra­kiem naj­bliż­szej im osoby. Współ­dzia­ła­nie i zapo­mnie­nie o daw­nych waśniach pozwala im pora­dzić sobie z tą nową sytu­acją. Posta­na­wiają wyru­szyć na poszu­ki­wa­nie Dziew­czynki i choć miej­sce, w któ­rym ją znaj­dują wcale nie jest wesołe, to ich wytrwa­łość i miłość do dziecka oka­zuje się bez­cenna. To histo­ria o przy­wią­za­niu, przy­jaźni i chęci dzie­le­nia się szczęściem.

BM / czecho.pl, źródło: MDK Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj