Praca Czechowice-Dziedzice Praca Czechowice-Dziedzice

czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 10 grudnia 2013
  • wyświetleń: 2474

Świąteczna płyta Movimento

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia ukaże się płyta z kolędami w wykonaniu członków działającego przy Miejskim Domu Kultury Czechowickiego Teatru Muzycznego Movimento - "Movimento śpiewa kolędy".

Miejski Dom Kultury,Kino Świt
Zespół został zało­żony przez Bar­barę Bie­la­czyc w roku 2006. Wcze­śniej znany pod nazwą "Śpie­wa­jące Szyn­szyle". Działa przy Miej­skim Domu Kul­tury w Czechowicach-Dziedzicach. Wyko­nuje muzykę od baro­ko­wej poprzez operę, ope­retkę, musi­cal po utwory roz­ryw­kowe. Wielu z człon­ków zespołu zdaje z powo­dze­niem egza­miny na uczel­nie artystyczne.

Zespół liczy około 40 człon­ków, w wieku od 10 do 24 lat, ma w reper­tu­arze mię­dzy innymi "Sta­bat Mater" G. B. Per­go­le­siego, "Pasję Janową" G. F. Haen­dla, "West Side Story" L. Bern­ste­ina, "Kiss Me Kate" Cole Por­tera, "Bastien i Bastienne" W. A. Mozarta oraz inne spek­ta­kle muzyczne i teatralne. "Teatr Muzyczny Movi­mento" wyko­nuje także liczne kon­certy z sze­ro­kim reper­tu­arem. Ich naj­więk­szym osią­gnię­ciem jest zało­że­nie jedy­nej w Pol­sce ama­tor­skiej, mło­dzie­żo­wej grupy ope­ro­wej. Głów­nym celem zespołu jest kształ­ce­nie wokalne i teatralne jego człon­ków oraz reali­zo­wa­nie wspól­nej pasji, jaką jest muzyka.

Informacji na temat możliwości zakupu udziela sekretariat MDK.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.