czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 27 lipca 2018
  • 29 lipca 2018
  • wyświetleń: 2378

Konkurs na selfie na wystawie "Ojcowie Niepodległości"

Przy okazji wystawy "Ojcowie Niepodległości", zlokalizowanej obecnie na Placu Jana Pawła II, ogłoszony został konkurs na selfie z jedną z postaci prezentowanych na plenerowej ekspozycji. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej, a nagrodą dla trzech osób wyjazd do Warszawy.

Reklama

Loading...


Regulamin konkursu organizowanego na Facebooku:

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu, jest Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Reymonta 5 w Bielsku-Białej, (zwany dalej "Organizatorem"). Osobą wyznaczoną do obsługi konkursu jest Wojciech Leśny.
2. Konkurs przeprowadzony jest pod patronatem Grzegorza Pudy, Posła na Sejm RP.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/wojtek.lesny?

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
2. Warunkiem wzięcia udziału jest:
a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,
b. opublikowanie na swoim profilu zdjęcia - tzw. Selfie z jedną z postaci prezentowanych na plenerowej wystawie "Ojcowie Niepodległości" mieszczącej się na pl. Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach. Zdjęcie należy podpisać jednym zdaniem, dlaczego dana postać została wybrana do fotografii. Zdjęcie należy także przesłać za pośrednictwem Messengera do organizatora Konkursu na profil www.facebook.com/wojtek.lesny
c. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook
4. Czas trwania konkursu: 29 lipca 2018, od godziny 16:00-17:00.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODY

1. Nagrodami w konkursie są wycieczki dla 3 wybranych uczestników do Warszawy.
2. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrody zostaną przyznane przez komisję konkursową składającą się z: Andrzeja Kamińskiego - Senatora RP, Grzegorza Pudę - Posła RP, Wojciecha Leśnego - Kuratora wystawy zorganizowanej przez Stowarzyszenie Pamięci Armii Krajowej. Komisja będzie brała pod uwagę jakość fotografii oraz uzasadnienie wyboru postaci, z którą uczestnicy będą się fotografować.
2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
4. W celu przekazania Nagród, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.
5. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie przekazana.
6. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzców na profilu Facebook.
7. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 30 dni od daty przesłania danych adresowych.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
10. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zobowiązuje się do przestrzegania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119, s. 1 -RODO)

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.