czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 7 lipca 2007
  • wyświetleń: 2245

Regulamin konkursu SMS-owego ''Najlepsze zdjęcie z

Rozpoczynamy konkurs na "Najlepsze zdjęcie z wakacji 2007". W każdym tygodniu internauci będą wybierać po 3 najlepsze ich zdaniem zdjęcia, które przejdą do wielkiego finalu. Dodatkowo po jednym zdjęciu z pojedynczej eliminacji otrzyma "dziką kartę" od redakcji czecho.pl. Poniżej przedstawiamy szczegółowy regulamin zabawy i głosowania SMS-owego.

new / czecho.pl

---------------------------

Regulamin konkursu „Najlepsze zdjęcie z wakacji 2007”

1. Organizatorem konkursu jest portal czecho.pl, z siedzibą w Pszczynie, ul. Batorego 27

2. Konkurs portalu czecho.pl "Najlepsze zdjęcie z wakacji 2007" odbywa się w dwóch etapach: w terminie od 6 sierpnia do 1 października odbędą się eliminacje, a w terminie do 15 października rozegrany zostanie finał.

3. Konkurs polega na wybraniu najlepszego zdjęcia z letnich wakacji 2007 roku.

4. Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy gmin Czechowice-Dziedzice i Bestwina, za wyjątkiem pracowników portalu czecho.pl oraz członków ich najbliższych rodzin.

5. Aby zostać uczestnikiem konkursu należy przesłać maksymalnie dwie wakacyjne fotografie z 2007 roku z opisem czasu i miejsca ich wykonania oraz imieniem i nazwiskiem autora na adres redakcja@czecho.pl.

6. Nadesłanie fotografii jest równoznaczne z oświadczeniem, że praca jest autorstwa właściciela maila i stanowi jego własność, a na użycie wszelkich elementów w niej zawartych posiada wszystkie niezbędne prawa i zezwolenia.

7. Autor zezwala na publikację zdjęcia na portalu czecho.pl i wykorzystaniu w przyszłości przez firmę pless intermedia.

8. Wybór najlepszego zdjęcia dokonywany jest przez Internautów i jest prowadzony w formie głosowania SMS, opisanego w osobnym regulaminie.

9. Nagrodą dla autora "Najlepszego wakacyjnego zdjęcia 2007" jest 1000 PLN.

10. Autor "Najlepszego wakacyjnego zdjęcia 2007" przed odebraniem nagrody powinien udowodnić, iż wykonał wskazane zdjęcie, okazując je na kliszy lub w karcie pamięci do aparatu, za pomocą którego zostało ono wykonane.

11. Nagroda zwycięzcy konkursu zostanie wręczona osobiście we wcześniej ustalonym przez portal czecho.pl i autora miejscu oraz terminie.

12. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w serwisie internetowym pod adresem www.czecho.pl

---------------------------

Regulamin konkursu SMS-owego „Najlepsze zdjęcie z wakacji 2007”

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
2. Organizatorem konkursu jest portal czecho.pl, z siedzibą w Pszczynie, ul. Batorego 27
3. Konkurs trwa od 6 sierpnia 2007 r., godz. 15.00 do godz. 24.00 w dniu 15 października 2007 roku.
4. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która jest uprawniona do użytkowania telefonu w sieci komórkowej (ERA GSM, PLUS GSM, ORANGE). Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie.
5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy portalu czecho.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
6. Używane w regulaminie pojęcie „SMS” oznacza krótką wiadomość tekstową wysłaną z telefonu komórkowego Uczestnika konkursu na podany przez Organizatora konkursu numer.

§ 2 Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Konkurs polega na głosowaniu na najlepsze zdjęcie z wakacji 2007
2. Aby wziąć udział w konkursie należy wysłać SMS o treści PT.czecho:nr zdjęcia na numer 7116
3. Całkowity koszt jednego SMS to 1,22 zł brutto (w tym 22% VAT) we wszystkich polskich sieciach telefonii komórkowej.
4. Każdy uczestnik może brać udział w konkursie dowolną ilość razy.
5. W SMS-ie uczestnik nie podaje żadnych danych osobowych, a ustalenie zwycięzców będzie dokonywane jedynie w oparciu o numer telefonu, z którego dokonano połączenia, na podstawie raportów dostarczonych przez system obsługujący konkurs Wapacz.pl
6. Po wysłaniu SMS z odpowiedzią uczestnik otrzyma SMS zwrotny potwierdzający oddanie głosu i udział w konkursie.
7. Spośród osób, które wysłały SMS ze swoją propozycją, zostaną wyłonieni zwycięzcy, którzy otrzymają nagrodę, odtwarzacz MP3. Zostaną oni wylosowani spośród wszystkich biorących udział w głosowaniu.
8. Nagroda zostanie przekazana zwycięzcom w terminie siedmiu dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu: przesyłką pocztową lub osobiście

§ Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres 43-200 Pszczyna, ul. Batorego 27, w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, z którego wykonywano połączenia, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Sprawdzająca w składzie:
Przewodniczący: Oskar Piecuch
Zastępca Przewodniczącego: Damian Goc
Sekretarz: Aleksandra Operchalska-Adamus
4. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data doręczenia.
5. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Sprawdzającą nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
6. Zainteresowani uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Sprawdzającą.
7. Decyzja Komisji Sprawdzającej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§ 3 Postanowienia końcowe

1. Portal pless.pl ponosi odpowiedzialność za organizację konkursu i treść konkursu.
2. Wapacz.pl ponosi odpowiedzialność jedynie za usługi telekomunikacyjne, umożliwiające realizację konkursu.
3. Przystępując do konkursu Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego konkursu.
4. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w serwisie internetowym pod adresem www.czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.