czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 29 listopada 2009
  • wyświetleń: 815

Pomagać aktywnie: II edycja projektu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach - Dziedzicach kończy drugą edycję projektu pt.: „Pomagać aktywnie – promocja aktywnej integracji w gminie Czechowice – Dziedzice” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Reklama

Celem ogólnym projektu było zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu mieszkańców gminy Czechowice – Dziedzice korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, zwiększenie kompetencji społecznych i zawodowych osób bezrobotnych, ułatwienie dostępu do praw i usług społecznych oraz zawodowych.

Grupę docelową wybrano w oparciu o wyniki diagnozy przeprowadzonej przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach, analizy danych statystycznych OPS i PUP w Czechowicach - Dziedzicach oraz obserwacji lokalnego rynku pracy. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie spełniły następujące warunki formalne:
* zamieszkiwanie na terenie gminy Czechowice-Dziedzice,
* korzystanie z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach,
* deklarowanie uczestnictwa w projekcie,
* wiek aktywności zawodowej,
* status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo.

Ostatecznie w projekcie wzięło udział 32 uczestników. Zasady rekrutacji uwzględniały politykę równych szans.

Uczestnicy projektu objęci zostali kompleksowym wsparciem poprzez zastosowanie narzędzi w postaci kontraktów socjalnych i instrumentów aktywnej integracji o charakterze aktywizacyjnym, mających na celu przywrócenie ich na rynek pracy oraz integrację ze społeczeństwem. Zastosowano następujące formy wsparcia w ramach zadania aktywna integracja:

* Trening kompetencji społecznych,
* Trening umiejętności rodzicielskich,
* Indywidualne wsparcie psychologiczne,
* Warsztaty z zakresu doradztwa zawodowego oraz spotkania indywidualne,
* Badania lekarskie - ułatwiające podjęcie zatrudnienia,
* Szkolenia zawodowe - w zależności od predyspozycji.

Ośrodek Pomocy Społecznej założył iż zrealizowane zostaną w ramach projektu rezultaty twarde w odniesieniu do planowanych działań. Do tej pory osiągnięto następujące wskaźniki:
- 31 osób ukończyło trening kompetencji społecznych,
- 32 osoby opracowały indywidualne plany działania,
- 26 osób nabyło umiejętności przygotowywania CV I listu motywacyjnego,
- 20 zaświadczeń o przeprowadzonym badaniu profilaktycznym.

Dzięki działaniom realizowanym w ramach projektu nastąpił wzrost motywacji do podejmowania aktywności w przezwyciężaniu codziennych trudności, wzrost samooceny w zakresie szans na podejmowanie aktywności zawodowej, wzrost motywacji i aspiracji zawodowych, poprawa relacji i wzmocnienie więzi w rodzinach oraz podniesienie poczucia odpowiedzialności u osób objętych treningiem umiejętności rodzicielskich

Budżet projektu wynosił 340 604,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 304 840,58 zł.

Źródło: Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach / http://www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.