czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Sport

  • 25 września 2009
  • wyświetleń: 6039

III Memoriał Henryka Puzonia

W najbliższą sobotę 26 września w Zabrzegu odbędzie się Międzynarodowy Biegowy Memoriał Henryka Puzonia oraz Bieg Koroną Jeziora Goczałkowickiego.

Reklama

III Memoriał Henryka Puzonia


Będzie to trzecia edycja jednego z największych wydarzeń sportowych naszego regionu. Poniżej przedstawiamy regulamin memoriału.

REGULAMIN

Życiorys Henryka Puzonia


Henryk Puzoń urodził się 25 lipca 1954 roku. Już od dzieciństwa, okazywał swoje zainteresowanie sportem i turystyką. Tak po ukończeniu zabrzeskiej szkoły kontynuował swoje hobby w szkole średniej, aby ostatecznie ukończyć studia na AWF w Katowicach. Został nauczycielem w Szkole w Zabrzegu, gdzie pracował do ostatnich dni swego życia. Swoją pracą przyciągał rzesze młodzieży do uprawiania sportu, a zwłaszcza lekkiej atletyki, którą sam trenował uczestnicząc w różnego typu zawodach lekkoatletycznych, a także maratonach i biegach ulicznych na terenie całego kraju. Pod jego wodzą uczniowie tejże szkoły zdobywali laury w każdej dyscyplinie sportu, zawdzięczając swoje sukcesy ciężkimi i wymagającymi lekcjami wf z panem Henrykiem. Urozmaiceniem zajęć szkolnych były częste wycieczki, obozy sportowe, rekreacyjne na Mazurach, w górach, a od 2004 roku, zgrupowanie w ramach programu PZLA Sportowe Wakacje, oraz inne które Henryk Puzoń organizował. Utrzymywał bardzo dobre kontakty z młodzieżą i chciał by przez sport odnalazła swoje powołanie , więc postanowił utworzyć LUKS Zabrzeg, w którym mieli gromadzić się przyszli lekkoatleci. Już po roku działania tej organizacji, klub znany był już na całym Śląsku, dzięki sukcesom jego zawodników. Pełnił w nim dwie funkcje: trenera i prezesa, z którego tytułu słynął, gdyż wcześniej sprawował władzę w klubie piłkarskim LKS Sokół Zabrzeg. Wraz z rozpoczęciem pracy zawodowej, swój wolny czas poświęcał dzieciom i młodzieży na pozalekcyjnych zajęcia wf, a także na organizowaniu zawodów sportowych (lekkoatletycznych, biegów przełajowych, piłki nożnej, siatkówki, gimnastyki artystycznej), po to, by młodzi ludzie poznawali sport od wewnątrz, by poczuli jego smak i podążali za nim. W 2004 roku wraz z ks. Robertem Samselem rozpoczął coroczne zawody lekkoatletyczne dla służby liturgicznej. Swoje zaangażowanie w tą imprezę potwierdzał wspaniałą organizacją i poświęceniem. 11 września 2006 roku na popołudniowych zajęciach szkolnych wybiegł jak zazwyczaj z grupą młodzieży na rozgrzewkę, pobiegł i już nie powrócił, teraz uczestniczy w niekończącym się biegu wraz z Aniołami i Świętymi w niebie, gdzie wierzymy, że tam czeka na nas. Pogrzeb śp. Henryka był wielką manifestacją młodzieży, dzieci, mieszkańców okolic i przyjaciół z całej Polski. W dobrych zawodach uczestniczyłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Tymi słowami żegnał Naszego Pana od wf Jego przyjaciel - ks. Robert Samsel. Niech te zawody będą podziękowaniem za całe Jego życie - nie zmarnowane, lecz w pełni wykorzystane w poczuciu ducha sportu.

1. CEL
1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
2. Promocja Śląska, Powiatu Bielskiego, Gminy Czechowice-Dziedzice i terenów położonych wokół Jeziora Goczałkowickiego.
3. Wkład w promocję masowych imprez biegowych w Gminie Czechowice-Dziedzice.
4. Oddanie hołdu i czci śp. Henrykowi Puzonowi, poprzez uczestnictwo w biegu.
5. Nauka dzieci i młodzieży zdrowej rywalizacji.
2. ORGANIZATOR
1. Młodzieżowa Rada Miasta w Czechowicach-Dziedzicach
2. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "LUKS" w Zabrzegu
3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach
4. Zespół Szkół im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu
5. LKS "Sokół" Zabrzeg
3. PATRONAT HONOROWY
1. Małgorzata Puzoń
2. Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej - Poseł Krzysztof Putra
3. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Sportu - Poseł Jacek Falfus
4. Burmistrz Gminy Czechowice-Dziedzice - Marian Błachut
5. Przewodniczący Rady Miasta w Czechowicach-Dziedzicach - Marek Kwaśny
6. Prezes Śląskiego Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Katowicach - Tomasz Czerwiecki
7. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach - Adam Leśnik
8. Dyrektor ZS. im. Ks. Józefa Londzina w Zabrzegu - Barbara Parchańska
9. Sołtys Zabrzega - Władysław Wiśniewski
10. Prezes LKS "Sokół" Zabrzeg - Andrzej Wrzoł
11. Olimpijczyk - Jacek Bednarek
4. TERMIN I MIEJSCE

26 wrzesień (sobota) 2009 r. - Zabrzeg k. Czechowic-Dziedzic, stadion MOSiR Czechowice-Dziedzice w Zabrzegu - LKS Sokół Zabrzeg ul. Stadionowa 30.

5. GODZINA ROZPOCZĘCIA - 10:00

6. BIEG GŁÓWNY

Bieg Koroną Jeziora Goczałkowickiego ze startem i metą na stadionie LKS "Sokół" Zabrzeg w Zabrzegu.

Trasa: liczy 10 km., biegnie począwszy od stadionu LKS "Sokół" Zabrzeg następnie ulicami: Spacerową, Do Zapory, Wałem Przeciwpowodziowym, Koroną Zbiornika Goczałkowickiego, Gminną, Maciejowicką, Stadionową z metą na stadionie w Zabrzegu. Nawierzchnia różna - bieżnia żużlowa, asfalt, żwir.

* Zawodnicy, którzy zrezygnują lub nie ukończą biegu zobowiązani są do opuszczenia trasy i zdjęcia numeru.
* Trasa będzie posiadała pionowe oznaczenia dystansu co 1 kilometr licząc od startu do mety oraz zabezpieczona przez służby do tego uprawnione.
* Punkty medyczne - za kolumną uczestników poruszać się będzie karetka, na mecie znajdować się będzie druga karetka "R" w punkcie medycznym.

Kategorie wiekowe

Mężczyźni rocznik 1993-1992
Mężczyźni rocznik 1991-1989
Mężczyźni rocznik 1988-1983
Mężczyźni rocznik 1982-1962
Mężczyźni rocznik 1961 i starsi
Kobiety rocznik 1993-1992
Kobiety rocznik 1991-1989
Kobiety rocznik 1988-1983
Kobiety rocznik 1982-1962
Kobiety rocznik 1961 i starsze

Kategorie open

Mężczyźni: miejsca 1-6
Kobiety: miejsca 1-6

7. BIEGI MEMORIAŁOWE

Pozostałe biegi zostaną rozegrane w ramach Memoriału Henryka Puzonia, na obiekcie LKS "Sokół" Zabrzeg w Zabrzegu na ul. Stadionowej 30.

Kategorie wiekowe - Chłopcy

1. Chłopcy rocznik 1994
2. Chłopcy rocznik 1995
3. Chłopcy rocznik 1996
4. Chłopcy rocznik 1997
5. Chłopcy rocznik 1998
6. Chłopcy rocznik 1999
7. Chłopcy rocznik 2000
8. Chłopcy rocznik 2001 i młodsi

Kategorie wiekowe - Dziewczęta

1. Dziewczęta rocznik 1994
2. Dziewczęta rocznik 1995
3. Dziewczęta rocznik 1996
4. Dziewczęta rocznik 1997
5. Dziewczęta rocznik 1998
6. Dziewczęta rocznik 1999
7. Dziewczęta rocznik 2000
8. Dziewczęta rocznik 2001 i młodsi

Trasa: Na obiekcie LKS "Sokół" Zabrzeg, dla poszczególnych kategorii niżej przedstawionych trasa wynosi:

1. Około 2000 metrów
2. Około 2000 metrów
3. Około 2000 metrów
4. Około 2000 metrów
5. Około 1000 metrów
6. Około 1000 metrów
7. Około 400 metrów
8. Około 400 metrów

8. UCZESTNICTWO
1. W biegu głównym może uczestniczyć każdy, kto ma ukończone 16 lat i posiada aktualne badania lekarskie, lub zgodę rodzica (opiekuna).
2. W biegach memoriałowych mogą brać udział wszyscy chętni do 15 lat (włącznie) posiadający aktualne badania lekarskie, lub zgodę rodzica (opiekuna) na udział w zawodach.
3. Wszyscy zawodnicy startujący w biegach memoriałowych muszą poddać się weryfikacji w Biurze Organizacyjnym w dniu zawodów w godz. od 7:30 do 9:00, natomiast uczestnicy biegu głównego od 7:30 do 11:00. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód tożsamości (legitymację) ze zdjęciem. Warunkiem dopuszczenia do biegu będzie przedstawienie przez uczestnika do weryfikacji zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w przedmiotowym biegu lub złożenie oświadczenia o zdolności do udziału w biegu podpisanego własnoręcznie, bądź zgodę rodzica na uczestnictwo w zawodach.
4. Decyzje lekarzy dotyczące dopuszczenia i kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.
5. Sędzia Główny i Dyrektor Zawodów mogą nie dopuścić zawodników do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie ze względów regulaminowych.
6. Na czas biegu uczestnicy są ubezpieczeni przez organizatorów.
7. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznym. Wyniki i rezultaty czasowe pojawią się 30 min. po zakończeniu biegu na tablicy ogłoszeń.
8. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
9. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
10. W dniu biegu będzie czynny magazyn depozytów, gdzie będzie można złożyć do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków dostarczonych przez organizatora. Magazyn będzie czynny w godzinach od 7:30 do 14:00. Wydawanie worków z depozytu będzie się odbywało za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
11. Zawodnicy będą mieć moliwość bezpłatnego korzystania z umywalni i toalet znajdujących się obok Biura Organizacyjnego.
12. Uczestników III Memoriału Henryka Puzonia oraz Biegu Koroną Jeziora Goczałkowickiego obowiązuje niniejszy regulamin.
9. ZGŁOSZENIA
1. Biuro Organizacyjne III Memoriału Henryka Puzonia oraz Biegu Koroną Jeziora Goczałkowickiego znajduje się w siedzibie LKS Sokół Zabrzeg, 43-516 Zabrzeg, ul. Stadionowa 30 (czynne od 1 września do dnia zawodów w godz. 17-19), telefon/fax: (0-32) 215-72-86 oraz w siedzibie LUKS Zabrzeg, 43-515 Zabrzeg, ul. Pytla 1.
2. Zgłoszenia przyjmowane są: przez internet na stronie: http://www.zabrzeg.net.pl do dnia 20 września, faxem, pocztą: LUKS Zabrzeg: 43-515 Zabrzeg, ul. Pytla 1, e-mailem: memorialhenrykapuzonia3@o2.pl lub osobiście w Biurze Organizacyjnym do dnia 22 września.
3. Zgłoszenia powyżej 10 osób należy zgłosić tydzień przed zawodami.
4. Zgłoszenia w dniu 25 września tylko osobiście w Biurze Organizacyjnym w Zabrzegu lub Czechowicach-Dziedzicach, a w dniu 26 września w godzinach 7:30 do 11:00.
5. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie wypełnionego przez zawodnika formularza zgłoszenia i wpłacenie opłaty startowej w wysokości:
. 5 zł - wpłata do dnia 31.08.2008 r.
. 10 zł - wpłata do dnia 20.09.2008 r.
. 15 zł - wpłata po dniu 20.09.2008 r.
. 3 zł - wysokość wpłaty młodzieży w wieku 10-18lat
6. Zawodnicy w wieku poniżej 10 lat, powyżej 70 roku życia oraz mieszkańcy gminy Czechowice-Dziedzice zwolnieni są z opłat startowych.
7. Opłata startowa nie podlega zwrotowi w żadnych okolicznościach.
8. Kwotę opłaty startowej należy wpłacić gotówką w Biurze Organizacyjnym
9. W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje:
. numer startowy
. worek na odzież do przechowalni
. koszulkę z nadrukiem okolicznościowym (bieg główny)
. bon żywnościowy na ciepły posiłek i napój o pojemności 0,5l
. każdy uczestnik otrzyma dyplom pamiątkowy
10. NAGRODY

W klasyfikacji generalnej mężczyzn w biegu głównym:

I miejsce - 500.- zł + puchar Wicemarszałka Sejmu RP
II miejsce - 400.- zł + puchar Wicemarszałka Sejmu RP
III miejsce - 300.- zł + puchar Wicemarszałka Sejmu RP
IV miejsce - 150.- zł + puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu
V miejsce - 100.- zł + puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu
VI miejsce - 50.- zł + puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu

W klasyfikacji generalnej kobiet w biegu głównym:

I miejsce - 500.- zł + puchar Wicemarszałka Sejmu RP
II miejsce - 400.- zł + puchar Wicemarszałka Sejmu RP
III miejsce - 300.- zł + puchar Wicemarszałka Sejmu RP
IV miejsce - 150.- zł + puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu
V miejsce - 100.- zł + puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu
VI miejsce - 50.- zł + puchar Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Sportu

W poszczególnych kategoriach w biegu głównym.

I miejsce - medal, dyplom, nagrody rzeczone, pamiątki z biegu
II miejsce - medal, dyplom, nagrody rzeczone, pamiątki z biegu
III miejsce - medal, dyplom, nagrody rzeczone, pamiątki z biegu
IV miejsce - dyplom, nagrody rzeczone, pamiątki z biegu
V miejsce - dyplom, nagrody rzeczone, pamiątki z biegu
VI miejsce - dyplom, nagrody rzeczone, pamiątki z biegu

W poszczególnych kategoriach w biegach memoriałowych.

I miejsce - medal, dyplom, nagrody rzeczone, pamiątki z biegu
II miejsce - medal, dyplom, nagrody rzeczone, pamiątki z biegu
III miejsce - medal, dyplom, nagrody rzeczone, pamiątki z biegu
IV miejsce - dyplom, nagrody rzeczone, pamiątki z biegu
V miejsce - dyplom, nagrody rzeczone, pamiątki z biegu
VI miejsce - dyplom, nagrody rzeczone, pamiątki z biegu

W klasyfikacji zespołowej (szkoła lub klub - minimum 10 osób)

I miejsce - puchar
II miejsce - puchar
III miejsce - puchar
IV miejsce - dyplom
V miejsce - dyplom
VI miejsce - dyplom

Dodatkowo zostanie przyznana nagroda za rekord trasy dla kobiet i mężczyzn - 100 zł. Wynosi on: 31:50:56 (mężczyźni), 36:57:15 (kobiety)
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
2. Podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte do koszulki z przodu na klatce piersiowej.
3. Zawodnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.
4. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór.
5. Pisemne protesty przyjmuje Biuro Organizacyjne w terminie do 15 minut po zakończeniu biegu. Protesty będą rozpatrywane w czasie do 15 minut od ich zgłoszenia.
6. Wszelkie kwestie sporne dotyczące III Memoriału Henryka Puzonia oraz Biegu Koroną Jeziora Goczałkowickiego rozstrzyga Sędzia Główny, jego decyzje są ostateczne i niepodważalne.
7. Dyrektor zawodów zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie, o których zobowiązany jest poinformować wszystkich uczestników w formie komunikatów pisemnych wywieszonych na tablicy ogłoszeń obok Biura Organizacyjnego, przed rozpoczęciem imprezy.

http://zabrzeg.net.pl/bieg2009.php target=_blank class=dodaj>zabrzeg.net.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.