czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Sport

  • 14 sierpnia 2010
  • wyświetleń: 7959

Burmistrz odpowiada powodzianom

Burmistrz Czechowic-Dziedzic udzielił odpowiedzi na pismo dotyczące działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Czechowice-Dziedzice, złożone przez grupę mieszkańców w związku z powodzią.

(MIESZKAŃCY): W trakcie powodzi, która dotknęła miasto i gminę w dniach od 16 do 21 maja 2010 r. wystąpił szereg braków i zaniedbań, które spowodowały zwiększenie bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców miasta i gminy oraz przyczyniły się do powiększenia strat materialnych mieszkańców i strat w infrastrukturze miasta i gminy. W celu ustalenia przyczyn występujących nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – zwracamy się do Pana z prośbą o udzielenie nam informacji dotyczących niżej wymienionych zagadnień:


1. a) Kto bezpośrednio w granicach administracyjnych miasta i w sołectwach Ligota oraz Zabrzeg odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców w trakcie zdarzeń losowych, w tym powodzi?

(BURMISTRZ): - Za zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy odpowiada Burmistrz.


b) Czy gmina posiada opracowany szczegółowy plan działania na wypadek nagłych zdarzeń losowych, w tym powodzi?

- Gmina posiada opracowany Plan Reagowania Kryzysowego. Plan będzie aktualizowany do planu zarządzania kryzysowego w związku ze zmianą ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z wytycznymi Starosty bielskiego Szefa OC Powiatu Bielskiego w sprawie realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w powiecie bielskim w 2010 r. rozpoczęcie aktualizacji nastąpi po wydaniu przez Wojewodę stosownych zaleceń po przyjęciu Narodowego Planu Ochrony Infrastruktury Krytycznej.


c) Jakie są codzienne zadania Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego, a jakie w przypadku nagłych zdarzeń losowych, w tym powodzi?

- Sprawy realizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego to :
* sprawy wojskowe i obronne,
* zadania z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
* zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach każdy z pracowników Wydziału ma przypisany szczegółowy zakres czynności. W przypadku nagłych zdarzeń losowych pracownicy Wydziału nie są zwolnieni z realizacji bieżących zadań.


d) Jakie działania wykonywał Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w dniach od 15. 05. 2010r. do dnia 16. 05. 2010r. w celu przygotowania gminy na wypadek wystąpienia powodzi, w związku z zamieszczeniem na stronie internetowej Urzędu ostrzeżeń przed niekorzystnymi zjawiskami meteorologicznymi i podwyższonym stanem wód w rzekach?

- 14 maja br.:
* pracownik WZK dokonywał w terenie odczytu stanu wód na Wiśle, Iłownicy, Wapienicy i Białej,
* na stronie internetowej Urzędu zostało zamieszczone ostrzeżenie meteorologiczne,
* jednostki OSP z terenu Gminy zostały telefonicznie powiadomione o konieczności przygotowania sprzętu i ludzi do podjęcia ew. działań

- 16 maja (niedziela) z uwagi na pogarszającą się sytuację o godz. 15.00 Burmistrz zwołał posiedzenie GZZK.
W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz wraz z Zastępcami, Komendant Straży Miejskiej, Przedstawiciel Spółki Wodnej, Komendant Gminnym OSP, Prezes PIM-u, Naczelnik WZK, Inspektor ds.ochrony ppoż i przeciwpowodziowej oraz Pan Leszek Bolek .
Od tego momentu w Urzędzie zostały uruchomione całodobowe dyżury.
Dyżury trwały do 24 maja br.


e) Ile osób było zatrudnionych w sztabie kryzysowym w Urzędzie Miejskim:
- jakie były ich zadania i odpowiedzialność ?
- jakie doświadczenie i kompetencje posiadały te osoby w zakresie koordynacji
i monitorowania zdarzeń związanych z powodzią?

- W Urzędzie Miejskim dyżury pełnili rotacyjnie pracownicy WZK oraz członkowie GZZK. Dyżurujący byli wspomagani przez pracowników innych Wydziałów Urzędu (łącznie 29 osób). Dyżury miały na celu zapewnienie przepływu informacji. Wszyscy pracownicy posiadają kwalifikacje wymagane na zajmowanym stanowisku ustawą o pracownikach samorządowych.


f) Kto był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację działań wszystkich miejsko-gminnych służb ratowniczych?

- Koordynatorem całości działań byli dowódcy akcji ratowniczo-gaśniczej z ramienia PSP.


g) Czy do prac sztabu kryzysowego były powołane osoby znające topografię i ukształtowanie zagrożonych terenów?

- Sztab w czasie akcji posługiwał się mapami topograficznymi Gminy.2. Jaki jest przyjęty w mieście i w sołectwach Ligota oraz Zabrzeg system ostrzegania mieszkańców przed grożącym im niebezpieczeństwem?

- Do alarmowania mieszkańców wykorzystuje się:
* syreny alarmowe,
* samochody z urządzeniami głośno mówiącymi,
* komunikaty w miejscach zwyczajowo przyjętych,
* komunikaty radiowe i telewizyjne, stronę internetową Urzędu.


3. a) Jakie służby i w jakiej ilości pozostają w dyspozycji miasta i sołectw Ligota oraz Zabrzeg w celu zabezpieczenia zdrowia i życia mieszkańców, ich mienia, zasobów materialnych miasta oraz sołectw?

- W dyspozycji Gminy jest 6 jednostek OSP, średnio po 25 osób.


b) Jakie zadania realizowały te służby w dniach od 16. 05. 2010r. do 21. 10. 2010r. , w jakich godzinach, na jakim terenie?

- W dniach 16-21.05 br. służby wykonywały następujące prace:
* monitorowanie i zabezpieczanie wałów,
* workowanie piasku,
* układanie worków z piaskiem,
* ewakuacja ludzi i zwierząt,
* przewożenie osób chorych,
* dowożenie żywności i innych potrzebnych środków,
* pompowanie wody z zalanych terenów i obiektów,
* udrażnianie przepustów wodnych,
* ochrona mostów,
* zbieranie rozłożonych worków z piaskiem w celu udrożnienia dróg i przepustów,
* kontrola stanu wód na rzekach i w potokach.


4. Jakie wyposażenie w sprzęt, worki z piaskiem, środki transportu własne posiada miasto oraz sołectwa Ligota i Zabrzeg dla zapewnienia organizacji pomocy zagrożonym mieszkańcom miasta oraz sołectw Ligota i Zabrzeg w przypadku wystąpienia niespodziewanych zdarzeń losowych, w tym powodzi?

- Ochotnicze Straże Pożarne wyposażone są w podstawowy sprzęt taki jak m.in.: motopompy, agregaty prądotwórcze, piły spalinowe, worki na piasek.

Ponadto każda ze Straży posiada samochody pożarnicze w tym:
* Ligota – 3 samochody, z czego 2 do działań taktycznych,
* Zabrzeg – 2 samochody, z czego 2 do działań taktycznych oraz 1 łódź wiosłową
* Dziedzice – 2 samochody do działań taktycznych,
* Bronów – 3 samochody, z czego 2 do działań taktycznych,
* Czechowice (oddział I i II ) – 5 samochodów, z czego 4 do działań taktycznych.


5. Czy miasto oraz sołectwa Ligota i Zabrzeg posiadają podpisane umowy najmu lub umowy o współpracy z miejscowymi przedsiębiorcami lub innymi jednostkami organizacyjnymi dla zapewnienia organizacji pomocy zagrożonym mieszkańcom miasta i sołectw Ligota oraz Zabrzeg w przypadku wystąpienia niespodziewanych zdarzeń losowych, w tym powodzi?

- Urząd ma podpisane porozumienia z przedsiębiorcami z terenu Gminy na dostawę ciężkiego sprzętu, piasku, żywności oraz nałożone świadczenia rzeczowe i osobiste na przedsiębiorców w zakresie zabezpieczenia transportu kołowego dla ewakuowanych osób. Ponad to podpisane zostały porozumienia w sprawie zabezpieczenia socjalno-bytowego dla ewakuowanych.


6. Kto jest zarządcą i właścicielem wałów przeciwpowodziowych rzeki Iłownicy na odcinku od mostu na Zabrzeg będącego przedłużeniem ulicy Ochodzkiej wzdłuż ulicy Księża Grobel do mostu na Wapienicy?

- Administratorem prawego wału cieku Iłownicy jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.


7. Kto jest zarządcą i właścicielem wałów przeciwpowodziowych rzeki Iłownicy wzdłuż ulicy Wierzbowej?

- Administratorem lewego wału cieku Iłownicy wzdłuż ul. Wierzbowej jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.


8. Kto jest zarządcą i właścicielem wałów przeciwpowodziowych rzeki Iłownicy wzdłuż ulicy Burzej?

- Administratorem prawego wału cieku Iłownicy wzdłuż ul. Burzej jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.


9. Kto jest zarządcą i właścicielem wałów przeciwpowodziowych rzeki Wapienicy od mostu na ulicy Księża Grobel do mostu w okolicy ulicy Bory?

- Administratorem lewego wału cieku Wapienica od mostu ul. Księża Grobel do mostu w ul. Bory jest Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach.


10. a) Kto był projektantem i kto sprawował nadzór inwestorski nad wykonaniem asfaltowej ścieżki rowerowej na ul. Księża Grobel i ul. Burzej, która biegnie po wale przeciwpowodziowym rzeki Iłownicy?

- Prawy wał przy ul. Księża Grobel oraz ul. Burzej powstał przed II wojną światową. Na wale rzeki Iłownicy a częściowo wzdłuż wału biegną gminne drogi publiczne , tj. ul. Księża Grobel i ul. Burzej. Drogi te stanowią jedyny dojazd do posesji, które są usytuowane na tych częściach ulic. Nawierzchnia asfaltowa na w/w części ulicy Burzej była wykonana w ramach remontu na istniejącej nawierzchni tłuczniowej ok. 6-7 lat temu. Tak samo było na ul. Ks. Grobel ale nawierzchnia asfaltowa wykonana była w latach 90-tych.


b) Czy projekt ten uwzględniał zagrożenie powodziowe i czy zostały wykonane odpowiednie ekspertyzy i wzmocnienie, wyrównanie, podwyższenie wału przeciwpowodziowego Iłownicy?

- Nie. Zgodnie z informacją ze Śl. ZMiUW „Ocena stanu technicznego” na wale w ul. Ks. Grobel została wykonana w 2009 r.


c) Czy przed wykonaniem tej ścieżki wykonano jakiekolwiek ekspertyzy i badania wytrzymałości tego wału?

- Nie.


11. a) Dlaczego nie wyciągnięto wniosków z powodzi z 07 września 2007, kiedy to Straż Pożarna wiedziała gdzie jest obniżenie wału o około 0,5 m na wale Wapienicy w końcu ulicy Wodnej i już wówczas kładła w tym miejscu worki z piaskiem?

- Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach informuje, że posiada projekt pn.: „Odbudowa koryta cieku Wapienica wraz z nadbudową obwałowań w km 0+000 – 5+600” wraz z pozwoleniem na budowę. Dotychczas ze względu na ograniczone środki finansowe wykonano niżej wymienione etapy nadbudowy obwałowań cieku Wapienica wraz z regulacją koryta cieku.


b) Dlaczego w trakcie obecnej powodzi odpowiednie służby, które przybyły po 2 godzinach od wielokrotnie ponawianego przez wiele osób, pierwszego zgłoszenia zachowywały się biernie przez następne 4 godziny, a następnie zaniechały akcji ratowania wału co doprowadziło w znacznym stopniu do powiększenia bilansu strat w całej gminie i zalanie Drogi Krajowej nr 1 na wysokości wiaduktu kolejowego ?

c) Kto podjął decyzję o zaniechaniu akcji ratowania przebierającego wału na Wapienicy w okolicy mostu na ul. Koło – Bory?

d) Dlaczego w trakcie obecnej powodzi odpowiednie służby 16. 05. 2010r. zaniechały akcji ratowania wału na rzece Iłownicy na odcinku ulicy Księża Grobel od mostu na Zabrzeg do skrzyżowania z ulicą Rakową ? Wał nie został przerwany. Woda przelewała się przez dwa dni od 16. 05. 2010 do 18. 05. 2010 r. w kilku miejscach górą wału, powodując powolne zalanie domów przy ulicy Żabiej, Rakowej, Ochodzkiej i Księża Grobel dopiero w dniu 17. 05. 2010r. po południu i powolne jej przybieranie do popołudnia w dniu 18. 05. 2010 r.


- Powódź, która miała miejsce w maju i w czerwcu br. objęła znaczne tereny całej Gminy. Ogrom działań i potrzeb oraz ograniczona ilość strażaków powodowała, że nie wszystkie zgłoszenia mogły być podejmowane do realizacji natychmiast. Służby biorące udział w akcji były dysponowane do najbardziej newralgicznych i najbardziej zagrożonych miejsc w danej chwili. Dowódcy ds. akcji ratowniczo-gaśniczej z ramienia PSP koordynowali i podejmowali decyzje w w/w sprawach.
Zgodnie z oceną fachowców przerwanie wałów następuje najczęściej wskutek utrzymywania się wysokiego poziomu wody w rzece oraz wynikającego z tego dużego naporu wody na wały , doprowadzając do ich rozmiękczenia a w konsekwencji rozmycia i przerwania, jak to miało miejsce w przypadku wału na rzece Wapienicy. Dodać należy, że podnoszenie wysokości wału poprzez układanie worków z piaskiem nie powstrzymuje procesu rozmiękczania wału. Przykłady miast takich jak Sandomierz, Kraków i wiele innych gdzie przez kilka dni podnoszono poziom wałów i umacniano je potwierdza słuszność tej opinii.


12. Kiedy i przez kogo był kontrolowany stan techniczny w/w wałów?

- W oparciu o informacje ze Śl. ZMiUW ocena stanu technicznego obwałowań cieku Iłownica została wykonana w październiku 2009 r. przez Geopartner Kraków; w zakresie: lewy wał w km rzeki 0 + 000 – 1 + 500 i 1 + 800 – 3 + 250 oraz prawy wał w km rzeki 0 + 000 – 1 + 500 i 1 + 700 – 2 + 871 (ul. Księża Grobel).

a) Jakie były wyniki tej kontroli?

- Wyniki kontroli: wysokość obwałowań nie spełnia III klasy budowli hydrotechnicznych. Wymagają podwyższenia. Należy doszczelnić obwałowania oraz podłoże.


b) Jaką wiedzą o tym fakcie dysponowały władze administracyjne i samorządowe miasta oraz sołectw Ligota i Zabrzeg?

- Gminie nie przekazano wyników kontroli w/w wałów.


13. Kto był odpowiedzialny za monitorowanie wyżej wymienionych wałów w dniach od 14 maja do 22 maja 2010r. w związku z informacją IMiGW o zwiększonym zagrożeniu powodziowym?

- Patrz pkt 6-9.


14. a) Dlaczego mieszkańcy miasta oraz sołectwa Ligota nie zostali ostrzeżeni o skali zagrożenia powodzią w dniach 16 i 17. 05 2010 r.?

- 16 maja br. zagrożenie wystąpiło na ul. Klonowej, Wodnej i Jasnej/Liszki. Tam też zostały podjęte pierwsze działania. W tym dniu mieszkańcy z ul. Wodnej byli powiadamiani o niebezpieczeństwie bezpośrednio przez strażaków, ponad to w tym dniu i w dniach następnych mieszkańcy byli alarmowani przy pomocy syren alarmowych, komunikatów radiowych oraz informacje były umieszczane na stronie internetowej Urzędu.
Jednocześnie informuję, że kataklizm z którym przyszło nam się zmierzyć w tamtych dniach okazał się wodą 160 letnią. Wzrost poziomu wody w rzece Wapienica zależny jest od ilości wód wypływających ze zbiornika Wapienickiego. Zbiornik ten nie pełni funkcji zbiornika retencyjnego, jest to tylko, zbiornik przepływowy. Urząd nie otrzymuje informacji o ilości wód przez niego przepływających. Ponad to obfite deszcze, nie tylko nad terenem naszej Gminy, powoduje przybór wód w naszych rzekach. Przepływ fali powodziowej z gór na nasz teren zajmuje ok. 1 godz.
Zatem na zaistniałą sytuację nałożyło się wiele niekorzystnych czynników.


b) Kto był odpowiedzialny za system ostrzegania w tych dniach?

- Za ostrzeganie mieszkańców na terenie gminy odpowiedzialny jest Burmistrz, na terenie powiatu - starosta, na terenie województwa -wojewoda. Jednocześnie nadmieniam , że w tych dniach mieszkańcy byli ostrzegani w każdy możliwy, dostępny sposób.
Ponad to zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przeciwpożarowej cytuję: „Kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa.”


c) Kto był odpowiedzialny za brak ostrzeżenia mieszkańców północnej strony ulicy Wodnej o fakcie przerwania wałów w nocy z 16. 05. 2010r. na 17. 05. 2010r. co spowodowało bezpośrednie zagrożenie ich życia i brak czasu na ratowanie choćby części majątku?

- W dn. 16/17.05 br.nastąpiło przelanie wód przez wał, a nie przerwanie wału. Brak sprzętu pływającego uniemożliwił bezpośrednie powiadamianie mieszkańców. Ostrzeżenie było możliwe tylko przy użyciu syren alarmowych posadowionych na budynkach strażnic.


15. Jakie służby, jak wyposażone zostały wyznaczone do ochrony i organizacji ewakuacji dla mieszkańców miasta: ulic Wierzbowa, Grabowiec, Wodna, Waryńskiego oraz sołectwa Ligota ulic Żabiej, Rakowej, Ochodzkiej, Księża Grobel w dniach 16, 17, 18, 19, 20 i 21 maja 2010 r. ?

- Do ochrony i ewakuacji zostały zadysponowane siły straży pożarnej, policji oraz wojska wraz ze sprzętem będącym na ich wyposażeniu. Skala powodzi jaka wystąpiła na terenie Gminy wymagała do prowadzenia ewakuacji głównie sprzętu pływającego, z którym były największe trudności.
Początkowo dysponowaliśmy tylko 1 łodzią wiosłową z OSP Zabrzeg.
W dniu 18.05. - do dyspozycji były 2 łodzie z PSP - o godz.20.00, po wielu interwencjach, dotarły do Gminy 2 amfibie, które opuściły naszą Gminę w dniu następnym.
W dniu 19.05. – do dyspozycji były 4 łodzie z PSP oraz 2 łodzie z Policji.
Korzystano także z trzech łódek pożyczonych od Pana Wypiórkiewicza.


16. Jaki było zaangażowanie Rady Miejskiej w prace sztabu kryzysowego w dniach od 16.05.2010r. do 21.05.2010 r. ?

17. Jaki był udział każdego z radnych w realizacji zadań związanych z ochroną zdrowia, życia i mienia mieszkańców oraz infrastruktury miejsko-gminnej w dniach od 16.05.2010 r. do 21.05.2010 r. (aktywność i osobiste zaangażowanie Pana Krzysztofa Szczypki i Pana Damiana Żelaznego w ewakuację ludzi i ratowanie ich mienia jest znane mieszkańcom i są za to wdzięczni tym bardziej, że obszar ich działania nie był związany z ich okręgiem wyborczym) ?

- Rada Miejska i poszczególni radni nie są zobowiązani do udziału w prowadzonych akcjach ratowniczych. Mimo to udzielali poszkodowanym pomocy z własnej inicjatywy, z dużym zaangażowaniem i w miarę swoich możliwości.


18. Czy Rada Miejska lub poszczególni radni zgłaszali propozycje zmian budżetowych lub dotyczących organizacji struktur miejsko-gminnych służb odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, życia i mienia mieszkańców oraz infrastruktury miejskiej i gminnej?

- Komisje RM, w tym:
A) Komisja Samorządności i Porządku Publicznego zgłaszała propozycje do budżetu w zakresie zabezpieczenia środków finansowych na zakup wyposażenia dla jednostek OSP, podjęcia działań mających na celu utworzenie na terenie Gminy jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP.
19 maja 2009 r. z inicjatywy Komisji była zorganizowana sesja RM nt. zabezpieczenia Gminy przed powodzią, pożarami i innymi zdarzeniami losowymi z udziałem przedstawicieli RZGW w Gliwicach, Biura Terenowego Śl. ZMiUW w Pszczynie, Zapory Goczałkowickiej, Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bielsku-Białej oraz PSP w Bielsku-Białej.

Odnosząc się do wniosków w/w Komisji RM informuję, że:
* w budżecie Gminy zostały zabezpieczone środki dla OSP w wysokości wykazanej w pkt 26,
* w chwili obecnej trwają prace związane z przygotowywaniem obiektu na potrzeby działania jednostki PSP.

B) Komisja Rozwoju i Rolnictwa wnioskowała o podjęcie działań mających na celu ustalenie zasad współpracy między Gminą a NSE w zakresie zabezpieczenia Gminy przed powodzią, o podjęcie działań mających na celu wyegzekwowanie od RZGW obowiązku przedłożenia Gminie do zaopiniowania studium ochrony przeciwpowodziowej, o uruchomienie przepompowni w rejonie Podkępia.

Odnosząc się do wniosków w/w Komisji RM informuję, że:

* w chwili obecnej trwają rozmowy z NSE w sprawie ustalenia partycypowania przez Gminę w kosztach ponoszonych przez NSE;
* od 2007 r. WZK wnioskuje do RZGW o przedłożenie Gminie dokumentu, o którym mowa wyżej. Do chwili obecnej nasze starania są bezskuteczne. W dniu 6.05. br. otrzymaliśmy od RZGW kolejny raz odpowiedź, że RZGW nie jest w posiadaniu studium ochrony przeciwpowodziowej obejmującej obszar gminy Czechowice-Dziedzice. Ponad to poinformowano nas, że w związku z wejściem w życie dyrektywy europejskiej 2007/60/WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim będą obowiązywać nowe dokumenty planistyczne dotyczące ograniczania skutków powodzi i biorąc powyższe pod uwagę wykonywanie studium w dotychczasowym kształcie jest nieuzasadnione ekonomicznie;
* rozważana jest odbudowa zlikwidowanej przepompowni w dzielnicy Podkępie.

Radni wnioskowali również o wystąpienie do odpowiednich służb w sprawie przywrócenia funkcji strażnika wałowego, który kontrolowałby stan wałów i urządzeń wałowych – 20.01br. WZK wystosował do Marszałka Śląskiego z prośbą o podjęcie działań ,w ramach posiadanych kompetencji, w sprawie przywrócenia funkcji strażnika wałowego. W dniu 09.04 br. otrzymaliśmy odpowiedź przesłaną przez Śl. Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, że w obecnym stanie prawnym zadania związane z utrzymaniem wałów i innych urządzeń przeciwpowodziowych realizowane są przez Marszałka Województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej oraz ,że w strukturze Śl. ZMiUW w Katowicach nie przewiduje się zatrudniania strażnika wałowego. Zadania związane z bieżącym monitoringiem stanu wałów i innych urządzeń przeciwpowodziowych wykonywane są przez pracowników Biur Terenowych Śl. ZMiUW.19. Jakie zadania w czasie powodzi w dniach 16.05.2010r. do 21.05.2010r. realizowali Sołtys Ligoty i Sołtys Zabrzega oraz Rady Sołectw?

- Sołtysi nie są pracownikami Urzędu Miejskiego . Tym samym nie są zobowiązani do działania w czasie akcji ratunkowych. Ich zaangażowanie w czasie tegorocznej powodzi było duże i wypłynęło z ich osobistej inicjatywy.


20. Jakie inicjatywy zgłaszali Sołtysi Ligoty i Zabrzega oraz Rady Sołectw w zakresie zmian w infrastrukturze, w budżecie gminy, w strukturze organizacyjnej służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców?

- Do Urzędu nie wpłynęły wnioski sołtysów w zakresie podnoszonym w (...) pytaniu.


21. a) Jaki jest skład zarządu Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej i ilu pracowników zatrudnia Spółka?

- Z informacji uzyskanych z Rejonowego Związku Spółek Wodnych informuję:
Skład Zarządu Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej: Przewodniczący, Z-ca Przewodniczącego, sekretarz i 4 Członków Zarządu.
Zarząd jest organem społecznym i za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia.

b) Jakie było zaangażowanie Zarządu i pracowników tej Spółki w akcję przeciwpowodziową na terenie miasta i sołectw oraz jakie jest ich zaangażowanie w usuwanie skutków powodzi?

- Z informacji uzyskanych z Rejonowego Związku Spółek Wodnych informuję:
Członkowie Zarządu w czasie trwania powodzi w ramach swoich możliwości pomagali na bieżąco w sztabie kryzysowym i w terenie przy pracach na wałach lub w inny sposób.
W chwili obecnej trwa oczyszczanie zamuleń po powodziowych. Awarie drenarskie usuwane są na bieżąco.


22. Jaka jest odpowiedzialność Zarządu Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej za stan techniczny urządzeń melioracyjnych, w tym rowów i studni melioracyjnych oraz przepustów na rzece Iłownicy, Wapienicy?

- Za stan techniczny urządzeń melioracji szczegółowych czyli rowów melioracyjnych i sieci drenarskiej zgodnie ze statutem Spółki i prawem wodnym odpowiada Spółka Wodna.
Jednocześnie nadmieniam, że za rzeki (za wyjątkiem Wisły i Białej) i wały przeciw powodziowe oraz przepusty wałowe na terenie naszej Gminy odpowiada Śl. ZMiUW w Katowicach Biuro Terenowe w Pszczynie.


23. a) Jaki organ ze strony władz administracyjnych i samorządowych miasta i gminy sprawuje kontrolę nad działalnością w/w Spółki?

- Nadzór merytoryczny nad Spółką Wodną sprawuje Starosta Bielski.

b) Kiedy była kontrolowana?

- Spółka była kontrolowana w marcu 2007 r.

c) Jakie były wyniki tej kontroli?

- Wyniki kontroli były pozytywne.


24. a) Jakie są źródła finansowania działalności w/w Spółki?

- Spółka Wodna utrzymuje się z:
* dobrowolnych składek członkowskich
* dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. W 2009 r. dotacja wyniosła 5.100 zł.

b) Jakie środki finansowe zostały Spółce przekazane z budżetu gminy lub innych środków publicznych w 2009 r. oraz w 2010 r.?

- Spółka Wodna bezpośrednio nie otrzymała żadnych środków z budżetu Gminy, gdyż nie pozwalają na to przepisy ustawy o finansach publicznych.
Miejsko-Gminna Spółka Wodna złożyła stosowne pisma o pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi do Wojewody i Marszałka Województwa Śląskiego.
Do chwili obecnej brak odpowiedzi.

c) Na co zostały przeznaczone?

- ---

25. Jaka była wysokość dotacji z budżetu gminy lub innych środków publicznych w roku 2009 przekazanej Ochotniczym Strażom Pożarnym na terenie miasta i gminy i na co została wykorzystana?

- Dotacja celowa w 2009 r. została przekazana Ochotniczym Strażom Pożarnym w wysokości 398 330,00 zł na zapewnienie gotowości bojowej OSP (m.in. na : zakup umundurowania, remont obiektów strażnic, media, zakup drobnego sprzętu, paliwo), ponadto z budżetu wydatkowano kwotę 152 609,82 zł na realizację zakupu inwestycyjnego - zakup pojazdu operacyjnego dla OSP Zabrzeg oraz kwotę 137 003,48 zł na ubezpieczenie mienia OSP, czynnych strażaków i MDP, okresowe badania lekarskie czynnych strażaków, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, wypłaty ekwiwalentów za udział w zdarzeniach, umowy z konserwatorami sprzętu itp.


26. Jaka jest zaplanowana na rok 2010 r. dotacja z budżetu gminy lub innych środków publicznych dla Ochotniczych Straży Pożarnych i na co ma być przeznaczona?

- W 2010 roku w budżecie Gminy przewidziane jest:
* dotacja celowa w wysokości 425 500,00 zł na zapewnienie gotowości bojowej OSP,
* 400 000,00 zł na zakup pojazdu bojowego-ciężkiego dla OSP Bronów,
* 200 000,00 zł na rozbudowę posterunku PSP w Czechowicach-Dziedzicach,
* 105 800,00 zł na badania okresowe czynnych Strażaków, okresowe przeglądy na ubezpieczenie mienia OSP, czynnych Strażaków i MDP, okresowe badania lekarskie czynnych Strażaków, okresowe przeglądy techniczne pojazdów, wypłaty ekwiwalentów za udział w zdarzeniach, umowy z konserwatorami sprzętu itp.,
* 70.000 na termomodernizację obiektu OSP Ligota.


27. Czy gmina Czechowice-Dziedzice zatrudnia komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej i jakie są jego kompetencje?

- Urząd Miejski zatrudnia Komendanta Gminnego OSP, który realizuje m.in. zadania:
* szkolenia strażaków OSP,
* opiniowanie zakupu sprzętu pożarniczego,
* organizowanie ćwiczeń dla jednostek OSP.


28. Jakie działania i w jakich godzinach w dniach 16,17,18 i 19 maja 2010 r. były prowadzone przez Ochotniczą Straż Pożarną w Czechowicach-Dziedzicach i sołectwie Ligota ?

- (Data i godzina przyjęcia zgłoszenia - jednostka - miejsce zdarzenia):

17-05-2010 12:29 OSP Bronów Czechowice-Dziedzice, zabezpieczenie wałów workami z piaskiem
18-05-2010 08:43 OSP Bronów Ligota, budynki mieszkalne
16-05-2010 09:37 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Sokola 4e, rozlewisko obok budynków jednorodzinnych.
16-05-2010 13:52 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Wodna, wał rzeki Wapienica
16-05-2010 14:30 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Barlickiego, plac OSP Czechowice
16-05-2010 17:25 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. DK-1, DK 1 - pompowanie wody
17-05-2010 07:00 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Barlickiego, plac OSP Czechowice
17-05-2010 11:25 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Czysta, Oczyszczalnia ścieków
17-05-2010 12:51 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego, konar drzewa
17-05-2010 13:15 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Słowackiego, powalone drzewo na drodze
17-05-2010 14:05 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Czysta, Oczyszczalnia ścieków
17-05-2010 14:30 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 233, powalone drzewo na drodze
17-05-2010 15:01 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów, konar drzewa
17-05-2010 16:55 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, wały rzeka Wisła
17-05-2010 17:00 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Łukasiewicza 1/a, Piwnica budynku mieszkalnego - pompowanie wody
17-05-2010 18:00 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Drzymały 60, Piwnica budynku mieszkalnego - pompowanie wody
17-05-2010 18:00 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Drzymały 60, Piwnica budynku mieszkalnego - pompowanie wody
18-05-2010 06:00 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Barlickiego, plac OSP Czechowice
19-05-2010 06:00 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Barlickiego, plac OSP Czechowice
19-05-2010 08:40 OSP Czechowice Ligota, Przepust pod drogą
19-05-2010 09:40 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, Piwnica budynków mieszkalnych - pompowanie wody
19-05-2010 11:00 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, plac OSP Czechowice
19-05-2010 12:03 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Kasprowicza 22, Piwnica budynku mieszkalnego - pompowanie wody
16-05-2010 22:34 OSP Czechowice-Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Waryńskiego wraz z przyległymi, rejon ulicy Waryńskiego wraz z przyległymi
16-05-2010 13:15 OSP Czechowice Czechowice-Dziedzice, ul. Klonowa, Koryto rzeki
16-05-2010 12:00 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Górnicza, Przepust pod drogą
16-05-2010 12:18 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Górnicza, Zabezpieczenie budynku mieszkalnego
16-05-2010 15:30 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Grabowicka, Przepust pod drogą
16-05-2010 17:00 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Wenecka, Wał rzeki i posesje obok wału
16-05-2010 17:00 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, Oczyszczalnia ścieków
16-05-2010 18:00 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Barlickiego, Workowanie piasku.
17-05-2010 00:05 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Teren miasta, wał rzeki
17-05-2010 07:00 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Barlickiego, Worki z piaskiem.
17-05-2010 10:30 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, Przepompownia
17-05-2010 12:30 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Węglowa, Przepust pod drogą
17-05-2010 17:00 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Waryńskiego, Zalany teren - pompowanie wody
17-05-2010 19:00 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Towarowa 1, Piwnica budynku poczty - pompowanie wody
18-05-2010 09:25 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Węglowa 9, budynek mieszkalny - zabezpieczenie workami z piaskiem
18-05-2010 13:25 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Piasta, powalone drzewo na drodze
18-05-2010 15:00 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Wenecka, budynek przepompowni - zabezpieczenie workami z piaskiem
18-05-2010 15:00 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Górnicza, budynek mieszkalny - zabezpieczenie workami z piaskiem
18-05-2010 17:55 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, rzeka Iłownica
18-05-2010 20:00 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Ochodzka, budynek inwentarski
18-05-2010 20:15 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, Most na Wiśle
19-05-2010 07:40 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Burzej, zalane budynki jednorodzinne
19-05-2010 07:45 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Węglowa, ulice miasta
19-05-2010 21:00 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Renarda 4, budynek jednorodzinny
19-05-2010 23:00 OSP Dziedzice Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów, Przepompownia Wody
18-05-2010 22:00 OSP Dziedzice, Czechowice, Zabrzeg Czechowice-Dziedzice, ul. Ochodzka, Gospodarstwo rolne
16-05-2010 13:35 OSP Ligota Ligota, ul. Rolników, Koryto rzeki
16-05-2010 13:45 OSP Ligota Ligota, Budynki mieszkalne
16-05-2010 17:38 OSP Ligota Ligota, ul. Podlas, Piwnica budynku mieszkalnego - pompowanie wody
16-05-2010 17:49 OSP Ligota Ligota, ul. Nadrzeczna, Piwnica budynku mieszkalnego - pompowanie wody
16-05-2010 19:16 OSP Ligota Ligota, Przepust wodny
16-05-2010 21:37 OSP Ligota Ligota, Piwnica budynku mieszkalnego - pompowanie wody
16-05-2010 22:50 OSP Ligota Ligota, ul. Zabrzeska, Konar drzewa
16-05-2010 23:02 OSP Ligota Ligota, Budynki mieszkalne
16-05-2010 23:25 OSP Ligota Ligota, ul. Łabędzia 11, Piwnica budynku mieszkalnego - pompowanie wody
17-05-2010 00:10 OSP Ligota Ligota, Budynki mieszkalne
17-05-2010 00:14 OSP Ligota Ligota, Piwnica budynku mieszkalnego - pompowanie wody
17-05-2010 17:30 OSP Ligota Ligota, Budynki mieszkalne i zabudowa gospodarcza
18-05-2010 06:20 OSP Ligota Ligota, Wały przeciwpowodziowe
18-05-2010 16:45 OSP Ligota Ligota, Budynki mieszkalne
19-05-2010 10:00 OSP Ligota Ligota, Budynki mieszkalne
19-05-2010 11:00 OSP Ligota Ligota, Piwnica budynku mieszkalnego - pompowanie wody
19-05-2010 10:45 OSP Ligota ,Bronów Czechowice-Dziedzice, ul. Ligocka, zalane budynki mieszkalne


29. Jakie działania, w jakich godzinach i do kogo skierowane w dniu 20. 05. 2010r. wykonali pracownicy gminnego sztabu kryzysowego w sprawie otwarcia i udrożnienia przepustów na rzece Iłownicy i Wapienicy ?

- Osoby pełniące dyżur w Wydziale Zarządzania Kryzysowego wszelkie interwencje dotyczące udrożnienia przepustów na bieżąco przekazywały do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe w Pszczynie.
W dn. 20.05. 2010 r. została skierowana prośba do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, aby wskazać lokalizację przepustów wałowych zlokalizowanych na cieku Wapienica celem odprowadzenia wody z zawala. Po w/w zgłoszeniu w dniu 20.05.2010 r. pracownicy Biura Terenowego w Pszczynie wraz z Państwową Strażą Pożarną rozpoczęli otwieranie klap tam, gdzie poziom wody na to pozwolił.
Ze względu na wysoki poziom wody w korycie cieku Iłownica dopiero w dniu 24.05.2010 r. pracownicy tut. Biura Terenowego wraz z Państwową Strażą Pożarną rozpoczęli otwieranie klap przepustów wałowych;


30. Jakie działania zostały przedsięwzięte przez władze gminy i sołectw w sprawie udrożnienia i oczyszczenia rowów i innych urządzeń melioracyjnych na terenie całej gminy oraz przez kogo i w jakim terminie prace te zostaną wykonane ?

- Od kilku lat Gmina wspólnie z Miejsko-Gminną Spółką Wodną, która corocznie typuje do konserwacji ok. 12- 13 km z administrowanych przez siebie 77,8 km rowów ewidencyjnych. Na prace te organizowany jest przetarg (głównie dla osób fizycznych). Prace są wykonywane w okresie od maja do listopada. Kwota przeznaczona na w/w prace wynosi ok. 63.000 zł brutto.


31. a) Czy przewiduje się odbudowę i wyposażenie istniejącej niegdyś i zlikwidowanej w latach 90-tych przepompowni wody przy rzece Wapienica w dzielnicy Podkępie przy ul. Wodnej? O tą inwestycję od kilku lat stara się Zarząd Osiedla Czechowice Górne.

- Tak, rozważana jest odbudowa zlikwidowanej przepompowni w dzielnicy Podkępie.

b) Dlaczego nie dotarły pompy wysokiej wydajności obiecane przez Gminę zamiast wyżej wymienionej przepompowni?

- Pompy wysokiej wydajności pracowały na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice chroniąc obiekty o dużym znaczeniu np. Oczyszczalnia Ścieków, DK1, oraz w miejscach gdzie można było wykorzystać ich wymagania techniczne.

Zestawy wysokiej wydajności:
* Tychy (KM PSP w Tychach ul. Niepodległości 230, 43-100 Tychy);
* Sosnowiec, JRG Knurów, (KM PSP w Sosnowcu, ul. Klimontowska 21, 41-200 Sosnowiec oraz dla Knurowa – KM PSP w Gliwicach ul. Wrocławska 1, 44-100 Gliwice);
* Jaworzno-Będzin (KM PSP w Jaworznie, ul. Krakowska 22, 43-600 Jaworzno oraz dla Będzina – KP PSP w Będzinie, ul. Modrzejewska 74, 42-500 Będzin);
* Częstochowa, (KM PSP w Częstochowie, ul. Sikorskiego 82/94, 42-200 Częstochowa);
* JRG Ustroń, Cieszyn, 2 x pompa wysokiej wydajności (KP PSP w Cieszynie, ul. Chemików 16, 43-400 Cieszyn);
* ZSP LOTOS 2 x pompa, (LOTOS Czechowice S.A. ul. Łukaszewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice);
* ZSR SIRIO (SIRIO Polska Sp. z o.o., ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała);
* KM PSP Bekso-Biała 2 x pompa wysokiej wydajności;
* prywatna pompa z Rydułtowic.


32. Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne miasta i gminy?

- Za stan bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na terenie Gminy odpowiada Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Broniewskiego 21.


33. Dlaczego miasto i gmina nie dysponują środkami dezynfekcyjnymi, bakteriobójczymi i grzybobójczymi dla mieszkańców zalanych domów i nie ma żadnych informacji gdzie te środki można uzyskać?

- Gmina Czechowice-Dziedzice otrzymała bezpłatnie od Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz ze Starostwa Powiatowego środek dezynfekcyjny – chloramina T o łącznej ilości 183 kg. Chloramina została przekazana sołtysom oraz OSP „Dziedzice”. Środek ten jest również w dyspozycji tut. Urzędu i jest wydawany właścicielom zalanych studni. OSP „Dziedzice” ma także w dyspozycji preparat pro biotyczny wydawany na potrzeby właścicieli zalanych ogrodów działkowych.
Ponad to poszkodowanym mieszkańcom wydawano środki dezynfekcyjne w postaci; płynu ACE, Domestos, preparatu VIRCON.
Środki dezynfekcyjne wydawane były również przez OPS przy ul. Kolejowej 37 i Grupę PCK w utworzonym punkcie przy ul. Waryńskiego.
Informacje o miejscach wydawania środków umieszczane były na stronie internetowej Urzędu jak również przekazywane mieszkańcom przez OSP, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli.


34. Czy władze administracyjne i samorządowe gminy Czechowice-Dziedzice posiadają informacje:
a) Jakie były rzędne lustra wody w zbiorniku goczałkowickim w dniach 14, 15 i 16 maja 2010 r. ?

- Nie posiadamy informacji o rzędnych lustra wody w zbiorniku goczałkowickim w dn.14, 15 i 16.05 br.

b) Jakie i w jakich godzinach przeprowadzano zrzuty wody w w/w dniach?

- W w/w dniach Urząd nie otrzymał żadnych informacji dot. zrzutów wody ze zbiornika.
W następnych dniach zwracaliśmy się do Kierownictwa zbiornika telefonicznie o podanie informacji o wysokości zrzutów.


c) Czy władze gminne wystąpiły o wyjaśnienia w tej sprawie?

- Gmina nie zwracała się pisemnie o wyjaśnienia w sprawie wysokości zrzutów z Zapory w w/w dniach. Zgodnie z licznymi przeprowadzonymi rozmowami z kierownictwem Zapory zrzuty prowadzone były zgodnie z obowiązującymi procedurami.

aka / czecho.pl. źródło: UM Czechowice-Dziedzice, www.um.czechowice-dziedzice.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.