czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Sport

  • 10 listopada 2010
  • wyświetleń: 5918

Zagłosuj na Zygmunta Mizerę!

Artykuł sponsorowany:

Zygmunt Mizera - lat 51 - kandydat na Burmistrza Czechowic-Dziedzic

Zagłosuj na Zygmunta Mizerę!
Zygmunt Mizera


Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania. Działacz opozycji demokratycznej w strukturach NSZZ Solidarność. Jeden z twórców samorządu terytorialnego w Czechowicach Dziedzicach (1990 r.) i powiatu bielskiego (1998 r.). Członek i założyciel wielu stowarzyszeń. Były członek Rady Doradczej przy Rektorze ATH w Bielsku-Białej.

Członek oraz przewodniczący wielu rad nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek oraz placówek służby zdrowia. Wychowawca dzieci i młodzieży, instruktor w Centrum Edukacji Technicznej w Goczałkowicach; prezes i trener Uczniowskiego Klubu Sportowego w Ligocie. Członek Zarządu OSP Dziedzice. Związany ze środowiskami kombatanckimi, członek nadzwyczajny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Za swoje osiągnięcia w działalności publicznej wyróżniony wieloma nagrodami dyplomami oraz odznaczeniami. Odznaczony m.in. "Orderem Serce Dziecka", Krzyżem Byłych Więźniów Politycznych, Krzyżem Sybiraka, Medalem "Za Ofiarność i Odwagę" oraz Medalem "Pro Memoria".

Za działalność na rzecz środowisk gospodarczych odznaczony Złotą Honorową Odznaką Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Jego pasje to: polityka, historia, kultura, sport i turystyka - w tym wysokogórska.

---

Szanowni Państwo,

O ile obdarzycie mnie Państwo zaufaniem i będę miał możliwość zostać gospodarzem naszego miasta, będę dążył do tego, aby demokratycznie uzgodnionym programem zmierzającym do osiągnięcia najwyższego poziomu życia mieszkańców z poszanowaniem zasobów naturalnych była strategia zrównoważonego rozwoju lokalnego. Koncepcję zrównoważonego rozwoju pojmuję jako misję współczesnych polityk samorządowych. Osiąganie celu rozwoju społeczno-gospodarczego powinno znaleźć zatem wyraz w coraz lepszym zaspakajaniu potrzeb mieszkańców naszej gminy i poczucia przynależności do lokalnej wspólnoty.

Proces demokratycznego planowania lokalnego rozwoju zrównoważonego powinien uwzględniać i obejmować takie zagadnienia jak:
- określenie społecznych wartości i celów nadrzędnych
- zdefiniowanie problemu społecznego (co na naszym terenie jest a co nim nie jest)
- ustalenie hierarchii ważności problemów i kolejności ich rozwiązywania
- zdefiniowanie publicznych interesów wspólnoty lokalnej
- udział wspólnoty lokalnej przy podejmowaniu decyzji, wykonawstwie, ocenie i kontroli,
jawność prowadzonych działań.

POSTULATY
- usprawnienie budownictwa mieszkań komunalnych w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego
- zwiększenie liczby miejsc parkingowych
- poprawa stanu dróg i oświetlenia
- zwiększenie dostępności do komunikacji miejskiej
- wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych
- pozyskanie większych środków na infrastrukturę,
- finansowe i personalne wsparcie osób starszych (kluby seniora, gminne punkty pomocy)
przygotowanie i wdrożenie polityki promocji Czechowic-Dziedzic
- promowania wytwórców, wyrobów i produktów lokalnych
- poprawa bezpieczeństwa miasta poprzez zainstalowanie miejskiego monitoringu, zwiększenie liczby patroli
- bezpłatna nauka pływania dla klas 1-3
- stworzenie centralnej bazy ofert pracy dla potrzeb rynku lokalnego

Program dla Czechowic-Dziedzic

I.Efektywny system władzy
- chcemy budować samorząd zdolny do rozwiązywania problemów, które są źródłem niezadowolenia mieszkańców
- zastosować mechanizm merytorycznego i wolnego od wpływów politycznych i prywatnych powiązań, konkursów dla kandydatów na stanowiska urzędnicze

II.Bezpieczeństwo publiczne
- będziemy wspierać finansowo Policję, Straże Pożarne oraz Straż Miejską, w celu właściwego zabezpieczenia życia, zdrowia i mienia mieszkańców
- będziemy prowadzić monitoring najbardziej niebezpiecznych miejsc w gminie
- będziemy ściśle współpracować z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego
będziemy prowadzić monitoring wałów przeciwpowodziowych w celu wczesnego ostrzegania o grożącym niebezpieczeństwie

III.Polityka rozwoju
- racjonalnie zarządzany majątek gminy będzie traktowany jako zasób służący polityce rozwoju i solidarności społecznej
- skonsolidujemy i wzmocnimy instytucjonalnie system wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, będziemy wspierać indywidualne inicjatywy gospodarcze każdego mieszkańca
- pokonamy niemoc w sprawach infrastruktury, szczególnie w dziedzinie budowy i remontów dróg gminnych oraz pozyskamy środki na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej
- przejmiemy znajdujące się w centrum miasta drogi od powiatu bielskiego na wzajemnie korzystnie ustalonych warunkach
- umożliwimy, w większym zakresie publiczny dostęp do Internetu
- przejmiemy na dogodnych warunkach Dworzec PKP w celu przywrócenie właściwej rangi dla jego funkcjonalności i wizerunku
- będziemy równomiernie inwestować we wszystkich rejonach naszej gminy

IV.Ochrona środowiska
- będziemy godzić politykę rozwoju z ochroną przyrody i lokalnego krajobrazu
- będziemy rozwiązywać problem odpadów z uwzględnieniem ich segregacji
- będziemy zalesiać marginalne grunty rolne
- Park Miejski stanie się "prawdziwymi płucami miasta" i faktycznym miejscem wypoczynku mieszkańców

V.Edukacja
- poprawimy jakość nauczania poprzez zmniejszenie ilości uczniów w klasach
- będziemy zdecydowanie przeciwdziałać zachowaniom patologicznym wśród uczniów
- będziemy dbać o to, aby szkoła oprócz wiedzy naukowej dawała uczniowi wzory dobrego zachowania, kultury języka, życzliwości oraz taktu
- przywrócimy należytą rangę wychowaniu patriotycznemu
- będziemy dążyć do ograniczenia biurokracji w szkołach
- zwiększymy autonomię szkół
- opracujemy i wdrożymy system nagradzania rzetelnie pracujących nauczycieli
- będziemy realizować programy wsparcia młodzieży w zdobyciu zawodu oraz znalezieniu pracy
- utworzymy Centrum Edukacji na terenie gminy

VI.Kultura
- będziemy skumulować rozwój materialnej bazy kultury poprzez wybudowanie biblioteki miejskiej oraz utworzenie muzeum
- instytucje kultury uzyskają większą samodzielność a ich działalność powiązana będzie z rozszerzeniem oferty oraz większą dostępnością mieszkańców w życiu kulturalnym miasta
- będziemy czynić starania w celu przejęcia byłego domu kultury KWK "Silesia" i utworzenia w nim środka kultury dla północnej części miasta

VII.Solidarni z rodzinami
- zwiększymy dostęp do żłobków, przedszkoli i alternatywnych form edukacji przedszkolnej
- będziemy kontynuować budowę domów socjalnych oraz domów pomocy społecznej

VIII.Solidarni z pacjentami
- wprowadzimy stały monitoring stanu zdrowotności mieszkańców
- przeprowadzimy akcje bezpłatnego badania mieszkańców

IX.Solidarni z pracodawcami
- utrzymamy ulgi dla osób podejmujących własną działalność gospodarcza
- nawiążemy ścisłą współpracę z pracodawcami i Powiatowym Urzędem Pracy w celu monitorowania i zmniejszenia bezrobocia wśród mieszkańców naszej gminy
- będziemy wspierać działania szkół w celu otwierania nowych kierunków kształcenia zawodowego dla potrzeb miejscowych zakładów pracy

X.Solidarni z "sąsiadami"
- potrzymamy i rozwiniemy współprace z miastami partnerskimi i samorządami terytorialnymi różnych szczebli
- rozpoczniemy oraz rozwiniemy współpracę z organizacjami działającymi na terenie gminy

Z wyrazami szacunku
Zygmunt Mizera