Wiadomości

  • 19 sierpnia 2011
  • 29 sierpnia 2011
  • wyświetleń: 4968

Wyprawka szkolna dla uczniów

Za nami:

Do 7 września można składać wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla dzieci i młodzieży rozpoczynających edukację szkolną w roku szkolnym 2011/2012. O przyznaniu pomocy w ramach programu "Wyprawka szkolna" decyduje m. in. kryterium dochodowe.

dziecko, uczeń, plecak, tornister


W roku 2011 programem "Wyprawka szkolna" są objęci uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2011/2012 edukację szkolną:
* w klasach I-III szkoły podstawowej oraz klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
* w klasie III gimnazjum, oraz klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej,
* uczniowie słabo widzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2011/2012 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla dzieci i młodzieży, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

Pomoc ta - w formie dofinansowania zakupu podręczników - przysługuje dzieciom wymienionym wyżej i pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), tj. 351 zł (netto).

Wyjątkowo o dofinansowanie zakupu podręczników mogą starać się także osoby, które przekraczają kryterium dochodowe, ale spełniają warunki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nie może przekroczyć odpowiednio kwot:
• dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
• dla uczniów klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
• dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
- do kwoty 180 zł

• dla uczniów klas III gimnazjów,
• dla uczniów klas III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów klas III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów klas VI ogólnokształcących szkół baletowych,
• dla uczniów niepełnosprawnych klas I-III gimnazjów, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół sztuk pięknych oraz uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół baletowych
- do kwoty 325 zł

• dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI szkół podstawowych, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów niepełnosprawnych klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych
- do kwoty 210 zł

• dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych
- do kwoty 315 zł

• dla uczniów niepełnosprawnych szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem zasadniczych szkół zawodowych,
• dla uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, uczniów niepełnosprawnych klas IV-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, uczniów niepełnosprawnych klas VII-IX ogólnokształcących szkół baletowych oraz uczniów niepełnosprawnych liceów plastycznych
- do kwoty 390 zł

Zasady udzielania pomocy:
• Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników następuje na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
• Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012.
• Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy, w tym uczniów z rodzin, które nie spełniają kryterium dochodowego oraz uczniów niepełnosprawnych i przekazuje ją odpowiednio wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.
• Po otrzymaniu listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy odpowiednio wójt gminy, burmistrz lub prezydent miasta ustala liczbę uczniów, którzy mogą zostać objęci pomocą w danej szkole i powiadamia dyrektorów szkół o podziale środków.

Zwrot kosztów zakupu podręczników rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym), następuje po przedłożeniu dowodu zakupu podręczników.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna lub rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku oświadczenia o zakupie podręczników należy podać informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach omawianego programu. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów, koszty zakupu podręczników są zwracane po przedłożeniu potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie zakupu powinno zawierać:
• imię i nazwisko ucznia,
• klasę, do której uczeń będzie uczęszczał,
• adres szkoły,
• wykaz zakupionych podręczników,
• kwotę zakupu,
• datę zakupu,
• czytelny podpis podmiotu, który dokonał zakupu.

Podmiot dokonujący zakupu podręczników wystawia potwierdzenie zakupu na podstawie faktury VAT oraz listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki.

Wniosek należy złożyć w terminie do 7 września w sekretariacie szkoły, do której dziecko uczęszcza.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.