czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 20 lutego 2012
  • 29 lutego 2012
  • wyświetleń: 8672

Rejestracja i nabór do przedszkoli

Na terenie gminy Czechowice-Dziedzice od 1 marca bieżącego roku rozpocznie się elektroniczna rejestracja poprzedzająca nabór dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

Czy przedszkole może być uciążliwe?
W marcu rozpocznie się rejestracja poprzedzająca nabór dzieci do przedszkoli.


Rejestracja elektroniczna umożliwi Państwu zaoszczędzenie czasu na poszukiwanie przedszkola dla swoich dzieci oraz usprawni gminie Czechowice - Dziedzice rekrutacje do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Od 1 marca bieżącego roku zostanie uruchomiona strona internetowa zapisy.ppczechowice.pl gdzie będzie zamieszczony formularz "Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola" oraz informator zawierający ofertę wszystkich publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych znajdujących się w naszej gminie.

Za pomocą tej strony będziecie Państwo mogli w domu przez Internet wybrać przedszkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej, wypełnić "Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola" i wybrać maksymalnie trzy przedszkola /oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - pierwszego, drugiego i trzeciego wyboru.

Państwo, którzy nie posiadają dostępu do Internetu powinni w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru pobrać "Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola", wypełnić ją i złożyć w placówce pierwszego wyboru, która wprowadzi Kartę do systemu elektronicznego rejestru.

We wszystkich przedszkolach/szkołach z oddziałami przedszkolnymi gminy Czechowice - Dziedzice, będą obowiązywać w ramach rekrutacji takie same, ministerialne kryteria przyjęć, tzn.: do przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z terenu gminy Czechowice - Dziedzice:
1. W wieku 6 lat zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego;
2. W wieku 5 lat zobowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego;
3. Matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci;
4. Matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji;
5. Umieszczone w rodzinach zastępczych/ placówkach opiekuńczo -wychowawczych.

O przyjęciu dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych, w drugiej kolejności decydować będą kryteria uzupełniające:
1. Dzieci obojga rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;
2. Dzieci rodzin wielodzietnych (3 i więcej);
3. Dzieci uczęszczające już do przedszkola i ich rodzeństwo;
Do przedszkola z oddziałami integracyjnymi będą przyjmowane dzieci niepełnosprawne zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie rekrutacji przedszkola , z oddziałami integracyjnymi, pod warunkiem przedstawienia przez rodziców orzeczenia poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokonanie zapisu dziecka do przedszkola, które prowadzi oddziały integracyjne jest równoważne ze zgodą na uczęszczanie dziecka do oddziału integracyjnego.

Rejestracja dzieci na rok szkolny 2012/2013 prowadzona będzie od 1 do 31marca 2012r. W późniejszym terminie zapisy będą możliwe w miarę wolnych miejsc.

Serdecznie zachęcamy Państwa do skorzystania z proponowanego rozwiązania jakim jest system elektronicznej rejestracji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Należy podkreślić, że system w pełni chroni dane, które się w nim znajdują. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości wszelkie informacje uzyskacie państwo w publicznych przedszkolach oraz publicznych szkołach podstawowych prowadzących oddziały przedszkolne, także od 1 marca 2012r. na stronie internetowej www.zopo.czechowice-dziedzice.pl, gdzie wyświetlone będą informacje dotyczące rekrutacji, m.in.: informator o placówkach oraz zasady rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
Poniżej przedstawiamy Państwu krótki poradnik dotyczący rejestracji.

1. Etap wstępny - informator

Na stronie internetowej zapisy.ppczechowice.pl dostępnej dla rodziców od 1 marca 2012r, zamieszczony będzie informator zawierający ofertę przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w gminie Czechowice - Dziedzice. Rodzice będą mieli możliwość przeglądania ofert placówek, w których znajdują się takie informacje jak: dane teleadresowe przedszkola, liczba miejsc w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, godziny działania przedszkola oraz realizacji podstawy programowej.

2.Wprowadzenie "Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola" do systemu przez rodziców lub placówkę

Drugi etap rejestracji będzie obejmował wprowadzenie "Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola" do systemu.
Będą dwa sposoby wprowadzania kart:
a)Pierwszy sposób: Rodzic może wypełnić "Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola" elektronicznie poprzez stronę zapisy.ppczechowice.pl, a następnie wydrukować kartę zapisu i potwierdzić ją w przedszkolu pierwszego wyboru (czyli w przedszkolu znajdującym się na pierwszym miejscu na liście przedszkoli do których rodzic dziecka stara się o jego przyjęcie).

Do momentu potwierdzenia karty zapisu przez właściwe przedszkole, logując się do systemu za pomocą numeru PESEL dziecka oraz wygenerowanego przez system hasła, Rodzic będzie miał możliwość przeglądania oraz edycji zawartych w niej danych.
b)Drugi sposób: Przedszkola /szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi wprowadzają karty do zapisu do systemu. Oznacza to, że Rodzic wypełnia papierową "Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola" i składa ją w przedszkolu/ szkole pierwszego wyboru (czyli w przedszkolu/szkole znajdującym się na pierwszym miejscu na liście placówek, do której rodzic dziecka stara się o jego przyjęcie).

Przedszkole/szkoła pierwszego wyboru wprowadzi "Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola do systemu.

Karty zapisu w wersji papierowej będą dostępne w każdym przedszkolu miejskim i publicznej szkole podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny. Rodzic, którego kartę zapisu dziecka wprowadza do systemu przedszkole/szkoła, może otrzymać od placówki hasło dostępu do systemu i w każdej chwili będzie miał możliwość sprawdzenia poprawności danych w systemie oraz w późniejszym czasie - wyniku rekrutacji

3. Potwierdzenie rejestracji przez rodzica w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Jeżeli rodzic wypełniał "Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola" za pośrednictwem strony internetowej, to jego dziecko zostanie zapisane w systemie. Rodzic z wersją papierową "Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola" będzie musiał udać się do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru i potwierdzić zgłoszenie dziecka nie później niż do 31 marca 2012r.

Po weryfikacji "Karty zgłoszenia dziecka do przedszkola" przez właściwą placówkę, rodzic ma możliwość przeglądania karty przez Internet bez możliwości jej edycji.

UWAGA! W nowym systemie rekrutacji dzieci Rodzic zgłasza się z "Kartą zgłoszenia dziecka do przedszkola" tylko do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru.

4. Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi

Kolejnym etapem jest wstępna automatyczna rekrutacja dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, która rozpocznie się po 31 marca 2012r. Oznacza to, iż system będzie przydzielał dzieci do przedszkoli/szkół z oddziałami przedszkolnymi na podstawie kryteriów naboru (rodzice oznaczają w karcie zapisu, które z kryteriów spełnia ich dziecko). W tym czasie system zostanie zablokowany w celu przeprowadzenia wstępnej rekrutacji.

Wyniki rekrutacji będą dostępne w maju br. w oznaczonym dniu w przedszkolach/szkołach. Informacje o terminie ogłoszenia wyników uzyskacie Państwo w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru. Również za pośrednictwem strony internetowej zapisy.ppczechowice.pl. Rodzic będzie miał możliwość sprawdzenia, czy jego dziecko zostało przydzielone do któregoś przedszkola/ szkoły znajdujących się w karcie zapisu dziecka. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie również przesłana na adres e-mailowy Rodzica jeśli w "Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola" podał adres e-mail.

5. Potwierdzenie przyjęcia dziecka do przedszkola

Jeżeli dziecko zostało przydzielone przez system do przedszkola/szkoły. Rodzice w wyznaczonym terminie tj do 30 maja 2012r. osobiście lub telefonicznie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do placówki. W przeciwnym wypadku brak potwierdzenia przez Rodzica woli przyjęcia jego dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej będzie równoznaczne z wykreśleniem dziecka z listy dzieci przydzielonych przez system do placówki. Rodzice, którzy rezygnują z miejsca w przedszkolu maja obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dyrektora.

6. Informator o wolnych miejscach w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rodzice dzieci, które nie zostały przydzielone do żadnego z przedszkoli/szkoły znajdujących się na karcie zapisu, mogą znaleźć przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które maja wolne miejsca i mogą przyjąć dziecko.

Informator dostępny będzie za pośrednictwem strony internetowej zapisy.ppczechowice.pl, gdzie na bieżąco wyświetlany będzie aktualny stan wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Informacje o wolnych miejscach rodzice będą mogli uzyskać w placówkach.

Dokonując rejestracji rodzic wyraża zgodę na przetwarzanie ujawnionych w ten sposób danych na cele związane z rekrutacją. Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, Dyrektorzy Przedszkoli Publicznych oraz Dyrektorzy Szkół Podstawowych z oddziałami przedszkolnymi są administratorami danych osobowych zawartych w "Kartach zgłoszenia dziecka do przedszkola" i gwarantują ich przetwarzanie zgodnie z obowiązującym prawem.

aka / czecho.pl, źródło: ZOPO Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.