Wiadomości

  • 20 listopada 2012
  • 21 listopada 2012
  • wyświetleń: 2476

Działki budowlane od 71 zł / m kw.

Artykuł sponsorowany:

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem KA1P/00042070/4.

Działka, Dworska, Poręba, PTBS
fot. PTBS Pszczyna


Działka, Dworska, Poręba, PTBS
fot. PTBS Pszczyna


Działka, Dworska, Poręba, PTBS
fot. PTBS Pszczyna


Wyrys z mapy zasadniczej

W katastrze nieruchomości obrębu Poręba arkusz 4 mapy zasadniczej, grunt do sprzedaży oznaczony jest jako następujące działki: 604/17, 605/17, 606/17, 607/17, 611/17, 618/17, 619/17, 620/17, 621/17 zlokalizowanych w Porębie przy ul. Dworskiej.

Decyzja Burmistrza Pszczyny z dnia 24 września 2012 roku nr G.6831.100.2012 o zatwierdzeniu podziału nieruchomości objętej księgą wieczystą KA1P/00042070/4 dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl.

Działki nr: 604/17, 605/17, 606/17, 607/17, 611/17, 618/17, 619/17, 620/17, 621/17 położone są w Porębie przy ul. Dworskiej na terenach zabudowy mieszkalnej, zagrodowej. Ulica Dworska jest równoległą do głównej ulicy Wodzisławskiej - drogi wojewódzkiej prowadzącej z Pszczyny w kierunku Pawłowic (skrzyżowania drogą krajową DK 81).

W pobliżu znajduje się niewielkie centrum miejscowości z podstawowym zapleczem handlowo-usługowym. Rozwinięte zaplecze handlowo-usługowe znajduje się w Pszczynie.

Wszystkie działki posiadają warunki zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Decyzja Nr UIA.6730.86.2012 o warunkach zabudowy dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl. Wszystkie objęte przetargami działki są wolne od obciążeń i praw osób trzecich.

Przetarg na działki w Porębie · fot. PTBS Pszczyna


Ustalono następujące ceny wywoławcze dla działek objętych przetargami oraz wysokości wadium które wynosi 10% ceny wywoławczej działki:

[table]
Oznaczenie działki|Powierzchnia|Cena brutto|Kwota wadium
działka nr 604/17|1 493,00 m2|113 061,60 zł|11 306,16 zł
działka nr 605/17|1 143,00 m2|86 555,10 zł|8 655,51 zł
działka nr 606/17|1 139,00 m2|84 697,80 zł|8 469,78 zł|
działka nr 607/17|1 351,00 m2|97 588,20 zł|9 758,82 zł,
działka nr 611/17|1 196,00 m2|90 577,20 zł|9 057,72 zł|
działka nr 618/17|703,00 m2|49 815,00 zł|4 981,50 zł
działka nr 619/17|634,00 m2|44 931,90 zł|4 493,19 zł,
działka nr 620/17|878,00 m2|62 225,70 zł|6 222,57 zł,
działka nr 621/17|638,00 m2|45 214,80 zł|4 521,48 zł,
[/table]

Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu - poprzez wpłatę na rachunek bankowy nr 58 1020 2528 0000 0402 0019 6311 należący do Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W przypadku uczestnictwa w licytacji kilku działek należy wnieść wadium niezależnie dla każdej działki. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed terminem przetargu - decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek Spółki.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń.

Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena.
Z warunkami przetargu oraz ze wszystkimi dokumentami związanymi z przetargiem można zapoznać się w Siedzibie Spółki w terminie do dnia przetargu w poniedziałek w godzinach 700 - 1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach 700 - 1500. Dokumenty te są także dostępne na stronie internetowej Spółki www.ptbspszczyna.pl.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki/działek bez usprawiedliwienia nie stawi się w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub nie uiści całej ceny pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium dotyczącego kupowanej działki/działek albo nie podpisze umowy, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ustne przetargi nieograniczone (licytacja) odbędą się w siedzibie Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 5A w następujących terminach:

[table]
Oznaczenie działki|Data przetargu|Godzina przetargu
działka 604/17|10.12.2012r.|10.00
działka 605/17|11.12.2012r.|10.00
działka 606/17|12.12.2012r.|10.00
działka 607/17|13.12.2012r.|10.00
działka 611/17|14.12.2012r.|10.00
działka 618/17|17.12.2012r.|10.00
działka 619/17|18.12.2012r.|10.00
działka 620/17|19.12.2012r.|10.00
działka 621/17|20.12.2012r.|10.00
[/table]

Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

43-200 Pszczyna
ul. Jana Kilińskiego 5A

tel. 32 2128555
tel. 32 4490326
fax 32 2128555

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "PTBS Pszczyna" podaj

PTBS Pszczyna

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "PTBS Pszczyna" podaj