czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Wiadomości

  • 26 grudnia 2012
  • 2 stycznia 2013
  • wyświetleń: 6322

Budżet gminy uchwalony

Znany jest już budżet gminy Czechowice-Dziedzice na 2013 rok. Dochody ustalono w łącznej wysokości 123.053.868 zł, a wydatki wyniosą 124.333.590 zł.

Wydatki budżetu obejmują plan na łączną kwotę 112 959 650 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń - 57 085 088 zł,
- wydatki związane z realizacja zadań statutowych - 32 794 691 zł,
- dotacje na zadania bieżące - 10 203 274 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 648 162 zł,
- wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) - 998 435 zł,
- wydatki na obsługę długu publicznego 1 230 000 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1 279 722 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 1 091 333 zł oraz pożyczek w wysokości 188 389 zł.

Ustalono limit z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 7 000 000 zł,
- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 279 722 zł, w tym kredyty w wysokości 1 091 333 zł oraz pożyczki w wysokości 188 389 zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 5 117 900 zł.

Rezerwę ogólną budżetu utworzono w kwocie 400 000 zł, a rezerwa celowa obejmuje kwotę 1 211 625 zł

Dochody i wydatki budżetu gminy obejmują:

- dochody i wydatki związane z zadaniami własnymi z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 084 948 zł,
- dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 800 000 zł
- dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 380 000 zł.
- dochody i wydatki związane z opłatą produktywną w wysokości 3 000 zł.
Wydatki budżetu na 2013 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 910 000 zł.

W uchwale budżetowej burmistrz Czechowic-Dziedzic został upoważniony do dokonywania wszelkich zmian planu wydatków bieżących i majątkowych niezbędnych przy realizacji budżetu gminy, z wyłączeniem przeniesień między działami; lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 7 000 000 zł.

nan / czecho.pl

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

REKLAMA - LINK ROTACYJNY

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.