czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 9 września 2013
  • wyświetleń: 5060

Kanalizacja: coraz więcej wniosków

Już ponad 850 wniosków wpłynęło do Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Spółki z o.o o dofinansowanie budowy przyłączy kanalizacyjnych w naszej gminie. Pieniądze na ten cel pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Reklama

- Po podpisaniu z zainteresowanymi mieszkańcami i zarządcami budynków wielorodzinnych umów , oraz po przyznaniu dotacji z NFOŚiGW zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie przyłączy, gdzie najważniejszym kryterium będzie cena - tłumaczy Bogdan Jagosz - dyrektor ds. technicznych PIM Spółka z o.o. Fundusz przyznał dotację dla 260 wniosków złożonych w lipcu.

Warunkiem otrzymanie dofinansowania z NFOŚiGW jest m.in. zawarcie umowy z PIM Spółka z o.o. na finansowanie i realizację budowy podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Można liczyć na dofinansowanie do 45% wartości przyłącza w formie bezzwrotnej dotacji. Aby otrzymać dofinansowanie nasza posesja musi znajdować na terenie, gdzie realizowana jest aktualnie budowa kanalizacji. Na tejże posesji musi ponadto znajdować się budynek mieszkalny - zamieszkany - i nie może tam być prowadzona wyłącznie działalność gospodarcza.

- PIM Spółka z o.o. realizuje wykonanie przyłącza obejmujące określenie warunków technicznych wykonania przyłącza, wykonanie dokumentacji projektowej, budowę przyłącza wraz z renowacją terenu, wykonanie podłączenia do sieci kanalizacyjnej, wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego, odbiór techniczny przyłącza, oraz nadzór nad prowadzonymi pracami - dodaje dyrektor Bogdan Jagosz.

Obecnie - do końca września - zbierana jest kolejna III tura wniosków obejmująca mieszkańców Czechowic-Dziedzic - Południowych (przy ulicach: Bestwińska, Chłopska, Drozdów, Dworcowa, Dzięciołów, Jodłowa, Kanarków, Kasztanowa, Kopernika, Kościelna, Krucza, Kukułcza, Legionów, Ligocka, Lipowa, Lipowska, Mazańcowicka, Pasieki, Płaska, Pocztowa, Puszczyków, Sąsiedzka, Sikorek, Sosnowa, Spokojna, Stawowa, Szafranów) oraz Ligoty (ulice: Burzej, Czechowicka, Koło, Nad Jasienicą, Ochodzka, Rębisko, Rybacka , Sokoły, Tartaczna, Włościańska, Zabrzeska).

Do 6 września był przedłużony termin składania wniosków dla mieszkańców Zabrzega, Ligoty oraz Centrum Czechowic.
Formularze wniosku o dofinansowanie przyłącza i umowy przyłączeniowej można pobrać w PIM Spółka z o.o. (w siedzibie spółki - Czechowice-Dziedzice ul. Szarych Szeregów 2 w Dziale Obsługi Klienta, oraz z Oczyszczalni Ścieków - Czechowice-Dziedzice ul. Czysta 5 w sekretariacie - pok. nr 2) lub w wersji elektronicznej na stronie http://www.pim.czechowice-dziedzice.pl . Wnioski są przyjmowane w siedzibie spółki - Czechowice-Dziedzice ul. Szarych Szeregów 2 w Dziale Obsługi Klienta - oraz w Oczyszczalni Ścieków - Czechowice-Dziedzice ul. Czysta 5 w sekretariacie - pok. nr 2.

Mieszkańcy mogą również ubiegać się o dotację z budżetu gminy. Trzeba posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością położoną w gminie Czechowice-Dziedzice, na terenie której będzie realizowane dotowane przedsięwzięcie.
Wysokość dotacji do jednego wybudowanego przyłącza kanalizacyjnego wynosi do 45% kosztów kwalifikowanych, łącznie z podatkiem VAT, jednak nie więcej niż 1500 zł.
Wnioskodawca ubiegający się o dotację zobowiązany jest złożyć wniosek według obowiązującego wzoru (szczegóły w Urzędzie Miejskim). Do wniosku dołącza się takie dokumenty, jak kserokopie aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (oryginał do wglądu), oświadczenie, że po wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego zostanie zawarta umowa z PIM Sp. z o. o na odprowadzanie ścieków, oświadczenie o nieposiadaniu względem gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy zaległości z tytułu podatków i innych opłat oraz danin, a także zaległości o charakterze cywilno-prawnym.
Wnioski należy składać pisemnie, za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w Urzędzie Miejskim.

Terminy przyjmowania wniosków zostaną podane do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.
Wnioski spełniające wymogi formalne będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu z uwzględnieniem przyjętego harmonogramu realizacji projektu.
Warunkiem przekazania dotacji jest przedłożenie w ustalonym, w umowie o udzielenie dotacji terminie wniosku o wypłatę dotacji oraz dokumentów potwierdzających prawidłowe wykonanie robót, tj. protokołu odbioru technicznego wykonanego przyłącza kanalizacyjnego dokonanego przez PIM Sp. o. o., oryginałów rachunków lub faktur VAT wystawionych na wnioskodawcę obejmujących koszty kwalifikowane (koszty budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej, realizowanej w ramach projektu, na które składają się koszty zakupu materiałów, usługi wykonania przyłącza oraz koszty pomiarów geodezyjnych powykonawczych), umowy na odprowadzanie ścieków zawartej z PIM Sp. z o.o. oraz oświadczenia o likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe lub oświadczenie o jego braku.
Mieszkańcy mogą skorzystać z dofinansowania z jednego z tych dwóch źródeł bądź z obu. Przyznanie obu dofinansowań następuje niezależnie i nie wyklucza się. 

SK / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.