czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 1 października 2013
  • 25 października 2013
  • wyświetleń: 2535

Wykłady "Kultura a natura" w MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Za nami:

W październiku warto wybrać się do Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie będzie miał miejsce cykl wykładów pt: "Kultura a natura, czyli człowiek wśród istnień żywych".

wykłady, mdk
W każdy piątek w czechowickim MDK-u odbywać się będą wykłady dotyczące natury i sztuki.


W Piwnicy Muz co tydzień, począwszy od 11 października, odbywać się będą wykłady dotyczące natury oraz sztuki. Spotkania organizowane przez MDK rozpoczynać się będą o godzinie 18.30.

Pierwszy wykład na temat filozoficznego myślenia o naturze, wygłoszony zostanie przez dr Monikę Miczka - Pajestka. Informacje dotyczące kolejnych spotkań można znaleźć na plakacie po prawej stronie.

---

W pią­tek, 25 paź­dzier­nika, zapra­szamy na wykład dr Agnieszki Przybyły-Dumin, pt. Rośliny lecz­ni­cze i ich pocho­dze­nie w folk­lo­rze polskim.

W tym sezo­nie przed­mio­tem zain­te­re­so­wa­nia będzie czło­wiek w rela­cji do natury, przy­rody, innych niż on ist­nień żyją­cych na Ziemi. Goście zapre­zen­tują zmiany w podej­ściu do tematu na prze­strzeni dzie­jów, funk­cjo­no­wa­nie roślin, zwie­rząt i mine­ra­łów w języ­kach, mitach oraz wie­rze­niach świata, rośliny wyko­rzy­sty­wane w tra­dy­cjach lecz­ni­czych naszego regionu i Pol­ski oraz wiele innych inte­re­su­ją­cych zagad­nień.

Wszystko w celu pogłę­bie­nia zro­zu­mie­nia czło­wieka i kul­tury, ponie­waż to, jak odno­simy się do sie­bie nawza­jem oraz innych ele­men­tów ota­cza­ją­cej nas prze­strzeni: do śro­do­wi­ska, zależ­nych od nas istot, współ­miesz­kań­ców pla­nety, która nas zro­dziła, tak wiele mówi o nas samych. Samo­świa­do­mość, a także rozu­mie­nie naszego miej­sca na Ziemi, wraz z wyma­ga­niami współ­cze­snej eko­lo­gii czy naj­now­szymi osią­gnię­ciami bio­lo­gii, geo­gra­fii i wielu innych, nie­ana­li­zo­wa­nych dotąd dzie­dzin, sta­nie się przed­mio­tem roz­wa­żań i dys­ku­sji w kolej­nym już roku spotkań.

BM / czecho.pl, źródło: MDK Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj