czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 5 listopada 2014
  • wyświetleń: 2436

Czechowice z tytułem Euro-Gminy

Promocja i reklama najlepszych jednostek samorządowych to główna idea plebiscytu "Euro-Gmina" organizowanego przez Fundację Gospodarczą Euro-Partner. W tym roku, do grona najlepszych polskich gmin, mogących posługiwać się certyfikatem "Euro-Gminy" dołączyły Czechowice-Dziedzice.

Certyfikat przyznawany przez Kapitułę plebiscytu to wyróżnienie dla gmin, które coraz bardziej zbliżają się do swoich europejskich odpowiedników pod względem infrastruktury, komfortu życia mieszkańców, aktywności władz lokalnych oraz rozwoju i przedsiębiorczości. W Kapitule plebiscytu zasiadają między innymi przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Wojewoda Śląski oraz Marszałek Województwa Śląskiego. Statuetkę "Euro-Gminy" oraz certyfikat gmina otrzymała podczas uroczystej II Śląskiej Gali Gospodarczej, która odbyła się w piątek 24 października, w studiu koncertowym Radia Katowice.

Czechowice-Dziedzice zostały docenione jako gmina, której władze od 8 lat realizują misję gminy przyjaznej wobec swoich mieszkańców, podnoszącej jakość życia poprzez rozwój miejscowego przemysłu i przedsiębiorczości, realizowany w zgodzie ze środowiskiem naturalnym oraz poprzez poprawę standardu i dostępności szeroko rozumianych usług dla mieszkańców.

Czechowice-Dziedzice otrzymały tytuł Euro-Gminy - 24.10.2014 · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Kapituła plebiscytu doceniła też dynamiczny rozwój Czechowic-Dziedzic, mający miejsce w ostatnich latach. Jest on możliwy dzięki konsekwentnej realizacji istotnych programów i przedsięwzięć, takich jak kanalizacja gminy, rozbudowa i modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej, w tym przyszkolnych obiektów sportowych, rewitalizacja poprzemysłowych i zdegradowanych obszarów miejskich czy poprawa jakości układu komunikacyjnego i transportu zbiorowego.

Wiele z tych działań byłoby bardzo trudnych, czy wręcz niemożliwych do realizacji, bez ich współfinansowania z funduszy unijnych. W okresie programowania 2007-2013 Czechowice-Dziedzice zapewniły sobie wsparcie budżetowe Unii Europejskiej na poziomie około 200 mln zł, zarówno na działania inwestycyjne, jak i na projekty społeczne.

Wśród największych i najważniejszych działań inwestycyjnych ostatnich lat wymienić należy następujące przedsięwzięcia:
  • Regulacja gospodarki wodno-ściekowej poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej oraz modernizację oczyszczalni ścieków - inwestycja o wartości 212,5 mln zł w niemal połowie dofinasowana środkami Funduszu Spójności pochodzącymi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013;
  • Nowoczesna komunikacja w Czechowicach-Dziedzicach - zakup autobusów oraz wdrożenie systemu zarzadzania flotą. Projekt uzyskał 4,6 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013;
  • Zagospodarowanie terenu przy osiedlu Północ w Czechowicach-Dziedzicach. Projekt uzyskał 2,1 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 w ramach Programu Rozwoju Subregionu Południowego;
  • Przebudowa Miejskiego Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach. Projekt uzyskał 2,1 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013;
  • Rekultywacja składowiska odpadów w Czechowicach-Dziedzicach. Projekt uzyskał 1,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013;
  • Termomodernizacja Ośrodka Dziennego Pobytu OPS w Czechowicach-Dziedzicach wraz z montażem instalacji solarnej - ograniczenie emisji szkodliwych substancji wprowadzanych do powietrza. Projekt uzyskał 1,1 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013


Poza wyżej wymienionymi źródłami wsparcia środkami Unii Europejskiej, Gmina Czechowice-Dziedzice korzystała także ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacji 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

BM / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.