czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

 • 12 marca 2015
 • wyświetleń: 1968

Sesja o drogach i komunikacji

Sesja Rady Powiatu Bielskiego w dniu 5 marca dotyczyła w głównie mierze dróg powiatowych i komunikacji na terenie naszego powiatu oraz aktualnego stanu wykonania ich remontów i modernizacji.

Reklama

Na sesji obecny był I wicewojewoda śląski Mirosław Szemla, który przypomniał, że wywodzi się z samorządu powiatu bielskiego, jest z nim silnie związany i nadal będzie pracował na rzecz tej społeczności lokalnej. Szczegółowo przedstawił zakres swoich obowiązków i zadań w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz podzielił się informacją na temat wysokości kwot przyznanych gminom powiatu i samorządowi powiatowemu na drogi w ramach likwidacji szkód popowodziowych i Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Sesja Rada Powiatu, Płonka, Pięta
Marcowa sesja Rady Powiatu Bielskiego · fot. J. Jesionka / Powiat Bielski


Informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym przekazał radnym starosta bielski Andrzej Płonka.

Część sesji dotyczącą dróg i komunikacji rozpoczął Bogusław Stolarczyk przewodniczący Komisji Gospodarki, Transportu i Rozwoju Gospodarczego przekazując aktualną informację o pracach i zadaniach komisji.

W dalszej kolejności głos zabrał Wiesław Kubiś dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku - Białej omawiając dokładnie realizację zdań drogowych w roku ubiegłym i planowane w tym roku zadania na rok 2015. Na bieżące utrzymanie dróg powiatowych poniesiono wydatki w wysokości 4 095 177,11 zł. Ogółem na inwestycje, remonty, dokumentacje, nadzory i bieżące utrzymanie dróg w 2014r. wydatkowano łącznie ponad
48,6 mln zł, było to możliwe dzięki pozyskaniu kwoty ponad 31,4 mln zł ze środków unijnych i budżetu państwa , ponad 4 mln zł z pomocy finansowej gmin i przedsiębiorstw, oraz 12,5 mln zł ze środków własnych powiatu. Natomiast plan wydatków na ten rok wynosi ponad 38,83 mln zł, w tym na zadania drogowe i inwestycje na drogach powiatowych ponad 30,5 mln zł, a na bieżące utrzymanie drogi wojewódzkiej prawie 317 tysięcy złotych. Planuje się przebudowę drogi powiatowej Czaniec - Porąbka, drogi powiatowej ul. Kęcka w Kozach - 2 km, mostu w ciągu ulicy Centralnej w Międzyrzeczu Górnym, likwidację szkód popowodziowych na drogach powiatowych, kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Kaniowie.

Stanisław Pięta członek Zarządu Powiatu przedstawił radnym szczegółową informację o stanie transportu i komunikacji w roku 2014, w tym informację o świadczeniu sług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez PKS S.A. w Bielsku - Białej. W roku ubiegłym Starosta Bielski udzielił 8 licencji na wykonanie krajowego transportu drogowego, 4 wypisy z licencji, 14 zezwoleń na wykonanie przewoźnika drogowego i 16 wypisów. Wydano także 39 zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne i 74 wypisy z zaświadczeń, a także 55 projektów stałej organizacji ruchu i 76 projektów tymczasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych oraz 19 decyzji na wykorzystanie dróg w sposób szczególny i 225 zezwoleń na przejazd pojazdów o masie większej niż przewidziana dla danej drogi oraz 11 zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych. Wydział Transportu i Komunikacji Starostwa Powiatowego prowadzi rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców, w chwili obecnej jest 19
ośrodków szkolenia kierowców i 15 stacji kontroli pojazdów. W roku 2014 ilość zarejestrowanych pojazdów wynosiła 21.041 pojazdów, natomiast nastąpił spadek wydawanych praw jazdy o 10,85% w stosunku do roku 2013 czyli 4696 mieszkańców naszego powiatu otrzymało prawo jazdy.

Po części drogowej - sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2014 przedstawił członek Zarządu Powiatu Stanisław Pięta.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
 • zmiany Uchwały Nr IV/58/413/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 października 2014 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, zmienionej Uchwałą Nr V/4/23/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 15 stycznia 2015 r.;
 • zmiany Statutu Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej;
 • powierzenia Gminie Bestwina zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;
 • zmiany uchwały Nr V/5/29/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bielskiego;
 • wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Bielskiego do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Bielskim a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego;
 • przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych;
 • zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/2/11/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. z późn. zmianami;
 • zmiany Uchwały Nr V/2/12/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn. zmianami;
 • określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu na realizację zadań w Powiecie Bielskim w 2015 r.

Alina Macher

źródło: Powiat Bielski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.