czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 9 czerwca 2015
  • wyświetleń: 2797

Burmistrz z absolutorium

9 czerwca Rada Miejska udzieliła Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic absolutorium za wykonanie budżetu gminy w 2014 roku. Dochody budżetu gminy w ubiegłym roku zrealizowano w wysokości 135.970.437 zł, natomiast wydatki wyniosły 132.440.794 zł.

Reklama

sesja Rada Miejska
Sesja Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2014 uchwalony został uchwałą XLV/421/13 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2013 r. i zakładał dochody w wysokości 127.387.750 zł i wydatki na poziomie 129.203.521 zł (w tym wydatki majątkowe 13.582.021 zł).

W 2014 roku Rada Miejska podjęła w sumie dziewięć uchwał zmieniających budżet gminy, a burmistrz wydał 17 zarządzeń w sprawie zmian w budżecie. W wyniku dokonanych zmian plan budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice na 31.12.2014 r. zakładał dochody w kwocie 133.693.889 zł i wydatki w wysokości 141.320.704 zł (w tym wydatki majątkowe 19.688.150 zł).

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Czechowice-Dziedzice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za rok 2014, Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach zatwierdziła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014 rok. Zaś po zapoznaniu się ponadto ze sprawozdaniem finansowym za 2014 rok, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opiniami komisji stałych, radni udzielili Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (12 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium, ośmiu wstrzymało się od głosu, jeden był przeciwko).

W 2014 roku dochody budżetu gminy zrealizowano w wysokości 135.970.437 zł w tym dochody własne w wysokości 53.281.666 zł (co stanowi 39,18% dochodów ogółem), udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 41.007.770 zł (30,16% dochodów ogółem), subwencja ogólna - część oświatowa 25.019.159 zł (18,40% dochodów ogółem), subwencja ogólna - część równoważąca 516.381zł (0,38% dochodów ogółem), dotacje celowe na zadania własne 4.240.237 zł (3,12% dochodów ogółem), dotacje na zadania zlecone w wysokości 7.704.568 zł (5,67% dochodów ogółem), dotacja na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w wysokości 1.174.149 zł (0,87% dochodów ogółem), dotacje na zadania bieżące z funduszy celowych w wysokości 18.570 zł (0,02% dochodów ogółem), dotacje i środki na inwestycje w wysokości 2.299.552 zł, co stanowi 1,70% dochodów ogółem, dotacje oraz środki z tytułu art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 688.457 zł (0,51% dochodów ogółem), dotacje celowe w formie pomocy finansowej w wysokości 19.928 zł (0,02% dochodów ogółem).

Dochody własne budżetu gminy pochodzą z podatków i opłat, sprzedaży i dzierżawy mienia komunalnego, usług, odsetek od lokat i dochodów jednostek budżetowych.

Wydatki budżetowe w 2014 roku zostały wykonane w wysokości 132.440.794 zł, tj. 93,72% planu rocznego po zmianach w tym wydatki bieżące - plan: 121.632.554 zł, wykonanie: 117.492.450 zł (96,60%), wydatki inwestycyjne - plan: 19.688.150 zł, wykonanie: 14.948.344 zł (75,93%).

W 2014 roku zrealizowano więc dochody gminy z nadwyżką (101,71%), natomiast wydatki okazały się niższe, niż przewidywał budżet (93,72%).

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.