Wiadomości

  • 30 czerwca 2015
  • wyświetleń: 2586

Powiat: jednogłośne absolutorium

Miłym akcentem rozpoczęła się X sesja Rady Powiatu w Bielsku - Białej. Pierwszy Przewodniczący Rady Powiatu , a następnie Starosta Bielski Zygmunt Mizera otrzymał srebrną honorową odznakę za Zasługi dla Województwa Bielskiego.

Sesja Rady Powiatu Bielskiego - 06.2015 · fot. JJ / Powiat Bielski


Następnie Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Jacek Staszek dokonał wprowadzenia do aktualnych problemów w dziedzinie ochrony środowiska w powiecie bielskim. Temat kontynuowali Jan Zienkiewicz - Prezes Zarządu Spółki Petex i Agata Bucko - Serafin kierownik delegatury Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

W dalszej części sesji radni wysłuchali sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2014 rok, zapoznali się z opinią biegłego rewidenta, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, opinią Komisji Rewizyjnej i opinią stałych Komisji Rady Powiatu, a następnie jednogłośnie przyjęli stosowną Uchwałę.

Po prezentacji stanowisk Klubów Radnych w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2014 rok przystąpiono do głosowania w wyniku którego Zarząd Powiatu jednogłośnie otrzymał wspomniane absolutorium.

Starosta Bielski Andrzej Płonka podziękował radnym za udzielenie absolutorium, jednocześnie wyraził nadzieję, na dalszą wspólną, zgodną współpracę przy realizacji kolejnego budżetu.

Ponadto radni podjęli następujące uchwały:
  • w sprawie częściowego pokrycia ujemnego wyniku finansowego Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej za rok obrotowy 2014;wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia Nr ON.II.031.43.2015 zawartego w dniu 11 marca 2015 r. w Bielsku-Białej o współpracy w sprawie realizacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;
  • współdziałania z Gminą Czechowice - Dziedzice w celu przygotowania i realizacji projektu pn.: "Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach, wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo. Część II - rondo" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego;
  • zmiany Uchwały Nr V/8/56/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bestwina na pokrycie kosztów zmiany planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kaniów;
  • zmiany uchwały Nr I/10/48/99 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia "REGION BESKIDY" celem utworzenia Polsko-Słowackiego "EUROREGIONU BESKIDY";
  • przejęcia od Województwa Śląskiego zadań letniego i zimowego utrzymania drogi wojewódzkiej;
  • przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej na pokrycie wydatków inwestycyjnych - nabycie nieruchomości w Kobiernicach z przeznaczeniem na Komisariat Policji;
  • zmian w Uchwale Budżetowej na 2015 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/2/11/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. z późn. zmianami;
  • zmiany Uchwały Nr V/2/12/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn. zmianami.


W sesji Rady Powiatu uczestniczył m.in. Wicewojewoda Śląski Mirosław Szemla.

Jarosław Jesionka

źródło: Powiat Bielski

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.