Wiadomości

  • 24 lipca 2015
  • 31 lipca 2015
  • wyświetleń: 6555

Przebudowa Potoku Krzywa

21 lipca odbył się odbiór inwestycji na Potoku Krzywa, realizowanej przez Miejsko Gminną Spółkę Wodną w Czechowicach-Dziedzicach.

Przebudowa Potoku Krzywa - 21.07.2015 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Celem realizacji zadania "Przebudowa Potoku Krzywa w km 0+457 - 0+530 w rejonie ulicy Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach w ramach ochrony przeciwpowodziowej" jest przede wszystkim ochrona środowiska związana z przywróceniem naturalnego charakteru koryta cieku, zwiększenie pojemności przyjmowanej wody a dzięki temu zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej terenów przyległych do planowanej inwestycji. Przypominamy, że pierwsza część inwestycji - przebudowa potoku Krzywa w km 0+375-0+448 - została zakończona w 2013 roku.

W odbiorze uczestniczyli m.in. zastępca burmistrza Czechowic-Dziedzic - Maciej Kołoczek, wicewojewoda śląski - Mirosław Szemla, dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach - Jerzy Motłoch, prezes Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Bielsku-Białej (zrzeszającego wszystkie spółki wodne z terenu powiatu bielskiego i wykonującego ich zadania statutowe - w tym zadania działającej w naszej gminie Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej Czechowice-Dziedzice) - Ryszard Wójcik - oraz kierownik RZSW i pełnomocnik MGSW - Małgorzata Jasny.

W ramach operacji Przebudowa potoku Krzywa w rejonie ulicy Zajęczej w Czechowicach-Dziedzicach na długości 73 mb została wykonana dokumentacja projektowa, powykonawcza oraz nadzory wraz z uzgodnieniami, roboty przygotowawcze polegające na wytyczeniu trasy, roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów oraz przekopów koparkami z transportem urobku, mechanicznym rozplanowaniu ziemi z wykopów i plantowaniu skarpy i dna wykopów, roboty umocnieniowe polegające na wzmacnianiu skarpy geosiatkami i geowłókniną oraz wykonaniu narzutu kamiennego i budowli siatkowo-kamiennych, a także wypełnianiu materacy siatkowych narzutem kamiennym i wykonaniu palisady. Prace objęły m.in. karczowanie pni, krzaków i podszycia, wywóz dłużyc, karpiny i gałęzi, oczyszczenie terenu z pozostałości po karczowaniu, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej z jej rozścieleniem, roboty ziemne (wykopy, przekopy oraz plantowanie ziemi wykopów, skarp i dna wykopów) oraz roboty umocnieniowe (polegające na wykonaniu podsypek, wykonaniu narzutu kamiennego, humusowaniu i obsianiu skarp, wykonaniu budowli siatkowo-kamiennych, betonowaniu konstrukcji stalowych, wypełnieniu koszy siatkowych narzutem kamiennym oraz na wykonaniu palisady).

Koszt realizacji zadania to 112.030,80 zł, operacja do 85% została sfinansowana z Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" PO RYBY 2007-2013 i jest kontynuacją rozpoczętego remontu tego potoku (w 2013 roku zakończono pierwszą część inwestycji - podczas której również przebudowano 73 mb potoku i na którą pozyskano dofinansowanie unijne za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej w wysokości 302.730,64 zł, czyli 100% wartości inwestycji). 15% kosztów wykonania obecnej inwestycji pokryto ze składek członkowskich Miejsko Gminnej Spółki Wodnej Czechowice-Dziedzice.

Potok Krzywa znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Wapienickiego. W czasie powodzi i gwałtownych nawałnic deszczowych występują liczne zalania i podtopienia w jego obrębie. W związku z tym wykonanie jego remontu poprzez wykonanie ubezpieczenia skarp rowu materacami siatkowymi wypełnionymi naturalnym kamieniem łamanym a ubezpieczenie dna wykonane narzutem z kamienia naturalnego zwiększy pojemności koryta i umożliwi po wystąpieniu zdarzenia szybki i swobodny odpływ wody co w znaczący sposób zmniejszy ryzyko wystąpienia licznych zalań i podtopień gospodarstw i terenów przyległych .Nieodpowiednio ubezpieczone bądź nieubezpieczone skarpy cieków wodnych są rozmywane, podmywane co powoduje zatory i utrudnienia przy spływie wody a przez to zalewanie terenów przyległych.

Z uwagi na jego charakter i usytuowanie, Potok Krzywa widnieje w wykazie cieków przepływających przez Gminę Czechowice-Dziedzice i w wykazie miejsc dla których jest prognozowane zagrożenie (wg zdarzeń historycznych) Wykaz znajduje się w Planie Ochrony Przeciwpowodziowej będącego załącznikiem do Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Czechowice-Dziedzice. Prace remontowe na potoku objęły powierzchnię około 0,05 ha.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.