Wiadomości

  • 25 marca 2016
  • wyświetleń: 1582

Powiat pszczyński: Przetarg na działki

Artykuł sponsorowany:

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetargi ustne nieograniczone na zbycie nieruchomości zapisanych w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie pod oznaczeniem KA1P/00042070/4. W katastrze nieruchomości obrębu Poręba arkusz 4 mapy zasadniczej, grunt do sprzedaży oznaczony jest jako następujące działki: 641/17, 605/17, 607/17, 608/17, 609/17, 610/17, 611/17, 612/17, 613/17, 618/17, 619/17, 620/17, 622/17 zlokalizowanych w Porębie przy ul. Dworskiej.

PTBS: działki na sprzedaż · fot. PTBS Pszczyna


Decyzja Burmistrza Pszczyny z dnia 24 września 2012 roku nr G.6831.100.2012 o zatwierdzeniu podziału nieruchomości objętej księgą wieczystą KA1P/00042070/4 dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki http://www.ptbspszczyna.pl .

Działki nr: 641/17, 605/17, 607/17, 608/17, 609/17, 610/17, 611/17, 612/17, 613/17, 618/17, 619/17, 620/17, 622/17 położone są w Porębie przy ul. Dworskiej na terenach zabudowy mieszkalnej, zagrodowej. Ulica Dworska jest równoległą do głównej ulicy Wodzisławskiej - drogi wojewódzkiej prowadzącej z Pszczyny w kierunku Pawłowic ( skrzyżowanie z drogą krajową DK 81). W pobliżu znajduje się niewielkie centrum miejscowości z podstawowym zapleczem handlowo-usługowym. Rozwinięte zaplecze handlowo-usługowe znajduje się w Pszczynie. Wszystkie działki posiadają warunki zabudowy dla budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Decyzja Nr UIA.6730.86.2012 o warunkach zabudowy dostępna jest w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki http://www.ptbspszczyna.pl .

Wszystkie objęte przetargami działki są wolne od obciążeń i praw osób trzecich, za wyjątkiem prawa pierwokupu przysługującego Gminie Pszczyna na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustalono następujące ceny wywoławcze dla działek objętych przetargami oraz wysokości wadium, które wynosi 10% ceny wywoławczej działki:

PTBS, Poręba


Działki o nr 608/17, 610/17,612/17 oraz 613/17 będą sprzedawane wraz z 25% udziałem każda w działce 609/17, która stanowi dojazd do w/w działek.

Wadium może być wnoszone wyłącznie w pieniądzu - poprzez wpłatę na rachunek bankowy nr 58 1020 2528 0000 0402 0019 6311 należący do Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. W przypadku uczestnictwa w licytacji kilku działek należy wnieść wadium niezależnie dla każdej działki. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej na jeden dzień przed terminem przetargu - decyduje data wpływu pieniędzy na rachunek Spółki. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium oraz złożą pisemne oświadczenie, że zapoznali się z warunkami przetargu i przyjmują te warunki bez zastrzeżeń. Jedynym kryterium wyboru oferty jest najwyższa zaoferowana cena.

Z warunkami przetargu oraz ze wszystkimi dokumentami związanymi z przetargiem można zapoznać się w Siedzibie Spółki w terminie do dnia przetargu od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00. Dokumenty te są także dostępne na stronie internetowej Spółki http://www.ptbspszczyna.pl .

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca działki/działek bez usprawiedliwienia nie stawi się
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości lub nie uiści całej ceny pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium dotyczącego kupowanej działki/działek albo nie podpisze umowy, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Ustne przetargi nieograniczone (licytacja) odbędą się w siedzibie Pszczyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Pszczynie przy ul. Jana Kilińskiego 5A w następujących terminach:

Oznaczenie działki - Data przetargu - Godzina przetargu

działka nr 641/17 - 16.05.2016r. - 8.00
działka nr 605/17 - 16.05.2016r. - 9.00
działka nr 607/17 - 16.05.2016r. - 10.00
działka nr 608/17 - 17.05.2016r. - 8.00
działka nr 610/17 - 17.05.2016r. - 9.00
działka nr 611/17 - 17.05.2016r. - 10.00
działka nr 612/17 - 18.05.2016r. - 8.00
działka nr 613/17 - 18.05.2016r. - 9.00
działka nr 618/17 - 18.05.2016r. - 10.00
działka nr 619/17 - 19.05.2016r. - 8.00
działka nr 620/17 - 19.05.2016r. - 9.00
działka nr 622/17 - 19.05.2016r. - 10.00

Spółce przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pszczyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.

43-200 Pszczyna
ul. Jana Kilińskiego 5A

tel. 32 2128555
tel. 32 4490326
fax 32 2128555

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "PTBS Pszczyna" podaj