Wiadomości

  • 24 czerwca 2016
  • wyświetleń: 2615

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Bielskiego

Na Sesji Rady Powiatu w Bielsku-Białej 23 czerwca radni jednogłośnie udzieli absolutorium Zarządowi Powiatu w Bielsku-Białej. Za udzieleniem absolutorium opowiedziały się wszystkie Kluby Radnych, a także Komisja Rewizyjna i Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach.

Sesja Rady Powiatu Bielskiego - 23.06.2016 · fot. Jarosław Jesionka / Powiat Bielski


Zanim doszło do głosowania Starosta Bielski Andrzej Płonka szczegółowo omówił wykonanie budżetu i tak: budżet za 2015 rok wykonany został: po stronie dochodów - 110.558.914,16 zł, po stronie wydatków - 108.985.823,68 zł

Uzyskano ponadplanowane dochody, głównie podatkowe, co przy oszczędnym wydatkowaniu środków spowodowało, że ubiegły rok zakończono nadwyżką w kwocie 1.573.090,48 zł.

Znaczące kwoty z budżetu Unii Europejskiej i pozostałych środków zagranicznych dotyczyły: zadań drogowych - 9.167.000,00 zł, oświaty, kultury i pomocy społecznej - 1.439.000,00 zł oraz projektu geodezyjnego - 512.000,00 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych priorytetem były zadania drogowe, na które wydatkowano 37.000.000,00 zł, z czego 28.000.000,00 zł dotyczyło tylko zadań inwestycyjnych.

Drugą pozycję, co do wielkości poniesionych wydatków, stanowiły wydatki na oświatę - 25.000.000,00 zł tj. 22,9% budżetu.

Kwota subwencji, którą otrzymano w 2015 roku tradycyjnie nie zabezpieczyła bieżących potrzeb szkół i placówek oświatowych, zabrakło nawet na pokrycie wynagrodzeń. Sytuacja ta spowodowała, że skierowano do oświaty ponad 6.000.000,00 zł środków własnych pomimo faktu, że liczba uczniów nie uległa zmniejszeniu.

Z kolei wydatki na pomoc społeczną to kolejna ważna pozycja budżetu powiatu bielskiego stanowiąca 13,7% ogóły wydatków.

W zakresie ochrony zdrowia powiat włączał się w negocjacje związane z uzyskaniem lepszego kontraktu z NFZ na rok 2015, a co za tym idzie uznaniem w 98 % nadwykonań z tytułu wykonanych świadczeń zdrowotnych przez placówki służby zdrowia podległe powiatowi bielskiemu . Zaowocowało to wzrostem wartości umów z NFZ w roku 2015 w stosunku do wartości pierwotnej o około 1.800.000,00 zł.

Za rok 2015 wszystkie z trzech podległych powiatowi placówek ochrony zdrowia (Szpital Pediatryczny, Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ oraz Bielskie Pogotowie Ratunkowe) zakończyły działalność dodatnim wynikiem finansowym (zyskiem).

Zadłużenie Powiatu na koniec 2015 roku wynosiło 6.990.662,00 zł co w kontekście reżimu nowych wskaźników długu ustawy o Finansach publicznych daje poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozwoju.

Po uzyskaniu absolutorium Starosta Bielski A. Płonka podziękował radnym za jednogłośne udzielenie absolutorium, które zobowiązuje do dalszej owocnej pracy, a także podziękował całej radzie Powiatu za przyzwolenie i nadawanie właściwego kierunku pracy dla Zarządu Powiatu.
Ponadto Rada Powiatu przyjęła Uchwały w następujących sprawach:
  • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie nadania Statutu Bielskiemu Pogotowiu Ratunkowemu w Bielsku-Białej;
  • zmiany Statutu Rodzinnego Domu Dziecka w Janowicach;
  • powierzenia Gminie Wilamowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;
  • udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wilamowice;
  • zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/19/132/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. z późn.zm;
  • zmiany Uchwały Nr V/19/133/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn. zm.
  • powierzenia Gminie Czechowice-Dziedzice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice.

Jarosław Jesionka

źródło: Powiat Bielski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.