czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 1 października 2016
  • wyświetleń: 1869

Powiat: o finansach za I pórocze i bezpieczeństwie publicznym

29 września miała miejsce XXX sesja Rady Powiatu w Bielsku-Białej podczas której m.in. omówiono aktualne problemy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

Reklama

Starosta bielski, Andrzej Płonka
Starosta bielski, Andrzej Płonka · fot. Jarosław Jesionka / Powiat Bielski


Po otwarciu i stwierdzeniu prawomocności sesji prz przewodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego głos zabrali zaproszeni goście.

W pierwszej kolejności wystąpił prof. dr hab. Jarosław Janicki rektor Akademii Techniczno - Humanistycznej, który zaprezentował działalność jedynej w regionie publicznej uczelni. W tym roku ATH obchodziła jubileusz 15-lecia, chociaż jej korzenie są o wiele starsze, bo uczelnia wywodzi się z bielskiej filii Politechniki Łódzkiej. ATH kształci 6 tysięcy studentów, ma około 400 pracowników dydaktyczno - naukowych, w tym 110 profesorów i doktorów habilitowanych. Na uczelni funkcjonuje 5 wydziałów, najstarszym jest Wydział Budowy Maszyn i Informatyki, do dyspozycji studentów pozostaje 17 kierunków, z tego 8 technicznych. - Wartość uczelni buduje się na relacjach z otoczeniem, samorządowym, oświatowym, gospodarczym. Mamy swoje propozycje, chętnie słuchamy innych, chcemy aktywnie współpracować z samorządami, firmami, instytucjami. Coraz trudniej o wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynierską w regionie, dlatego stawiamy na rozwój własnej kadry, zapewniamy wysoki poziom badań naukowych, mamy uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego - mówił rektor J.Janicki.

Na sesji informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym przekazał starosta bielski Andrzej Płonka.

W następnej kolejności poruszono sprawy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym. W tej części pierwszy głos zabrał Józef Herzyk przewodniczący Komisji Porządku Publicznego Rady Powiatu, który na ręce obecnego na sali zastępcy komendanta miejskiego policji Krzysztofa Gałuszki złożył podziękowania za owocną współpracę z samorządem powiatu bielskiego wszystkim policjantom oraz podziękował zawodowej straży pożarnej i ochotniczym strażom pożarnym, jak również Zarządowi Powiatu i radnym Rady Powiatu, wśród których są także członkowie OSP.

Komendant Krzysztof Gałuszka omówił statystykę wykroczeń, przestępstw i interwencji policji w I półroczu 2016 roku na terenie oddziaływania 4 komisariatów w powiecie bielskim: w Czechowicach - Dziedzicach, Kobiernicach, Jasienicy i Szczyrku. W badanym okresie zaobserwowano ogólny spadek przestępstw dotyczących kradzieży i kradzieży z włamaniem, niemniej na terenie przynależącym do komisariatu w Szczyrku, obejmującym teren gmin Buczkowice, Wilkowice i miasta Szczyrk przestępstwa te wzrosły o prawie 20%. Cennym łupem złodziei najczęściej zostają rzeczy pozostawione w samochodach typu telefony, tablety, laptopy. Mniej w tym roku jest przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, bójek i pobić, natomiast odnotowano około 14% wzrost interwencji, głównie dotyczących zakłócenia spokoju i kradzieży, a także wykroczeń przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Odnotowano mniej kolizji drogowych, niestety w tym roku już 4 osoby poniosły śmierć w wypadkach drogowych. Nadal najbardziej niebezpieczne są główne ciągi komunikacyjne i obciążone drogi powiatowe. Wyraźnie zaobserwowano także mniejszą liczbę nietrzeźwych kierowców, którzy brali udział w kolizjach i wypadkach drogowych.

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji K. Gałuszka zwrócił też uwagę na aktualne zagrożenia przestępczością internetową oraz okresowe działania przestępcze związane z oszustwami wyłudzania pieniędzy metodą już nie tylko na wnuczka, ale na pracownika gazowni, elektrowni, funkcjonariusza CBA, akcje te skierowane są głównie przeciwko osobom starszym. Poruszył również temat zatrważającego wzrostu samobójstw na terenie miasta Bielska -Białej i powiatu bielskiego. W ubiegłym roku prób usiłowania popełnienia samobójstwa było 122, w tym 45 skutecznych. W roku bieżącym do 30 czerwca już 77 osób targnęło się na swoje życie, w liczbie tej zanotowano 35 zgonów wśród 6 kobiet i 29 mężczyzn.

Na koniec swojego wystąpienia K.Gałuszka poinformował radnych i zaproszonych gości o nowej aplikacji tzw. krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Jest to nowoczesne narzędzie komunikowania się z lokalną społecznością, a każde naniesione na mapę zagrożenie wywołuje interwencję policji. Bielska Komenda Policji zarejestrowała już 380 zgłoszeń,

W dalszej kolejności starosta bielski Andrzej Płonka przedstawił informację o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2016 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze br. przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej dla których podmiotem tworzącym jest Powiat Bielski.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
  • przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Bielskiego za I półrocze 2016 roku;
  • przyjęcia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego za I półrocze 2016 roku;
  • zmiany Statutu Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej;
  • zmiany Uchwały Nr IV/47/355/13 Rady Powiatu w Bielsku - Białej z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Bielskiemu, jak również jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazanie organu do tego uprawnionego;
  • zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/19/132/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. z późn.zm;
  • zmiany Uchwały Nr V/19/133/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn. zm.

Alina Macher
źródło: Powiat Bielski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.