Wiadomości

  • 28 października 2016
  • wyświetleń: 1972

Sesja o środowisku i stanie sanitarnym powiatu

XXXI sesję Rady Powiatu w Bielsku-Białej w dniu 27 października w części merytorycznej poświęcono tematyce ochrony środowiska w powiecie bielskim oraz stanu bezpieczeństwa sanitarnego.

Starosta bielski, Andrzej Płonka
Starosta bielski, Andrzej Płonka · fot. Powiat Bielski


Po otwarciu i stwierdzenie prawomocności sesji przez przewodniczącego Rady Powiatu Jana Borowskiego starosta bielski Andrzej Płonka przedstawił informację Zarządu Powiatu o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym. Swoje wystąpienie rozpoczął od relacji z uroczystości wręczenia nagród w ogólnopolskim konkursie, organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju, w którym Powiat Bielski został wyróżniony Europejską Nagrodą Promocji Przedsiębiorczości za projekt "Przekształcenie obszarów zdegradowanych w nowoczesny ośrodek przemysłu i innowacji regionu bielskiego".

Część sesji poświęconą ochronie środowiska rozpoczął przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu Jacek Staszek, który zaakcentował znaczenie edukacji ekologicznej i kształtowania postaw proekologicznych oraz rangę powiatowego konkursu, skierowanego do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt. "Człowiek a Środowisko". Wicestarosta Bielski Grzegorz Szetyński zwrócił uwagę na znaczenie integracji działań wielu podmiotów w zakresie ochrony środowiska i poinformował o pracach nad aktualizacją Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2017 - 2020, jak również o realizacji międzynarodowego programu monitoringu osuwisk, w którego realizację jest zaangażowane bielskie Starostwo Powiatowe.

Sebastian Sobczyński kierownik Delegatury w Bielsku-Białej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przedstawił radnym dane dotyczące jakości powietrza, jego zanieczyszczeń, w tym przekroczonymi wartościami ozonu, a także informacje na temat monitoringu hałasu pól elektromagnetycznych oraz ocenę obszarów chronionych. Natomiast Jarosław Rutkiewicz Powiatowy Inspektor Sanitarny zaprezentował obszerną informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu bielskiego. Informacja dotyczyła zachorowań na choroby zakaźne, kontroli punktów szczepień ochronnych, a także jakości wody pitnej, higieny pracy, stanu sanitarnego szkół i placówek oświatowych, obiektów wypoczynkowych, turystycznych i żywieniowych, basenów kąpielowych oraz próbek żywności i suplementów. Powiatowy Inspektor Sanitarny podsumowując swoje sprawozdanie podkreślił, że stan sanitarny w ubiegłym roku nie stanowił zagrożenia dla mieszkańców.

Członek Zarządu Powiatu Stanisław Pięta oraz pełnomocnik Zarządu ds. Oświaty Zofia Jonkisz omówili stan realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016. Informacja dotyczyła egzaminów maturalnych, zawodowych i gimnazjalnych, w szkołach prowadzonych przez Powiat Bielski.

Radni podjęli uchwały w następujących sprawach:
  • rocznego programu współpracy Powiatu Bielskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017;
  • ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 r.;
  • powierzenia Gminie Wilamowice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Wilamowice w 2017 roku;
  • powierzenia Gminie Wilamowice zadania dotyczącego zarządzania publicznymi drogami powiatowymi;
  • zmian w Uchwale Budżetowej na 2016 rok Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/19/132/15 z dnia 29 grudnia 2015 r. z późn.zm;
  • zmiany Uchwały Nr V/19/133/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn. zm.

Alina Macher

źródło: Powiat Bielski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.