czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 21 grudnia 2016
  • wyświetleń: 7950

Budżet gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2017 uchwalony!

We wtorek, 20 grudnia Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach uchwaliła budżet Gminy Czechowice-Dziedzice na rok 2017.

Reklama

rada miejska, Czechowice-Dziedzice, budżet, sesja
Sesja budżetowa - 20.12.2016 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Ustalono dochody budżetu gminy na rok 2017 w łącznej wysokości 163.600.349 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 161.965.874 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.634.475 zł.

Wydatki budżetu gminy na rok 2017 mają wynieść w sumie 165.952.806 zł, w tym wydatki bieżące - 150.373.643 zł i wydatki majątkowe - 15.579.163 zł. Wydatki bieżące obejmują m.in. wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń (67.635.342 zł), wydatki związane z realizacją zadań statutowych (42.454.736 zł), dotacje na zadania bieżące (8.836.446 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (29.833.415 zł), wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (413.704 zł), wydatki na obsługę długu publicznego (200.000 zł), wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w danym roku (1.000.000 zł).

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 2.352.457 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 1.000.000 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1.352.457 zł.

Ustalono przychody budżetu na rok 2017 w łącznej kwocie 7.000.000 zł, w tym kredyty w wysokości 1.000.000 zł, wolne środki w wysokości 6.000.000 zł. Rozchody budżetu ustalono w łącznej kwocie 4.647.543 zł, w tym pożyczki - 171.176 zł, kredyty - 4.476.367 zł.

Ustalono limity z tytułu zaciąganych kredytów - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.352.457 zł (w tym kredyty w wysokości 1.000.000 zł).

Utworzona została rezerwa ogólna budżetu w kwocie 500.000 zł oraz rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 498.408 zł (w tym rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 430.000 zł i rezerwa celowa na zadania jednostek pomocniczych 68.408 zł).

Największy udział dochodów gminy to dochody własne (103.085.531 zł, w tym udziały w PIT 44.301.103 zł i podatek od nieruchomości 34.200,00 zł), a największe wydatki w 2017 pójdą na oświatę i wychowanie (57.007.880 zł - w tym wydatki bieżące 55.332,880 zł i majątkowe 1.675,00 zł).

Za przyjęciem budżetu gminy głosowało 13 radnych (w całości - kluby radnych Nowa Inicjatywa, Aktywny Senior i Przyjazny Samorząd). Ośmiu radnych nie zagłosowało za budżetem - 7 wstrzymało się od głosu, a jeden zagłosował przeciwko (klub radnych Rodzina Prawo Wspólnota).

---

Najważniejszymi wydatkami inwestycyjnymi (majątkowymi) w 2017 roku są m.in. regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice (etap 2) - dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach (2.000.000 zł), przebudowa placu autobusowego w Czechowicach-Dziedzicach (350.000 zł jako planowany wkład własny, szacunkowy koszt inwestycji wraz z dofinansowaniem unijnym to ok. 1,6 mln zł) oraz szereg zadań na drogach gminnych i powiatowych, m.in. przebudowa drogi powiatowej ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach (drugi etap, dotacja dla powiatu 1.017.394 zł), budowa chodnika w ciągu ul. Legionów w Czechowicach-Dziedzicach (405.000 zł), projekt budowy zatoki autobusowej w ciągu ul. Szkolnej w Czechowicach-Dziedzicach (dotacja dla powiatu 37.000 zł), budowa chodnika przy ul. Drzymały (dotacja dla powiatu 25.000 zł), budowa chodnika przy ul. Szkolnej (dotacja dla powiatu 10.000 zł), budowa chodnika przy ul. Miliardowickiej (dotacja dla powiatu 17.000 zł), projekt chodnika przy ul. Ligockiej (dotacja dla powiatu 15.000 zł), budowa zatoki autobusowej przy ul. Ligockiej (dotacja dla powiatu 18.000 zł), projekt chodnika przy ul. Bielskiej (dotacja dla powiatu 15.000 zł), projekt budowy chodnika z miejscami postojowymi przy ul. Szkolnej (pomiędzy ul. Wyspiańskiego i ul. Krzanowskiego - dotacja 12.000 zł), budowa chodnika w ciągu ul. Korfantego w Zabrzegu (projekt, 21.000 zł), projekt budowy ul. Cichy Kącik w Czechowicach-Dziedzicach (30.000 zł), projekt przebudowy ul. Ozaista w Zabrzegu (24.000 zł), budowa łącznika drogi gminnej ul. Świerkowickiej z drogą powiatową ul. Lipowską w Czechowicach-Dziedzicach (600.000 zł), projekt przebudowy ul. Falistej i budowy łącznika pomiędzy ulicami Falistą i Łukową oraz przebudowa odcinka kolektora deszczowego (70.000 zł), przebudowa ul. Jasnej (cz. 2, 45.000 zł), budowa drogi od ul. Topolowej do Osiedla przy ul. Bocznej (500.000 zł), projekt przebudowy odcinka ul. Gazdy w Zabrzegu oraz zagospodarowania komunikacyjnego przyległego terenu (40.000 zł), budowa chodnika w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Ligocie (300.000 zł), przebudowa przepustu na Potoku Czechowickim w ciągu ul. Chałupniczej w Czechowicach-Dziedzicach (500.000 zł), wykonanie nakładki na ul. Brzechwy (15.000 zł), przebudowa miejsc postojowych w ciągu ul. Strażackiej (projekt, 2.000 zł), przebudowa ul. Karłowicza (projekt, 2.000 zł), nakładka asfaltowa ul. Łąkowej i Gazdy (5.000 zł), przebudowa ul. Asnyka (projekt, 23.247 zł), projekt budowy drogi od ul. Topolowej do stawu "Kopalniok" (etap II, 19.737 zł), budowa odcinka ul. Lisiej w Zabrzegu (125.000 zł), budowa ul. Szafirowej w Bronowie (45.000 zł), przebudowa ul. Kopaniny w Bronowie (projekt, 50.000 zł), przebudowa Placu Wolności (250.000 zł), przebudowa chodnika od ul. Królowej Jadwigi do Kolonii (20.000 zł), budowa parkingu na łączniku ul. Górniczej (5.000 zł), wykonanie odwodnienia na odcinku ulicy Do Gajówki (6.000 zł), przebudowa układu komunikacyjnego pomiędzy ul. Hugona Kołłątaja i Stefana Żeromskiego (250.000 zł), projekt budowy kładki pieszo-rowerowej na rzece Iłownica i odcinka ścieżki rowerowej w Czechowicach-Dziedzicach (120.000 zł).

W ramach oświaty i wychowania zrealizowane mają zostać m.in. projekt rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bronowie (34.000 zł), projekt sali gimnastycznej wraz z częściową rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach (100.000 zł), budowa chodnika przy Szkole Podstawowej Nr 4 (6.500 zł), wykonanie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną w Szkole Podstawowej Nr 3 (8.000 zł), zakup piłkochwytów do Szkoły Podstawowej Nr 3 (6.000 zł), wykonanie projektu terenu sportowego przy SP Nr 2 w Ligocie (7.500 zł), zakup traktorko-kosiarki dla Zespołu Szkół w Ligocie (10.000 zł), kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (etap I, cz. 2 - termomodernizacja Przedszkola Publicznego Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach, 761.000 zł), opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Przedszkola Publicznego Nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach (50.000 zł), budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym Nr 8 (5.000 zł), zakup traktorko-kosiarki dla Przedszkola Publicznego w Ligocie (13.000 zł), opracowanie dokumentacji technicznej oraz audytu na termomodernizację Gimnazjum Publicznego Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach (50.000 zł), wykonanie adaptacji pomieszczeń na czterooddziałowe przedszkole w Gimnazjum Publicznym Nr 1 (624.000 zł).

W ramach kultury fizycznej zaplanowano m.in. - w ramach kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - termomodernizację budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów 145 (etap I cz. 3 -1.168.000 zł), budowę zaplecza przy boisku przy ul. Woleńskiej (500.000 zł), wykonanie placu zabaw na terenie MOSiR-u (25.000 zł), budowę podstawy pod wiatę grillową (30.875 zł), zakup traktorka (5.709 zł) oraz przygotowanie terenu pod dalsze inwestycje przy ul. Woleńskiej (10.000 zł).

W ramach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano m.in. wydatki na budowę Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach (etap I - dotacja, 1.000.000 zł), Pomnik Wolności w Czechowicach-Dziedzicach (100.000 zł) oraz Pomnik Pomordowanych Więźniów podobozu Czemcha w Czechowicach-Dziedzicach (projekt architektoniczno-budowlany, 30.000 zł)

W ramach pomocy społecznej wykonana ma zostać termomodernizacja z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. Łukasiewicza 4 w Czechowicach-Dziedzicach (96.000 zł).

Inne wydatki majątkowe to m.in. - realizowane w ramach zadań z gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - aktualizacja dokumentacji niezbędnej do przygotowania przetargu na budowę ścieżki pieszo-rowerowej między ul. Bestwińską i ul. Falistą (1.000 zł), utrzymanie zieleni w miastach i gminach (200.000 zł), zagospodarowanie terenu przy ul. Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach (200.000 zł), budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Czechowicach-Dziedzicach (750.000 zł), opracowanie koncepcji zagospodarowania oraz remont Parku Miejskiego (11.193 zł) i rozbudowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego przy ul. Sienkiewicza w Czechowicach-Dziedzicach (25.000 zł).

Na inwestycje w ramach oświetlenia ulic, placów i dróg zaplanowano na rok 2017 kwotę 195.717 zł, w tym m.in. zaplanowano takie zadania, jak efektywne oświetlenie miejskie w Czechowicach-Dziedzicach (152.941 zł), dobudowa lampy przy ul. Węglowej (1.500 zł), projekt oświetlenia na ul. Radosnej (4.000 zł), zabudowa lampy oświetleniowej na ul. Dębowej (1.600 zł), projekt oświetlenia chodnika łączącego ul. Bestwińską z ul. Legionów (4.000 zł), projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Żurawiej (2.500 zł), projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Pawiej (1.800 zł), projekt oświetlenia okolicy mostku przy ul. Lipowskiej (3.000 zł), projekt oświetlenia ul. Kruczej od przepompowni do końca (4.000 zł), projekt i wykonanie oświetlenia ul. Stawowej (4.000 zł), wykonanie oświetlenia ul. Podrajskiej (15.000 zł), oświetlenie chodnika prowadzącego na plac sportowo-rekreacyjny (1.376 zł).

W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w 2017 roku ma zostać wykonana kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Czechowicach-Dziedzicach z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (etap I, cz. 1 - termomodernizacja budynku OSP w Zabrzegu, 824.000 zł; etap II - termomodernizacja budynku OSP Dziedzice, 110.000 zł). Zaplanowana jest również modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu w gminie (120.000 zł) oraz wykonanie monitoringu Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Bronowie wraz z obiektem straży pożarnej (30.875 zł). W zakresie zarządzania kryzysowego ma powstać m.in. projekt urządzeń przeciwpowodziowych w zlewni rowu do ul. Wodnej (zlewnia rowu R-D, 350.000 zł), planuje się również wykonanie zbiornika retencyjnego w zlewni ulic Weneckiej i Piasta (dokumentacja projektowa, 75.000 zł), wykonanie urządzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni Potoku Czechowickiego i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach-Dziedzicach (dokumentacja projektowa i wykonanie robót 200.000 zł, nadzór autorski 3.690 zł), wykonanie schodów skarpowych i montaż łat wodowskazowych w rejonie przepustu wałowego do rzeki Wisły (projekt i wykonanie, 28.000 zł), przebudowę ubezpieczenia cieku Lipowiec na terenie MOSiR-u (odkrycie ok. 50 mb odcinka cieku i wykonanie ubezpieczeniowego rowu otwartego w miejsce zarurowania, 40.000 zł), opracowanie analizy technicznych możliwości wykonania zastawki na rowie R-E w Ligocie (zabezpieczenie przed cofaniem się wody z Młynówki międzyrzecko-ligockiej na przyległe tereny (30.000 zł) oraz przebudowę śluzy wałowej odprowadzającej wodę deszczową ze zlewni ul. Wodnej do rzeki Wapienicy (projekt i wykonanie, 170.000 zł).

Pozostałe wydatki majątkowe dotyczą m.in. działalności usługowej i gospodarki mieszkaniowej i obejmują projekt odwodnienia starej części cmentarza komunalnego przy ul. Kopernika w Czechowicach-Dziedzicach (30.000 zł) oraz regulację stanów prawnych gruntów zajętych na cele publiczne według podjętych uchwał (200.726 zł). W zakresie administracji sfinansowane z budżetu zostaną m.in. zadanie dotyczące podniesienia jakości, dostępności oraz zwiększenia wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych w subregionie południowym województwa śląskiego (422.000 zł), a także zakup sprzętu do nagłośnienia, rejestrowania, głosowania na salę obrad Rady Miejskiej (37.000 zł), wdrożenie środowiska domenowego (60.000 zł) i zakup sprzętu komputerowego (35.000 zł).

Część wymienionych zadań zostanie wykonanych w formie przekazania dotacji dla powiatu (przy zadaniach na drogach powiatowych), część jest wpisana do wieloletniej prognozy finansowej (w tych przypadkach wymienione wyżej kwoty stanowią wydatki na część danego zadania realizowaną tylko w 2017 roku), a część jest zaplanowana do realizacji z udziałem środków zewnętrznych (w tych przypadkach wymienione wyżej kwoty stanowią wydatki na sfinansowanie wkładu własnego gminy, w 2017 roku).

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.