czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 13 czerwca 2006
  • wyświetleń: 1170

Konkurs Fotografii Ojczystej

Reklama

Interesujesz się fotografią, chcesz pokazać co potrafisz... W takim razie I Ogólnopolski Konkurs Fotografii Ojczystej 2006 jest dla Ciebie. Zatytułowany został „Między Niebem Między Ziemią”.

Głównym motywem prac powinien być krajobraz. Każdy z uczestników może zaprezentować w konkursie 3 prace. Czasu jest jeszcze sporo, termin nadsyłania prac mija 31 października. Poniżej znajdziecie pełny regulamin konkursu.

A.O. / czecho.pl

Regulamin konkursu

Przepisy ogólne

1.1.Organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Ojczystej – „Między niebem
między ziemią” jest Burmistrz Miasta, Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach oraz Formacja Fotograficzna „LANDSKAPIŚCI”.

1.2.Celem Konkursu jest promocja ojczystej fotografii krajobrazowej, a także przedstawienie i popularyzacja piękna naszego kraju. Tematyka i technika wykonania zdjęć jest dowolna. Głównym motywem zdjęcia winien być krajobrazu.

1.3.Konkurs ma charakter otwarty, udział w nim może brać każdy, kto zajmuje się fotografią amatorsko lub profesjonalnie, za wyjątkiem pracowników Organizatora i członków Jury oraz ich najbliższych rodzin.

1.4.Organizator ustala opłatę za udział w konkursie w wysokości 20 PLN (bez względu
na ilość nadesłanych prac), w ramach opłaty organizator zapewnia zwrot prac drogą pocztową oraz katalog w formie płyty CD, opłatę należy uiścić na podane niżej konto MDK
w Czechowicach-Dziedzicach do dnia 15.10.2006 r.

1.5.Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych
w niniejszym regulaminie.

Przepisy dotyczące prac

I.1.Każdy uczestnik może nadesłać max. 3 prace (albo 1 zestaw złożony z 3 zdjęć).

I.2.Fotografie należy nadsyłać na Konkurs jako przesyłkę pocztową lub przesyłkę kurierską (na koszt nadsyłającego).

I.3.Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie prac o niskiej jakości technicznej oraz nie spełniających warunków niniejszego regulaminu.

I.4.Fotografie należy nadsyłać w formacie min. 20cmx30cm, max. 30cmx45cm na papierze fotograficznym (czarno-białe lub kolorowe).

I.5.Każda praca powinna zostać oznaczona godłem autora na odwrocie oraz opisem (tytułem) zdjęcia, datą i miejscem jego wykonania. Na pracach nie należy umieszczać żadnych innych danych.

I.6.Do dużej koperty (zaadresowanej na: Miejski Dom Kultury w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Niepodległości 42, 43-502 Czechowice-Dziedzice z dopiskiem: KONKURS FOTOGRAFII OJCZYSTEJ 2006) należy włożyć oznaczoną pracę (prace) oraz drugą, zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem, która zawierać będzie w środku wypełnioną kartę zgłoszenia (dostępną pod adresem http://www.landskapisci.com/konkurs).

I.7.Osoby niepełnoletnie dołączają w zaklejonej kopercie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w Konkursie. Jednocześnie rodzice lub opiekunowie podpisują, wraz z biorącym udział w Konkursie, kartę zgłoszenia.

I.8.Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

I.9.Organizator nie zwraca prac nagrodzonych, które przechodzą na własność organizatora. W związku z powstaniem Narodowej Fototeki Fotografii Ojczystej Organizator zwraca się z prośbą do uczestników Konkursu o dobrowolne, nieodpłatne przekazanie minimum jednej pracy na ten cel.

II.Terminarz

II.1.Termin nadsyłania prac mija 31 października 2006 roku.

II.2.Fotografie wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

II.3.Organizator powołuje Jury Konkursu (Jury) w składzie:
II.3.1.art. fot. Mieczysław Wielomski – przewodniczący;
II.3.2.art. fot. Mariusz Wideryński – Prezes ZG ZPAF;
II.3.3.Marek Kwaśny – v-ce burmistrz Czechowic-Dziedzic.

II.4.Obrady Jury odbędą 17 listopada 2006 roku. Decyzja Jury
jest ostateczna i nie podlega weryfikacji. Jury zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

II.5.Uczestnicy Konkursu o wynikach zostaną powiadomieni przez organizatora pocztę e-mailową do 30 listopada 2006 roku.

II.6.Wyniki Konkursu zostaną podane na stronie internetowej Konkursu. Uroczyste rozdanie nagród, wraz z wernisażem wystawy pokonkursowej oraz spotkanie nagrodzonych osób z organizatorami i władzami miasta odbędzie się 16.12.2006r o godz. 1800 w Galerii MDK Czechowice-Dziedzice.

Nagrody i wyróżnienia

4.1Prace każdego uczestnika (min. 1 praca) zostaną umieszczone na wystawi
pokonkursowej, której wernisaż odbędzie się w ZST w dniu 16 grudnia 2006 r.

4.2Organizator przewiduje pulę nagród w wysokości 6.000 zł + nagrody sponsorowane.

4.3Przewidywane są także nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik dodatkowo otrzyma
zaproszenie na wernisaż wystawy pokonkursowej z katalogiem oraz pamiątkowy dyplom.

4.4Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród pieniężnych, wymienionych powyżej.

Wykorzystanie prac nagrodzonych i wyróżnionych

4.5Organizator uzyskuje prawo do umieszczania nadesłanych na Konkurs prac (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na stronie miejskiego portalu internetowego (http://www.mdk-cz-dz.com.pl) oraz w lokalnej prasie, a także do wielokrotnej ekspozycji prac nadesłanych na Konkurs w Galerii MDK Czechowice-Dziedzice.

4.6Organizator uzyskuje prawo do wielokrotnego umieszczania prac nadesłanych
na Konkurs (oznaczonych imieniem i nazwiskiem autora) na wydawanych przez siebie materiałach promocyjnych.

4.7Uprawnienia, o których mowa powyżej w pkt. 5.1. i 5.2., przysługują Organizatorowi nieodpłatnie, na podstawie oświadczeń złożonych przez autorów zdjęć, zawartych
w karcie zgłoszenia do tego Konkursu.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.