Reklama

Wiadomości

  • 18 października 2017
  • wyświetleń: 7651

Kopalnia chce rozmawiać z gminami. Powstał zespół porozumiewawczy

W lipcu 2017 roku decyzją Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach został powołany specjalny zespół porozumiewawczy, który ma poprawić dialog z samorządami, na terenie których prowadzona jest eksploatacja węgla.

Zwycięzcy aukcji WOŚP zjechali do ściany w kopalni PG Silesia - 15.03.2017
Kopalnia PG Silesia · fot. czecho.pl


Do uczestnictwa w posiedzeniach, obok Przedsiębiorcy i Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, zostali powołani przedstawiciele terytorialnych władz samorządowych wszystkich 6 gmin, pod którymi kopalnia prowadzi eksploatację - Goczałkowice-Zdrój, Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Pszczyna, Miedźna i Wilamowice. Do udziału w spotkaniach zespołu zostali zaproszeni także przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Głównym celem pracy zespołu jest koordynacja działań przedsiębiorcy prowadzącego działalność górniczą z oczekiwaniami władz samorządowych, w świetle obowiązujących przepisów prawa. Tematami poruszanymi podczas prac zespołu będą między innymi kwestie: projektowanej przez PG Silesia eksploatacji górniczej oraz prognozowanych wielkości deformacji terenu górniczego, projektowanie i realizacja prac profilaktycznych oraz zabezpieczających, ze szczególną dbałością o zachowanie bezpieczeństwa bogactw naturalnych Uzdrowiska Goczałkowice - Zdój, którymi są złoże torfu leczniczego borowina i lecznicze solanki, oraz usuwanie szkód powstałych na skutek prowadzonej eksploatacji, zachowanie bezpieczeństwa powszechnego terenów objętych wpływami eksploatacji, w tym bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Zwycięzcy aukcji WOŚP zjechali do ściany w kopalni PG Silesia - 15.03.2017
Kopalnia PG Silesia · fot. czecho.pl


- PG Silesia od początku swojej działalności szczególną uwagę skupiła na współpracy i dialogu z lokalnymi samorządami. Nasza firma jest świadoma faktu, że jej działalność wywiera wpływ na środowisko, dlatego też nieustannie podejmujemy działania mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom eksploatacji. Stawiamy przede wszystkim na dialog, będącym przecież przejawem wyższego poziomu współpracy. Należy jednak podkreślić, że wymaga on zaangażowania dwóch stron. Tylko taki dialog, który oparty jest na podstawowych zasadach komunikacji, może przynieść wymierne korzyści dla każdego jego uczestnika. Stąd też pomysł powołania zespołu porozumiewawczego. Głęboko wierzymy w to, że dzięki tej inicjatywie uda nam się poznać wzajemne oczekiwania, uwarunkowania, a także wypracować optymalny model funkcjonowania, który będzie akceptowany przez wszystkie strony - powiedział Michal Heřman, Prezes Zarządu PG SILESIA.

Zarówno teraz jak i w 2013 roku, kiedy po raz pierwszy proponowano powołanie Zespołu Porozumiewawczego, Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój pani Gabriela Placha, odmówiła brania udziału w jego spotkaniach. Mimo nieobecności przedstawicieli władz gminy Goczałkowice-Zdrój, z uwagi na wagę spraw wynikających z działalności kopalni, kwestie dotyczące gminy Goczałkowice-Zdrój będą przedmiotem posiedzenia zespołu.

Zwycięzcy aukcji WOŚP zjechali do ściany w kopalni PG Silesia - 15.03.2017
Kopalnia PG Silesia · fot. czecho.pl


PG Silesia realizuje warunki dotyczące bezpieczeństwa powszechnego i ochrony środowiska zapisane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Uczestnicząc w sesjach rady gmin oraz zebraniach z mieszkańcami gmin, PG Silesia na bieżąco informuje o działaniach prowadzonych przez kopalnię w zakresie ochrony środowiska oraz minimalizowania odczuwalności wpływu eksploatacji na powierzchnię.

W prognozowanym zasięgu wpływów, prowadzona jest profilaktyka budowlana, polegająca na zabezpieczaniu budynków przed wpływami eksploatacji górniczej oraz realizowane są naprawy szkód powstałych pod wpływem działalności górniczej jak również zwracane są koszty dodatkowych zabezpieczeń dla nowo realizowanych obiektów. Prace prowadzone są w trybie planowych remontów oraz w trybie awaryjnym tj. poprzez doraźne prace naprawcze dla usunięcia utrudnień w funkcjonowaniu obiektów i urządzeń.

Zwycięzcy aukcji WOŚP zjechali do ściany w kopalni PG Silesia - 15.03.2017
Kopalnia PG Silesia · fot. czecho.pl


Roboty budowlane prowadzone są na podstawie porozumienia, po szczegółowym uzgodnieniu warunków napraw, w zakresie własnym na koszt przedsiębiorcy lub przez firmy remontowe, z którymi PG Silesia podpisało umowy. W okresie 7-letniego okresu działalności PG Silesia nie zanotowano skarg mieszkańców dotyczących braku napraw szkód, wszelkie kwestie są rozwiązywane w drodze indywidualnych negocjacji, w oparciu o zapisy ustawy prawa geologicznego i górniczego, ze zrozumieniem odczuć mieszkańców, dotkniętych skutkami prowadzonej eksploatacji górniczej.

- Zespół Porozumiewawczy dla terenów objętych wpływami eksploatacji górniczej PG SILESIA jest czwartym powołanym przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, a już osiemnastym działającym na terenie naszego kraju. Historia powstania zespołów porozumiewawczych związana jest ściśle z działalnością licznych Komisji Koordynujących, które w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku były miejscem podejmowanie ważnych decyzji dotyczących eksploatacji pod miastami aglomeracji śląskiej lub ważnymi obiektami dla których ochrony wyznaczano filary ochronne. Wejście w życie nowych regulacji prawnych oraz likwidacja zakładów górniczych związana z koniecznością restrukturyzacji górnictwa spowodowały, że na początku lat 90-tych działalność komisji uległa wygaszeniu. Mimo tego, w pamięci uczestników tych spotkań pozostały wypracowane latami i sprawdzone w praktyce formy wspólnego rozwiązywania problemów, a także wzajemne relacje i zaufanie uczestniczących w komisjach stron. Dlatego też, już w 1995 roku powstają zespoły porozumiewawcze dla miasta Knurowa oraz gminy Gierałtowice, które w tym roku spotkają się po raz 45. Historia tych spotkań - udokumentowana w protokołach - pokazuje różne oblicza współpracy między samorządem a przedsiębiorcą, jednak najważniejsze wartości to: bezpośrednia wymiana informacji i poglądów oraz szybka weryfikacja problemów. Powołanie Zespołu dla oceny wpływów eksploatacji PG SILESIA uważam za bardzo trafną inicjatywę, a uczestnikom życzę wielu korzyści w udziału w takim gremium - podsumował wiceprezes WUG, Piotr Wojtacha.

ab / czecho.pl

źródło: PG Silesia

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "kopalnia Silesia" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

kopalnia Silesia

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "kopalnia Silesia" podaj