Wiadomości

  • 2 marca 2018
  • wyświetleń: 3173

Mieszkaniec pyta burmistrza o kanalizację w Ligocie

Po jednym z zebrań mieszkaniec ulicy Śródrzecznej z Ligoty wystosował do burmistrza Mariana Błachuta zapytanie ws. budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwie i kryteriów ustalania obszaru inwestycji. Jak napisał w korespondencji, przedsięwzięcie nie obejmuje jego posesji.

- Z dużą satysfakcją wysłuchałem wystąpień Pana Burmistrza oraz Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa realizującego inwestycję. Cieszę się, że etap pierwszy tego przedsięwzięcia rozpocznie się już w tym roku. Nie obejmie on jednak mojej posesji, zlokalizowanej przy ulicy Śródrzecznej. Powodem jest zbyt mała w tym rejonie sołectwa liczba ludności na kilometr kwadratowy - napisał mieszkaniec do burmistrza Czechowic-Dziedzic.

Dopisał, iż kolejny etap, obejmujący już całą ulicę Śródrzeczną, przewidziany jest w bliżej nieokreślonej przyszłości, po roku 2022, bez nadziei na skorzystanie z jakiejkolwiek dotacji. - Jakie są i były kryteria wyznaczenia granic obszaru z odpowiednim zagęszczeniem? - dopytuje mieszkaniec. - Czy objęcie granicami obszaru przeznaczonego do skanalizowania całej ulicy Śródrzecznej obniżyłoby zagęszczenie ludności w centrum Ligoty i uniemożliwiłoby uzyskanie dotacji?

Mieszkaniec Ligoty zasugerował, że lepiej byłoby ująć we wniosku konieczność kosztownego "przejścia przez rzekę Jasienica" i sfinansować go przy pomocy dotacji. - Potem już tego nie zrobimy, tłumacząc, że to zbyt kosztowne - obawia się.

Na zapytanie odpowiedział Marian Błachut. - Obszar objęty budową kanalizacji sanitarnej, tzw. obszar aglomeracji - wyznacza się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz. U. 2014 poz. 995), dla której wskaźnik koncentracji wynosi 120 Mk/km. Wskaźnik ten - czyli liczba mieszkańców przypadająca na 1 km budowanej sieci - jest decydującym kryterium przy wyznaczaniu obszaru aglomeracji - wyjaśnia burmistrz.

Marian Błachut tłumaczy, że z uwagi na fakt, iż przedmiotowy teren ulicy Śródrzecznej nie spełnia tego kryterium - znajduje się poza granicami aglomeracji - nie można pozyskać środków unijnych na finansowanie budowy kanalizacji sanitarnej. - Jakakolwiek próba zmiany tego obszaru nie wpłynie na poprawę sytuacji, bo liczy się docelowa liczba faktycznie podłączonych mieszkańców, czyli tzw. współczynnik koncentracji.

W odpowiedzi czytamy, że dla obszaru Ligoty Centrum wystąpiono z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie tej inwestycji i uzyskano promesę ze środków tego funduszu. - Pomimo tego, że środki finansowe na budowę kanalizacji w Ligocie nie będą pochodzić z UE, a ze środków WFOŚiGW, to i tak obowiązuje nas przy realizacji tego zadania osiągnięcie tzw. "efektu ekologicznego", czyli włączenie do kanalizacji sanitarnej części obszaru gminy nieobjętego dotąd kanalizacją sanitarną odprowadzającą ścieki do oczyszczalni, w celu ich technologicznego przywrócenia do wymaganej normą czystości wody odprowadzanej do rzeki - opisuje sytuację burmistrz.

- Budowanie zgodnie z Pana propozycją - za pieniądze z WFOŚiGW - tzw. cyt. "przejścia przez rzekę Jasienica", bez włączenia do całego istniejącego systemu kanalizacji połączonego z oczyszczalnią - nie zapewniłoby osiągnięcia wymaganego efektu ekologicznego. W całym tym podejściu musimy kierować się stawianymi wymaganiami i konsekwentnie realizowanymi etapami dobudowywania kolejnych odcinków sieci kanalizacji, zapewniając tym samym ciągłość wymaganego procesu oczyszczania. Liczę na przyjęcie przez Pana tych wyjaśnień za słuszne - zakończył odpowiedź Marian Błachut.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.