Wiadomości

  • 12 marca 2018
  • wyświetleń: 7399

W naszym mieście powstanie Centrum Edukacji Ekologicznej

"Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego" to zadanie, w ramach którego przewidziano inwestycje przyczyniające się do zatrzymania degradacji cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt mających swoje siedliska w dolinie Potoku Czechowickiego.

czechowice, centrum, lotnicze
Czechowice-Dziedzice z lotu ptaka · fot. czecho.pl


Realizacja przedsięwzięcia powinna się rozpocząć jeszcze w tym roku i będzie trwała przez najbliższe 2 lata. Całościowo inwestycja kosztować będzie przeszło 18 milionów złotych. Większość tej kwoty - aż 14 milionów złotych - nie obciąży jednak gminnego budżetu, gdyż zostanie sfinansowana z Regionalnego Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Doskonała dla Czechowic-Dziedzic wiadomość nadeszła z Urzędu Marszałkowskiego pod koniec lutego. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów, zawierających wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w ramach naboru nr RPSL.05.04.03-IZ.01-24-166/17 dla poddziałania 5.4.3 Ochrona bioróżnorodności biologicznej - tryb pozakonkursowy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Na liście zakwalifikowanych do dofinansowania projektów znalazło się "Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem Potoku Czechowickiego". Aktualnie projekt trafił do Referatu Kontraktacji i Realizacji Projektów, gdzie przygotowana zostanie umowa o dofinansowanie realizacji projektu.

W ramach projektu przewidziano następujące prace:
  • Zagospodarowanie Potoku Czechowickiego, polegające na utworzeniu systemu oznakowanych ścieżek pieszych, chroniących obszar cenny przyrodniczo przed zniszczeniem. Obecnie Potok Czechowicki stanowi ujście dla wód deszczowych i roztopowych. Potok w górnej części przepływa przez 3 stawy hodowlane, natomiast flora terenu, wraz z florą zbiorników, liczy 261 gatunków roślin naczyniowych. Projektem objętych zostanie 10 siedlisk cennych przyrodniczo. Obecnie siedliska te są zaniedbane, występują na nich liczne gatunki obce dla rodzimej fauny i flory, które należy usunąć.
  • Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej, wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną. W Czechowicach-Dziedzicach brak jest podmiotu, który kompleksowo działałby na rzecz promocji bioróżnorodności oraz prowadził szeroko zakrojone działania promocyjno-edukacje związane z tą problematyką. Celem projektu w tym zakresie jest stworzenie właśnie takiego ośrodka, który będzie mógł realizować zadania, związane z edukacją ekologiczną oraz promocją bogactwa przyrodniczego gminy.
  • Przyrodnicze zagospodarowanie terenu oraz wytyczeniu tras pieszo-przyrodniczych. Dolina Potoku Czechowickiego jest niewątpliwie miejscem atrakcyjnym zarówno dla spacerowiczów jak i biegaczy czy amatorów rowerowej turystyki, dlatego należy uporządkować ten ruch i skanalizować go na ścieżkach, co ochroni cenne przyrodniczo obszary przed "zadeptywaniem".


Całość inwestycji przyczyni się do ochrony bioróżnorodności mającej swoje siedliska w dolinie Potoku Czechowickiego, w szczególności przywrócenia właściwego stanu siedlisk przyrodniczych. Projekt zawiera rozwiązania typowe dla rozwoju turystyki zrównoważonej, rozumianej jako każda forma rozwoju turystycznego, zarządzania i aktywności turystycznej, która podtrzymuje ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność terenów, a także zachowanie dla przyszłych pokoleń w niezmienionym stanie zasobów naturalnych i kulturowych objętych projektem obszarów.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.