Wiadomości

  • 3 czerwca 2018
  • wyświetleń: 8078

Nauczyciele z Gimnazjum nr 2 podnosili kwalifikacje językowe

Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Janusza Kusocińskiego w Czechowicach-Dziedzicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zrealizowało projekt, który był dofinansowany z Funduszy Europejskich. Jego tematem było: "Wsparcie edukacyjne nauczycieli w celu kształcenia językowego i podniesienia wymiaru europejskiego szkoły". Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wyniosło 7675 euro.

Projekt POWER w Gimnazjum Publicznym nr 2 · fot. Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Janusza Kusocińskiego


Sytuacja społeczno-polityczna na początku XXI wieku uległa znaczącym zmianom. Konflikty zbrojne we wschodniej części świata spowodowały ogromną migrację tamtejszej ludności na tereny Europy. Skomplikowało to bardzo sytuację ekonomiczną wielu krajów. Imigranci nie znali bowiem języka, ani kultury krajów, do których przybyli. Utrudniało to życie nie tylko im, ale również rdzennym mieszkańcom krajów. Stąd pomysł, by wyjść naprzeciwko problemowi.

Okazało się, że nie tylko do wysoko rozwiniętych krajów i wielkich aglomeracji zaczęła napływać uchodźcy, ale również i naszego kraju, a nawet miejscowości. W czechowickich szkołach zaczęli pojawiać się imigranci. Ponadto, w środowisku uczniowskim wyłoniła się grupa eurosierot, czyli dzieci, których rodzice w wyniku komplikacji ekonomicznych wyjechali w celach zarobkowych do innych krajów, pozostawiając swe pociechy pod opieką rodziny lub zaprzyjaźnionych osób. Dlatego przed nauczycielami zostało postawione nowe wyzwanie.

Projekt POWER w Gimnazjum Publicznym nr 2
Projekt POWER w Gimnazjum Publicznym nr 2 · fot. Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Janusza Kusocińskiego


W Gimnazjum Publicznym nr 2 znalazła się grupa zainteresowanych tym problem osób. Zrealizowały one projekt "Mobilność kadry edukacji szkolnej". Był on realizowany w latach 2016-2018, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Zadanie to było sfinansowane w 100% ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem było nabycie kompetencji językowych i zawodowych przez nauczycieli, dzięki udziałowi w zagranicznej mobilności.

W oparciu o Europejski Plan Rozwoju Szkoły opracowany został cel projektu, który obejmował dwa obszary, sferę kadry nauczycielskiej i ucznia. Sfera kadry zakładała:
1. Podniesienie kwalifikacji językowych w celu nawiązania współpracy z partnerami zagranicznymi.
2. Poszerzenie warsztatu pracy, poprzez nowe metody, doświadczenia i innowacje edukacyjne.
3. Posługiwanie się fachową nomenklaturą w odniesieniu do określonych dyscyplin sportowych.
4. Nabywanie umiejętności swobodnego porozumienia się z partnerami zagranicznymi w trakcie wyjazdów (szkolenia, konferencje, wycieczki, projekty).
5. Podniesienie umiejętności językowych nauczycieli w celu kontynuowania projektów międzynarodowych i prowadzenia w ich ramach ciekawych zajęć lekcyjnych z uczniami polskimi i zagranicznymi.
6. Przygotowanie nauczycieli do współpracy i wymiany doświadczeń (korzystanie z platformy eTwinning).
7. Nabycie umiejętności zapobiegania zjawisku patologii społecznej wśród młodzieży, poprzez kształcenie ich umiejętności podstawowych, dbanie o ich sukcesy, pomoc w budowaniu poczucia własnej wartości i integracje z rówieśnikami.

Sfera ucznia obejmowała:
1. Stworzenie nowych, atrakcyjnych dla wychowanków metod nauczania w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach, bazujących na dostępnych narzędziach internetowych.
2. Usprawnienia umiejętności językowych na lekcjach wychowania fizycznego.
3. Wzmacnianie mocnych cech charakteru i rozwój asertywności, empatii i pewności siebie.
4. Przygotowywanie uczniów do nawiązywania kontaktów z ludźmi z zagranicy i pracy w Unii Europejskiej.

Projekt POWER w Gimnazjum Publicznym nr 2
Projekt POWER w Gimnazjum Publicznym nr 2 · fot. Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Janusza Kusocińskiego


W ciągu dwuletnich działań osiągnięto ciekawe rezultaty w sferze nauczyciela. Podniesione zostały kwalifikacje językowe poprzez: kurs języka angielskiego przygotowujący do wyjazdu w ramach projektu oraz podczas pobytu w Irlandii, jako efekt posługiwania się językiem angielskim w komunikacji z innymi uczestnikami kursu i podczas samej mobilności w Alpha College w Dublinie. Warsztat pracy poszerzyli niewątpliwie wszyscy uczestnicy. Wzrosła, u każdego nauczyciela biorącego udział w mobilności, znajomość języka angielskiego, która pozwoliła zapoznać się, np. nauczycielom z wychowania fizycznego ze specjalistyczną terminologią sportową, a nauczycielce z języka polskiego operować słownictwem( równie specjalistycznym) z zakresu swojego przedmiotu. Dzięki podniesieniu kompetencji językowych w/w nauczyciele mogli przeprowadzić, w oparciu o język angielski, lekcje otwarte w nauczanym przedmiocie. Uczestnicy projektu nabyli umiejętności, które stanowią solidny fundament do łatwiejszego porozumienia się w przyszłości z potencjalnymi partnerami zagranicznymi. Będą mogli wykorzystać także swoje doświadczenia do realizacji kolejnych projektów.

W sferze ucznia: uczniowie zostali zapoznani ze słownictwem sportowym z różnych dyscyplin, co przyczyniło się do uatrakcyjnienia lekcji, a z drugiej strony przyswajania przez młodzież słownictwa z języka angielskiego. Poprzez to działanie, uczniowie, którzy mają problemy z nauką, mogli poczuć się pewniej, wykorzystując swoje silne strony z zakresu sprawności fizycznej i odwrotnie, czyli uczniowie o ograniczonej sprawności fizycznej mogli pokazać swoje mocne strony, takie jak: szybkie przyswajanie wiedzy i pewność siebie. Zdobyta wiedza i uzyskane doświadczenie stanowią mocny atut naszej szkoły w rozwiązywaniu zasygnalizowanych we wstępie problemów.

Irena Danielczyk - koordynator projektu
Monika Ryrych - koordynator językowy
Halina Krupnik
Beata Adamek
Łukasz Stawowski

Gimnazjum Publiczne nr 2

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.