czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 22 czerwca 2018
  • wyświetleń: 2266

Jednogłośne absolutorium dla zarządu Powiatu Bielskiego

Podczas czwartkowej Sesji Rady Powiatu w Bielsku-Białej podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej za 2017 rok poprzedzone zostało przedstawieniem pozytywnego wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2017.

Jednogłośne absolutorium dla zarządu Powiatu Bielskiego - 21.06.2018 · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Zaprezentowana została także pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku-Białej.

W dalszej części zaprezentowane zostały stanowiska Klubów Radnych w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2017 rok. Wszystkie stanowiska zawierały aprobatę dla udzielenia absolutorium.

Podczas głosowania wszyscy radni jednogłośnie opowiedzieli się za udzieleniem absolutorium za 2017 rok.

Podjęto także uchwał w następujących sprawach: zmiany uchwały nr IV/54/397/14 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie podziału powiatu bielskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Bielsku-Białej; wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Bielskiego, położonej w Bielsku-Białej, Statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Bielski, a niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, zmiany uchwały nr V/50/315/18 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Bielskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Bielsku - Białej Nr V/49/305/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami, zmiany Uchwały Nr V/49/306/17 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Bielskiego z późn.zm.

Podczas Sesji Rady Powiatu w Bielsku-Białej radni rozpatrzyli i przyjęli także sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2017 rok.

Jarosław Jesionka, źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.