Wiadomości

  • 16 sierpnia 2018
  • wyświetleń: 8059

Jest umowa na budowę kanalizacji w naszej gminie

W czwartek, 9 sierpnia w siedzibie Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach zostały podpisane umowy na zaprojektowanie i wybudowanie kolejnych odcinków sieci kanalizacyjnej i modernizację wodociągów na terenie gminy.

Kanalizacja, umowa
Podpisanie umów na budowę kanalizacji na obszarze Czechowic-Dziedzic oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


Z udziałem Burmistrza Czechowic-Dziedzic Mariana Błachuta podpisano umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zamówienia pn.: Kontrakt III - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg Część 1 oraz Część 3 realizowanego w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie finansowej 2014-2020, działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach".

Wykonawcą przedmiotowego zadania zarówno dla części 1 oraz części 3 jest Konsorcjum Firm: Hydro-Instal Zakład Instalacji Sanitarnych Homa Homa Spółka Jawna z siedzibą w Mazańcowicach, adres : 43-391 Mazańcowice 178 - LIder Konsorcjum oraz "Instal" Cymorek Sp. J. z siedzibą w Pierściec, adres: ul. Graniczna 22, 43-430 Pierściec - Partner Konsorcjum.

Wykonawca został wyłoniony trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzili wspólnie Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. i Gmina Czechowice-Dziedzice.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic Dziedzic - Północ (cz.1) oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg (cz.3) a także wykonanie odtworzeń nawierzchni dróg, na odcinkach w których nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz wykonanie podbudów pod nawierzchnie.

Zgodnie z zapisami umowy przewidywana jest budowa sieci kanalizacyjnej umożliwiającej podłączenie się mieszkańcom do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków w następujących ulicach:

dla części 1: Legionów, Górnicza, Wierzbowa oraz Grabowiec w Czechowicach-Dziedzicach

dla części 3: Południowa i Nadwiślańska w Zabrzegu, Graniczna, Złocista, Rakowa, Żabia, Ligocka, Bory oraz Koło w Ligocie, a także Graniczna w Bronowie.

W ramach części 3 przewidywana jest także budowa sieci kanalizacyjnej łączącej nowobudowaną sieć z już istniejącą w ulicy Ochodzkiej w Ligocie (odcinek kanalizacji o długości około 5 metrów).

Zamawiającym dla zakresu zadań kanalizacyjnych jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., będące Beneficjentem umowy o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0250/16-00.

Zamawiającym dla zakresu modernizacji nawierzchni dróg będących w zarządzie Gminy Czechowice-Dziedzice, na odcinkach w których nie jest planowane prowadzenie sieci kanalizacyjnej oraz podbudów pod nawierzchnie asfaltowe w drogach będących w zarządzie Gminy jest Gmina Czechowice-Dziedzice.

Eksploatatorem sieci kanalizacyjnych zrealizowanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia będzie PIM Sp. z o.o.

Terminy realizacji przedmiotowych umów:
1) zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie 11 miesięcy od daty podpisania Umowy;
2) zakończenia wszelkich robót budowlanych i montażowych w terminie 37 miesięcy od daty podpisania Umowy.

Za prace wykonane w ramach umowy na realizację Kontraktu III - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg, część 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto 3 471 816,30 zł

Za prace wykonane w ramach umowy na realizację Kontraktu III - Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic Północ oraz w sołectwach: Ligota, Bronów, Zabrzeg, część 3 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe brutto 8 602 609,52 zł

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.