Wiadomości

  • 17 października 2018
  • wyświetleń: 6739

Straż miejska o zakazie spalania odpadów roślinnych

Straż Miejska przypomina po raz kolejny, że na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice obowiązuje całkowity zakaz spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi. Odpady zielone mogą być skompostowane w przydomowych kompostownikach lub oddane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów na ulicy Prusa w Czechowicach-Dziedzicach w ilości 100kg na osobę zameldowaną w ciągu roku bezpłatnie z terenu zabudowy jednorodzinnej.

Zapisy dotyczące obowiązku selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpadów zielonych), w przypadku gdy nie są kompostowane określone zostały w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice przyjętego Uchwałą NR XII/85/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Czechowice-Dziedzice oraz Uchwałą Nr XIV/113/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 15 października 2015 roku zmieniającą tą uchwałę a także Uchwałą Nr XII/86/15 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 25 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pomimo tego, zdarza się, że Właściciele nieruchomości pozbywają się ściętej trawy, liści, chorych gałęzi drzew paląc je, narażając zdrowie sąsiadów zmuszając ich do wdychania duszącego dymu oraz zatruwając środowisko.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nieprzestrzeganie obowiązków określonych w regulaminie podlega karze grzywny (art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Nadto, zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2002r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.) Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarniąch odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Osoba, która spala odpady zielone, liście, gałęzie w ogródku lub na działce, może zostać ukarana mandatem w wysokości do 500 zł.

Powyższy zakaz dotyczy również spalania innych odpadów, w szczególności w paleniskach domowych. Spalanie w niskich temperaturach niesie za sobą ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi, jak również dla środowiska przyrodniczego. Szczególnie szkodliwe są powstające w wyniku spalania odpadów dioksyny i furany o działaniu toksycznym na organizm człowieka. Poza ww. konsekwencjami, zgubnymi dla ludzi i środowiska, spalanie odpadów powoduje osadzanie się tzw. mokrej sadzy w przewodach kominowych i może prowadzić do zapalenia instalacji grzewczej, popękania komina a w najgorszym przypadku zaczadzenia lub pożaru budynku mieszkalnego.

W przypadku potwierdzenia spalania odpadów komunalnych stosuje się tryb określony w przepisach Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Organem właściwym do podjęcia czynności mających ma celu ukaranie osób, którzy nie przestrzegają przepisów prawa w Gminie jest straż miejska i policja.

aka / czecho.pl

źródło: Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.