czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 14 grudnia 2018
  • 17 grudnia 2018
  • wyświetleń: 16053

Poznaliśmy nowe stawki opłat za odbiór śmieci - będzie drożej!

W czwartek uchwalone zostały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Czechowice-Dziedzice. Tanio nie będzie!

Reklama

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice stanowić będzie iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość oraz uchwalonej stawki opłaty. Za każdego mieszkańca miesięcznie zapłacimy 16 złotych (od odpadów posegregowanych) lub 32 złote (za śmieci, które nie są zbierane w sposób selektywny).

- Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest konieczna dla zapewnienia wystarczającej ilości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Jak możemy się dowiedzieć, obecne podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wysokości 16,00 zł miesięcznie/osobę, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz 32,00 zł miesięcznie/osobę za odpady komunalne, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny zostało wymuszone rozstrzygnięciem w listopadzie br. przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Nowa umowa na w/w usługę będzie obowiązywała od 1 maja 2019 r.

W dalszej części uzasadnienia czytamy, iż wysoka kwota ryczałtu miesięcznego brutto za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zawarta w formularzu cenowym przedstawionym przez firmę odbierającą odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, spowodowana jest przede wszystkim wzrostem cen zagospodarowania odpadów komunalnych na Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, co z kolei spowodowane jest wzrostem jednostkowych stawek opłat za umieszczanie na składowiskach odpadów takich jak odpady zmieszane oraz odpady BIO.

Ponadto od 1 maja 2019 r. na terenie gminy Czechowice-Dziedzice będzie obowiązywał nowy sposób segregacji odpadów komunalnych, zgodny z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Mieszkańcy będą obowiązani wysegregować z odpadów komunalnych powstających w ich gospodarstwach domowych -odpady BIO, które trafią do brązowego pojemnika oraz papier i tekturę, odpad ten trafi do odrębnego niebieskiego pojemnika na zabudowie wielorodzinnej oraz do niebieskiego worka na zabudowie jednorodzinnej. Z tego względu mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej będą wyposażani w dodatkowe brązowe pojemniki na odpady BIO oraz w niebieskie pojemniki na odpady papieru i tektury natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych będą wyposażani dodatkowo w pojemnik 120l w kolorze brązowym na odpady BIO oraz w niebieski worek na odpady z papieru i tektury.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi gmina pokrywa z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które na rzecz gminy obowiązani są ponosić właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obejmują koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. W związku z powyższym wypełnienie zapisów art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wiąże się z koniecznością zwiększenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi burmistrz zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie wówczas do uiszczania opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu - czytamy w uzasadnieniu.

aka / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.