czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Wiadomości

  • 22 grudnia 2018
  • wyświetleń: 2441

Znamy budżet powiatu bielskiego! Został przyjęty jednogłośnie

Podczas drugiej sesji radni jednogłośnie przyjęli budżet powiatu bielskiego na 2019 rok.

II sesja Rady Powiatu w Bielsku-Białej
II sesja Rady Powiatu w Bielsku-Białej · fot. Jarosław Jesionka / Starostwo Powiatowe w Bielsku-


Projekt budżetu w imieniu zarządu przedstawił starosta Andrzej Płonka. Zaprezentował także Wieloletnią Prognozę Finansową w wersji ostatecznie przyjętej przez Zarząd Powiatu.

Autopoprawki wprowadzone do obu projektów obejmują:
  • Zabezpieczenie środków na kontynuację przesuniętych na 2019 rok zadań inwestycyjnych tj.:

- Utwardzenie strefy bezpieczeństwa w ramach rozbudowy lotniska użytku publicznego w Kaniowie - Czechowicach - Dziedzicach,
- Przebudowę pętli autobusowej Świerkowice w ciągu drogi powiatowej 4446S ul. Lipowska w Czechowicach - Dziedzicach.
  • Zmniejszenie kwoty zaplanowanej na 2019 rok zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Mistrzostwa Sportowego Szczyrk w Buczkowicach" z uwagi na zwiększony zakres robót w roku 2018.
  • Uaktualnienie wykazu przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową.


Po uwzględnieniu tych zmian kwoty budżetu ulegają zwiększeniu o 324.000,00 zł i ostatecznie wynoszą po stronie dochodów 124.120.515,88 złotych, natomiast po stronie wydatków - 127.732.028,88 złotych.

Deficyt nie uległ zmianie, wynosi - 3.611.513,00 złotych. Na jego pokrycie zaplanowany został kredyt bankowy oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kredyt bankowy wraz z pożyczką w łącznej kwocie 5.773.861,00 zł zapewnią również spłatę bieżących kredytów i pożyczek przypadających na 2019 rok.

- Dynamiczny wzrost najważniejszego źródła naszych dochodów - udziałów w podatku PIT świadczy niewątpliwie o rozwoju naszego regionu i zamożności mieszkańców powiatu, co ostatecznie zaowocowało naliczeniem wpłaty na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa w kwocie 742.474,00 zł, czyli tzw. "janosikowe" - informuje Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

Jak możemy usłyszeć, kalkulację powyższej kwoty Ministerstwo Finansów dokonało wg danych z 2017 roku, gdzie dochody podatkowe wszystkich powiatów w kraju w przeliczeniu na mieszkańców wyniosły - 253,91 zł, natomiast w naszym powiecie 284,96 zł, czyli są wyższe o 12,23% od średniej w kraju.

- Wydatki budżetowe na 2019 rok zabezpieczają funkcjonowanie powiatowych jednostek, realizację zadań własnych i przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu - czytamy w opublikowanej informacji.

Struktura przyszłorocznych wydatków:

Najważniejszą pozycję w budżecie nadal będą stanowiły wydatki na transport i łączność - 26% wydatków ogółem tj. 884.000,00 zł.. Najwyższy udział przypada na inwestycje drogowe - 20.860.000,00 zł w większości objęte Wieloletnią Prognozą Finansową. Na ich realizację przewidujemy pozyskać znaczące środki z budżetu państwa oraz pomocy finansowej gmin tj. około 50%.

Drugą pozycję w naszym budżecie będą stanowiły wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą - 23% ogółu wydatków. Oprócz wydatków bieżących, planuje się też szereg działań inwestycyjnych tj: termomodernizację budynków szkolnych, modernizację pomieszczeń, budowę obiektów sportowych, zagospodarowanie terenów przyszkolnych.

Kolejne pozycje wielkości budżetu stanowią: administracja - 18% oraz pomoc społeczna - 17%. Wsparcie finansowe otrzyma również Szpital Psychiatryczny - na kolejny etap modernizacji budynku głównego w Bielsku-Białej przy ulicy Olszówki 102 zaplanowana została kwota 1.864.000,00 zł.

Rok bieżący zostanie zamknięty zadłużeniem powiatu w kwocie 7.742.719,00 zł. - Planując zaciągnięcie kredytu bankowego oraz pożyczki z WFOŚiGW w 2019 roku na łączne kwoty 5.773.861,00 zł również mieści się to bezpiecznie w ustawowych wskaźnikach prognozy finansowej - informuje starostwo.

aka / czecho.pl
źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.